Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 25 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, nedsettes med

34 350 000

fra kr 305 718 000 til kr 271 368 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

48 128 000

fra kr 125 018 000 til kr 173 146 000

321

Kunstnerformål

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 750 000

fra kr 15 974 000 til kr 14 224 000

323

Musikkformål

01

Driftsutgifter, nedsettes med

3 200 000

fra kr 164 242 000 til kr 161 042 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

350 000

fra kr 124 973 000 til kr 124 623 000

324

Scenekunstformål

01

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 73 173 000 til kr 72 773 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 500 000

fra kr 59 969 000 til kr 62 469 000

329

Arkivformål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 233 000

fra kr 8 293 000 til kr 9 526 000

340

Den norske kirke

01

Driftsutgifter, forhøyes med

50 523 000

fra kr 1 236 939 000 til kr 1 287 462 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 38 255 000 til kr 28 255 000

70

Kirkevalg, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med

47 023 000

fra kr 76 167 000 til kr 29 144 000

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 459 068 000 til kr 455 568 000

342

Kirkebygg og gravplasser

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

2 300 000

fra kr 57 757 000 til kr 55 457 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 58 475 000 til kr 54 475 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med

2 300 000

fra kr 12 667 000 til kr 14 967 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3323

Musikkformål

01

Ymse inntekter, nedsettes med

3 200 000

fra kr 30 490 000 til kr 27 290 000

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter, nedsettes med

2 537 000

fra kr 7 633 000 til kr 5 096 000

3340

Den norske kirke

02

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000 000

fra kr 38 255 000 til kr 28 255 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 315 Frivillighetsformål, post 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner.

III

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan gi tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til NORLA for dekning av utgifter til prosjektet «Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019». Tilsagnet forutsetter at Norge blir tildelt hovedlandsstatusen i 2019.

Til toppen
Til dokumentets forside