Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2018–2019)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Endringsforslagene i proposisjonen er basert på Klima- og miljødepartementets høringsnotat av 1. februar 2016, der Overvannsutvalgets utredning NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder ble sendt på alminnelig høring. Departementet ser ikke behov for å gjøre vesentlige endringer i Overvannsutvalgets forslag til lovendringer, og mener derfor det ikke er behov for ytterligere høring utover Byggenæringens landsforening (BNL) og Takentreprenørenes forening (TEF) som har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med arbeidet med lovproposisjonen.

Høringsnotatet ble 1. februar 2016 sendt til følgende instanser:

Departementer:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Andre statlige organer:

 • Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Forbrukerrådet

 • Jernbaneverket

 • Kartverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Politidirektoratet

 • Riksantikvaren

 • Statens naturskadefond

 • Statens vegvesen

 • Fylkesmennene (alle)

Fylkeskommunale organer:

Fylkeskommunene (alle)

Kommunale organer:

 • Kommunene (alle)

Utdannings-, forsknings- og kompetanseinstitusjoner:

 • Bjerknessenteret for klimaforskning

 • Byggforsk

 • Cicero Senter for klimaforskning

 • Folkehelseinstituttet

 • Forum for helse og miljø

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen i Oslo og Akershus ved By- og regionforskningsinstituttet

 • Norges forskningsråd

 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • SINTEF

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Telemark

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre:

 • Ankenemnda i Statens Naturskadefond

 • EVIKS IKS

 • Fagforbundet

 • Finans Norge

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • GIVAS IKS

 • HIAS IKS

 • Huseiernes Landsforbund

 • IVAR IKS

 • Kommunenes sentralforbund

 • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

 • Meteorologisk institutt

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • MIRA IKS

 • MOVAR IKS

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norsk hydrologiråd

 • Norsk klimaservicesenter

 • Norsk Vann

 • Norsk vannforening

 • NRA IKS

 • Opplysningsutvalget for VA- ledningsnett (OVAL)

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT)

 • Statistisk sentralbyrå

 • Tønsberg renseanlegg IKS

 • UNI Research

 • VEAS IKS

 • Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

 • Verdens Naturfond WWF Norge

Høringsfristen ble fastsatt til 3. mai 2016. Klima- og miljødepartementet mottok totalt 76 høringsuttalelser i forbindelse med den alminnelige høringen. Følgende høringsinstanser hadde merknader:

Departementer:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

Andre statlige organer:

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Jernbaneverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Riksantikvaren

 • Statens vegvesen

Fylkeskommunale organer:

 • Akershus fylkeskommune

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

Kommunale organer:

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Fet kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gjøvik kommune

 • Horten kommune

 • Karmøy kommune

 • Lardal kommune

 • Lørenskog kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Nittedal kommune

 • Nøtterøy kommune

 • Oppegård kommune

 • Røyken kommune

 • Sandnes kommune

 • Skedsmo kommune

 • Ski kommune

 • Spydeberg kommune

 • Stavanger kommune

 • Sørum kommune

 • Time kommune

 • Trondheim kommune

Utdannings-, forsknings- og kompetanseinstitusjoner:

 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

 • Takprodusentenes forskningsgruppe

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre:

 • Boligprodusentene

 • Byggenæringens landsforening

 • Finans Norge

 • Forbrukerrådet

 • Forskningsrådet

 • Huseiernes Landsforbund

 • Kommunenes sentralforbund

 • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

 • Meteorologisk institutt

 • NAML – Norske anleggsgartnere

 • Norsk klimaservicesenter

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Norske Torv- og Jordprodusenters bransjeforbund

 • Norsk Vann

 • Statistisk sentralbyrå

 • Tekna

 • Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Kun et fåtall av høringsinstansene som har avgitt høringssvar til Overvannsutvalgets utredning, uttaler seg konkret til endringsforslagene som gjelder den alminnelige delen og plandelen av plan- og bygningsloven. De fleste høringsinstansene som uttaler seg støtter forslagene. Høringsinstansene påpeker blant annet at det er positivt at kommunene får større ansvar ved at det gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner kan planlegges bedre for håndtering av overvann. Flere høringsinstanser bemerker at de foreslåtte endringene bør iverksettes snarest mulig. Høringsinstansenes synspunkter er omtalt og referert i tilknytning til de konkrete lovendringsforslagene. Ingen av høringsinstansene var uenige i Overvannsutvalgets forslag til presisering i vass- og avløpsanleggslova om at reglene om kommunalt eierskap ikke gjelder for overvannsanlegg. Innspill fra høringsinstansene som ligger utenfor høringsforslagene omtales ikke nærmere.

Forslagene til endringer i matrikkellova er rettinger, og var ikke en del av høringen.

Til dokumentets forside