Prop. 242 L (2020–2021)

Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

I proposisjonen foreslås det å forlenge virketiden til midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) frem til 1. juli 2023. Det følger av rekonstruksjonsloven § 64 at loven oppheves 1. januar 2022. I Prop. 75 L (2019–2020) fremheves det at siktemålet er at loven skal erstattes av permanente regler om rekonstruksjon, som vil erstatte de gamle reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del. For å sikre et godt og grundig lovarbeid er det behov for mer tid enn til 1. januar 2022 før permanente lovendringer om rekonstruksjon kan komme på plass.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget