Prop. 197 S (2020–2021)

Tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen fremmet den 9. april 2021 Prop. 172 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027). Foreløpig utgave.

Norges kontingentforpliktelser for Erasmus+ i 2021 økte da EU vedtok langtidsbudsjettet sitt, noe som medførte en endring fra saldert nasjonalbudsjett for 2021. Utgiftene vil bli dekket over Kunnskapsdepartementets budsjett, kap. 288 post 74.

Regjeringen orienterte Stortinget om økningen i Prop. 172 S (2020–2021). Ved en inkurie ble ikke forslaget til vedtak utformet korrekt. I denne proposisjonen fremmes derfor forslag om bevilgningsendring. Det foreligger ikke endringer i bevilgningsbehovet for 2021 fra det som ble forelagt for Stortinget i Prop. 172 S (2020–2021).

Regjeringen ønsker derfor ikke lenger å komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett og foreslår derfor en justering av forslag til vedtak i Prop. 172 S (2020–2021).