Prop. 35 S (2022–2023)

Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 22. oktober 2015 (CETS No. 217) til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme av 16. mai 2005 (ETS 196). Protokollen ble undertegnet i Riga og kalles derfor Rigaprotokollen. Protokollen trådte i kraft 1. juli 2017. Rigaprotokollen bygger på sikkerhetsrådsresolusjon 2178, og har som formål å supplere Europarådskonvensjonen fra 2005 med pålegg til statene om å kriminalisere nye terrorrelaterte handlinger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget