Prop. 30 L (2017–2018)

Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen foreslås en lovendring som vil gi Mattilsynet mulighet til å omplassere eller selge dyr som er tatt i midlertidig forvaring, selv om eier ikke gir sitt samtykke.

Samtidig foreslås regler om dyreholders ansvar for kostnader til avliving og om utbetaling av salgssum etter fradrag for dekning av kostnader.