Prop. 21 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida