Prop. 197 S (2020–2021)

Tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

288

Internasjonale samarbeidstiltak

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, forhøyes med

45 506 000

fra kr 827 055 000 til kr 872 561 000