Prop. 21 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2022 blir det gjort følgande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringa:

63

Tilskot til samisk i grunnopplæringa, kan overførast, blir redusert med

10 886 000

frå kr 94 733 000 til kr 83 847 000

64

Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg, blir redusert med

11 031 000

frå kr 117 174 000 til kr 106 143 000

65

Rentekompensasjon for skule- og symjeanlegg, kan overførast, blir redusert med

39 796 000

frå kr 128 796 000 til kr 89 000 000

67

Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk, blir redusert med

572 000

frå kr 9 154 000 til kr 8 582 000

69

Tiltak for fullføring av vidaregående opplæring, blir redusert med

1 407 000

frå kr 832 334 000 til kr 830 927 000

74

Prosjekttilskot, blir redusert med

3 335 000

frå kr 6 914 000 til kr 3 579 000

228

Tilskot til private skular o.a.:

70

Private grunnskular, overslagsløyving, blir auka med

155 024 000

frå kr 3 193 661 000 til kr 3 348 685 000

71

Private vidaregåande skular, overslagsløyving, blir auka med

31 045 000

frå kr 1 743 807 000 til kr 1 774 852 000

72

Diverse skular som gir yrkesretta opplæring, overslagsløyving, blir redusert med

12 485 000

frå kr 155 616 000 til kr 143 131 000

73

Private grunnskular i utlandet, overslagsløyving, blir auka med

19 419 000

frå kr 109 174 000 til kr 128 593 000

74

Private vidaregåande skular i utlandet, overslagsløyving, blir auka med

2 760 000

frå kr 13 357 000 til kr 16 117 000

75

Private skular for funksjonshemma elevar, overslagsløyving, blir auka med

43 869 000

frå kr 401 325 000 til kr 445 194 000

76

Andre private skular, overslagsløyving, blir redusert med

535 000

frå kr 60 861 000 til kr 60 326 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsløyving, blir auka med

233 000

frå kr 30 295 000 til kr 30 528 000

78

Kompletterande undervisning, blir redusert med

792 000

frå kr 25 416 000 til kr 24 624 000

81

Elevutveksling til utlandet, blir redusert med

1 051 000

frå kr 2 247 000 til kr 1 196 000

(NY)

85

Kompensasjon for meirutgifter knytt til covid-19, blir løyvd med

70 000 000

256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:

01

Driftsutgifter, blir auka med

33 000 000

frå kr 357 156 000 til kr 390 156 000

257

Kompetanseprogrammet:

70

Tilskot, kan overførast, blir redusert med

160 000 000

frå kr 275 873 000 til kr 115 873 000

260

Universitet og høgskular:

50

Statlege universitet og høgskular, blir redusert med

4 111 000

frå kr 39 570 843 000 til kr 39 566 732 000

70

Private høgskular, blir auka med

4 111 000

frå kr 2 083 921 000 til kr 2 088 032 000

270

Studentvelferd:

75

Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast, blir redusert med

480 455 000

frå kr 480 455 000 til kr 0

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga:

01

Driftsutgifter, blir auka med

5 000 000

frå kr 164 799 000 til kr 169 799 000

272

Tiltak for internasjonalisering og høgare utdanning:

71

Tilskot til tiltak for internasjonalisering, kan overførast, kan nyttast under post 51, blir redusert med

11 087 000

frå kr 122 395 000 til kr 111 308 000

273

Kunnskapssektorens tenesteleverandør:

50

Kunnskapssektorens tenesteleverandør, blir redusert med

5 920 000

frå kr 178 729 000 til kr 172 809 000

285

Noregs forskingsråd:

52

Langsiktig, grunnleggande forsking, blir auka med

670 000 000

frå kr 1 708 476 000 til kr 2 378 476 000

53

Sektoroverskridande og strategiske satsingar, blir auka med

730 000 000

frå kr 1 979 508 000 til kr 2 709 508 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse, blir auka med

240 000 000

frå kr 765 607 000 til kr 1 005 607 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar, blir auka med

2 588 000

frå kr 310 719 000 til kr 313 307 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, blir redusert med

67 199 000

frå kr 3 283 974 000 til kr 3 216 775 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, blir redusert med

21 304 000

frå kr 844 352 000 til kr 823 048 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving, blir redusert med

48 000 000

frå kr 8 320 693 000 til kr 8 272 693 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving, blir redusert med

61 000 000

frå kr 4 106 642 000 til kr 4 045 642 000

71

Andre stipend, overslagsløyving, blir auka med

59 000 000

frå kr 625 765 000 til kr 684 765 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving, blir redusert med

153 590 000

frå kr 1 292 440 000 til kr 1 138 850 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving, blir auka med

4 921 000

frå kr 855 308 000 til kr 860 229 000

74

Tap på utlån, blir redusert med

98 000 000

frå kr 410 500 000 til kr 312 500 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving, blir auka med

20 124 000

frå kr 34 839 637 000 til kr 34 859 761 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3225

Tiltak i grunnopplæringa:

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir auka med

35 995 000

frå kr 44 554 000 til kr 80 549 000

3256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:

02

Salsinntekter o.a., blir auka med

38 000 000

frå kr 396 000 til kr 38 396 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir auka med

5 702 000

frå kr 11 000 000 til kr 16 702 000

90

Redusert lån og rentegjeld, blir auka med

144 671 000

frå kr 12 437 056 000 til kr 12 581 727 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, blir redusert med

629 977 000

frå kr 4 832 960 000 til kr 4 202 983 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

II

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan:

 1. gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  270

  75

  Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast

  1 065,7 mill. kroner

III

Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får:

 1. fullmakt til å halde fram byggeprosjektet for Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo innanfor ei kostnadsramme på 3 770 mill. kroner (prisnivå per september 2022) og til å inngå forpliktingar for seinare budsjettår innanfor kostnadsramma.

Til forsida