Prop. 39 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet