Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 20 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med

15 300 000

Fra kr 227 240 000 til kr 211 940 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, forhøyes med

46 700 000

fra kr 87 108 000 til kr 133 808 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med

52 000 000

fra kr 85 500 000 til kr 33 500 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, nedsettes med

11 500 000

fra kr 419 422 000 til kr 407 922 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 450 000 000 til kr 420 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 73 000 000

1481

Klimakvoter

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 1 500 000 til kr 0

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

Fra kr 2 905 998 000 til kr 2 805 998 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4420

Miljødirektoratet

09

Internasjonale oppdrag forhøyes med

46 700 000

fra kr 6 971 000 til kr 53 671 000

4481

Salg av klimakvoter

01

Salgsinntekter nedsettes med

335 500 000

fra kr 335 500 000 til kr 0

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger.

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjøre bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

86,5 mill. kroner

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover bevilgninger som er gitt, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker

85,5 mill. kroner

IV

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 får unntak fra forutsetningene i Stortingets vedtak fra 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger gjennom at tilskudd til Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetales med det formål å betale for fremtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

V

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter innenfor en samlet ramme på 2000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481 Klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.