Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2018–2019)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er viktig for en hensiktsmessig forvaltning av overvann at kommunene tar helhetlige grep på et overordnet nivå, og det er behov for å legge til rette for håndtering av overvann i plan- og bygningsloven. Endringsforslagene innebærer en klargjøring av myndighetenes styringsrett og tilpasning til nye typer skader som følger nye utbygginger og endret klima. Hensikten med forslagene er å redusere kostnader av overvannsskader på sikt ved å være tidlig ute med å planlegge for god overvannshåndtering. Samlet sett legger departementet til grunn at kommunesektoren ikke skal kompenseres for forslagene til endring i plan- og bygningsloven.

I den grad forslagene utløser planer med tiltak for håndtering av overvann, påløper kostnader for gjennomføring av planene. Hvilke tiltak som utløses, og kostnader og nytte ved disse, vil avhenge av lokale forhold. Forslagene kan også utløse et behov for modellering og analyse av avrenning. En tiltaksstrategi bør velges i tråd med de overordnede prinsippene om kostnadseffektivitet, slik at den samfunnsøkonomiske nettogevinsten blir størst mulig.

Forslaget til endringer i vass- og avløpsanleggslova innebærer kun en presisering av at lovens bestemmelser om kommunalt eierskap til avløpsanlegg ikke gjelder for overvannsanlegg. Forslaget vil derfor ikke medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside