Prop. 212 L (2020–2021)

Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Proposisjonen inneholder regler om hvordan norske myndigheter skal gå frem når de tildeler offentlig støtte. Hovedformålet med lovforslaget er å sikre at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Lovforslaget inneholder hovedsakelig regler om støttegivers plikter, som f.eks. plikten til å gi melding om offentlig støtte til ESA før iverksettelse og plikten til å kreve tilbakebetalt ulovlig støtte. Lovforslaget skal også sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter OECD-avtalen om normale konkurranseforhold i skipsbyggingsindustrien og WTO-avtalen om subsidier og utjevningsavgifter. For slike subsidier gjelder egne regler om melding, rapportering og tilbakekreving.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget