Proposisjoner til Stortinget

Prop. 37 L (2022–2023)

Endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll)

Departementet foreslår endringar i lovføresegnene om dekning av kostnader til tilsyn og kontroll i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven. Endringane vil gi ein meir einskapleg og presis utforming av føresegnene om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn og kontroll på energi- og vassdragsområdet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget