Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 25 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m.

Post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en rettighetsbasert ordning. Ordningen er hjemlet i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Formålet med ordningen er å sikre stor grad av økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Tilskuddssatsen per medlem i tros- og livssynssamfunn beregnes ut fra statens bevilgninger og Opplysningsvesenets fonds bidrag til driften av Den norske kirke, delt på antallet medlemmer i Den norske kirke. Satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015 er fastsatt til 486 kroner per medlem.

På bakgrunn av gjennomførte kontroller utgjør antall tilskuddstellende medlemmer om lag 559 000 i 2015. Dette er om lag 70 000 færre medlemmer enn det som ble lagt til grunn for bevilgningen under posten. Departementet foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 34,4 mill. kroner.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner

Herreløs arv til frivillige organisasjoner – overføringsfullmakt til 2016

Stortinget vedtok våren 2015 endringer i arveloven, som innebærer at herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge, jf. Innst. 183 L (2014–2015) og Prop. 18 L (2014–2015). Det er lagt opp til at de regnskapsførte inntektene fra herreløs arv to år før budsjettåret skal legges til grunn for tildelingen til de frivillige organisasjonene. Inntektene fra herreløs arv i 2013, som er lagt til grunn for bevilgningen under posten i 2015, utgjorde 6,5 mill. kroner, jf. Prop. 119 S (2014–2015).

Lovendringen trådte i kraft 1. september 2015. Tilskuddet skal utbetales til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), som vil være ansvarlig for å fordele midlene. Kulturdepartementet skal gi nærmere regler om fordelingen. Fordi målgruppen for ordningen er vid, vil det være viktig at ordningen tydelig avgrenser hvilke formål som skal være tilskuddsberettiget. Departementet trenger noe tid til å utarbeide regelverk og innretning for tilskuddsordningen.

Det foreslås derfor at bevilgningen tilføyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til vedtak II.

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Formålet ved ordningen for merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for foreninger og idrettslag.

I 2015 er det bevilget 125 mill. kroner til ordningen, hvorav 1,2 mill. kroner er benyttet til forvaltning av ordningen. Som følge av høy investeringsaktivitet blant idrettslagene er det et samlet godkjent søknadsbeløp for totalt 171,9 mill. kroner i 2015.

Kulturdepartementet foreslår at bevilgningen på posten økes med 48,1 mill. kroner. Med dette vil anleggsbyggerne i 2015 få full kompensasjon for betalt merverdiavgift.

Kap. 321 Kunstnerformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1,8 mill. kroner for å dekke merutgifter under kap. 324, post 01, jf. omtale nedenfor.

Kap. 323 Musikkformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke utgifter for Rikskonsertene, samt evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og visse fellestiltak. Rikskonsertene forventer lavere inntekter i 2015 enn opprinnelig budsjettert, jf. omtalen under kap. 3323, post 01. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 3,2 mill. kroner.

Post 78 Ymse faste tiltak

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 350 000 kroner for å dekke merutgifter under kap. 324, post 01, jf. omtale nedenfor.

Kap. 324 Scenekunstformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke Riksteaterets utgifter utenom turnévirksomheten, som dekkes av post 21. Riksteaterets driftsutgifter forventes å bli 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert, samtidig som utgiftene til turnévirksomheten forventes å bli 2,5 mill. kroner høyere. Posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 2,5 mill. kroner, mot tilsvarende økning under kap. 324, post 21.

På posten er det budsjettert utgifter til evaluering av sceneinstitusjoner og til utredninger av mulige fremtidige byggeprosjekter ved Den Nasjonale Scene og Nationaltheatret. Utgiftene ved dette forventes å bli 2,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merutgiftene foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjoner under kap. 321, post 01 og kap. 323, post 78, jf. omtale ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgingen på posten reduseres med 0,4 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til Riksteatrets turnévirksomhet. Utgiftene til Riksteaterets turnevirksomhet forventes å bli 2,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kulturdepartementet foreslår at merutgiftene dekkes gjennom tilsvarende reduksjon under kap. 324, post 01, jf. omtale ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgingen på posten økes med 2,5 mill. kroner.

Kap. 326 Språk-, litteratur og bibliotekformål

Post 78 Ymse faste tiltak

Tilsagn om statstilskudd til Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019

NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet, har tatt initiativ til å søke om at Norge skal være hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019. Bokmessen er verdens største markedsplass for litteratur og Tysklands største publikumsarrangement. Hvert år er ett land hovedgjest, med egen paviljong og betydelig profilering. Det blir gjennomført om lag 300 arrangementer knyttet til hovedlandet under bokmessen. I tillegg vil det lages et program der norsk kunst og kultur vises frem ved andre kulturinstitusjoner over hele Tyskland, gjennom hele året. Å være hovedland i Frankfurt vil være en unik anledning til å styrke Norges omdømme og norske bedrifters merkevare, øke salget av norsk litteratur og norske produkter, samt være en møteplass for viktige relasjoner.

Departementet foreslår at staten bidrar med 25 mill. kroner til forberedelse og gjennomføring av et slikt arrangement. Det foreslås at Stortinget samtykker i at det gis tilsagn om statlig tilskudd på inntil halvparten av utgiftene til gjennomføring av prosjektet Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019, jf. forslag til vedtak III. Støtten er begrenset oppad til 25 mill. kroner fordelt på 2018 og 2019. Det er lagt til grunn at tilskuddet skal finansieres med like deler fra Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet.

Kap. 329 Arkivformål

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til inventar og utstyrsanskaffelser i Arkivverket. Bevilgningen foreslås økt med 1,2 mill. kroner til dette.

Kap. 340 Den norske kirke

Post 01 Driftsutgifter

Utgiftene ved høstens kirkevalg er i sin helhet budsjettert under kap. 340, post 70, men betydelige deler av utgiftene ved valget dekkes av Kirkerådet og bispedømmerådene under kap. 340, post 01. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 47 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 340, post 70, jf. omtale nedenfor.

Til og med 2014 har kap. 340, post 75 hatt stikkordsfullmakten «kan nyttes under post 01». I omgrupperingsproposisjonen for 2014, jf. Prop. 31 S (2014–2015) og Innst. 112 S (2014–2015), ble det overført midler fra post 75 til post 01 for å dekke utgifter ved trosopplæringsprosjekter i regi av Kirkerådet. Det ble imidlertid den gang ikke tatt hensyn til utgiftene som disse prosjektene ville generere på post 01 i 2015. Med denne bakgrunn foreslås at bevilgningen på posten økes med 3,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 340, post 75, jf. omtale nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen på posten økes med 50,5 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til prosjekter og tiltak i regi av Kirkerådet og bispedømmerådene som finansieres ved eksterne midler. Bevilgningen knyttes til oppdragsinntekter under kap. 3340, post 02. Oppdragsinntektene forventes å bli 10,0 mill. kroner lavere enn budsjettert i 2015. Det innebærer at utgiftsbevilgningen kan reduseres tilsvarende.

Departementet foreslår at bevilgningen på posten reduseres med 10,0 mill. kroner.

Post 70 Kirkevalg, kan nyttes under post 01

Utgifter for dekning av sentrale tiltak, bl.a. utsendelse av valgkort m.m., og andre administrative utgifter ved kirkevalget utgiftsføres på kap. 340, post 01. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 47 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 340, post 01, jf. omtale ovenfor.

Post 75 Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige tiltak

Kirkerådet og bispedømmerådene har utgifter ved oppfølging og tilrettelegging av trosopplæringstiltakene i Den norske kirke. Disse føres på post 01, jf. omtale ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen på posten reduseres med 3,5 mill. kroner.

Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Bevilgningen skal dekke Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders (NDRs) utgifter til antikvarisk vedlikehold, forvaltning og drift av Nidaros domkirke og Erkebispegården. Departementet har ansvaret for forvaltning og vedlikehold av rundt 28 000 utenlandske krigsgraver i Norge. Vedlikeholdet og stellet av gravene utføres av lokale gravferdsmyndigheter. Tidligere har disse fakturert Kulturdepartementet for utlegg til krigsgravene, men fra og med 2015 mottar de i stedet et årlig tilskudd mot vedlikeholdsplikt av gravene. Med bakgrunn i dette foreslås kap. 342, post 01 redusert mot tilsvarende økning av kap. 342, post 70, jf. omtale nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen på posten reduseres med 2,3 mill. kroner.

Post 60 Rentekompensasjon – Kirkebygg

Bevilgningene under posten skal dekke renteutgiftene for de investeringskostnadene som det er gitt tilsagn om kompensasjon for i perioden 2005–2015. På bakgrunn av nye renteforutsetninger for 2015 for Husbanken, foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 4 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

Jf. omtale under kap. 342, post 01 ovenfor. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 2,3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 342, post 01.

Kap. 3323 Musikkformål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder Rikskonsertenes inntekter fra skolekonserter, barnehagekonserter og prosjektvirksomhet m.m. Rikskonsertenes samarbeid med Utenriksdepartementet i Brasil er avsluttet. Som følge av dette vil inntektene på posten være lavere enn opprinnelig forventet, jf. omtale under kap. 323, post 01.

Departementet foreslår at bevilgningen på posten reduseres med 3,2 mill. kroner.

Kap. 3334 Film- og medieformål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder inntekter fra salg og distribusjon av video, film og dvd, inntekter fra Cinemateket i Oslo og Filmmuseet, samt inntekter knyttet til Kreativt Europa. Som følge av at Norsk filminstitutts inntekter ved dvd-salg er redusert, foreslås bevilgningen på posten redusert med 2,5 mill. kroner.

Kap. 3340 Den norske kirke

Post 02 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder inntekter fra prosjekter og tiltak i regi av de kirkelige rådene som er finansiert av private, offentlige instanser eller Opplysningsvesenets fond. Kirkerådet og bispedømmerådene forventer at inntektene fra eksterne oppdrag blir 10,0 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under posten redusert med 10 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av utgiftsbevilgningen under kap. 340, post 21.

Til toppen
Til dokumentets forside