Prop. 27 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Enkelte av endringene er nødvendige for å følge opp forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet. Proposisjonen inneholder også en oppfølging av anmodningsvedtak som gjelder forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon, som følge av covid-19.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget