Prop. 39 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Nemning

Kroner

1100

Landbruks- og matdepartementet:

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50 blir auka med

25 000 000

frå kr 2 720 000 til kr 27 720 000

1115

Mattilsynet:

01

Driftsutgifter, blir redusert med

3 800 000

frå kr 1 388 618 000 til kr 1 384 818 000

1137

Forsking og innovasjon:

54

Næringsretta matforsking m.m., blir auka med

5 000 000

frå kr 170 000 000 til kr 175 000 000

1140

Haustbare viltressursar – forvaltning og tilskott til viltformål (viltfondet) m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

1 000 000

frå kr 22 000 000 til kr 23 000 000

71

Tilskott til viltformål, kan overførast, blir redusert med

7 500 000

frå kr 32 278 000 til kr 24 778 000

1141

Haustbare viltressursar – jegerprøve, tilskott til organisasjonar m.m.:

23

Jegerprøve m.m., kan overførast, blir redusert med

1 000 000

frå kr 4 500 000 til kr 3 500 000

1142

Landbruksdirektoratet:

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving, blir auka med

23 000

frå kr 452 000 til kr 475 000

73

Tilskott til erstatningar m.m. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsløyving, blir auka med

30 400 000

frå kr 55 610 000 til kr 86 010 000

77

Tilskott til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhald, kan overførast, blir auka med

25 000 000

frå kr 220 000 000 til kr 245 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

500 000

frå kr 500 000 til kr 0

1148

Naturskade – erstatningar:

71

Naturskade – erstatningar, overslagsløyving, blir redusert med

112 700 000

frå kr 168 000 000 til kr 55 300 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

70

Marknadsregulering, kan overførast, blir auka med

10 000 000

frå kr 293 698 000 til kr 303 698 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med

45 500 000

frå kr 44 500 000 til kr 90 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir auka med

66 000 000

frå kr 3 883 000 000 til kr 3 949 000 000

74

Direkte tilskott, kan overførast, blir redusert med

3 200 000

frå kr 9 344 436 000 til kr 9 341 236 000

78

Velferdsordningar, kan overførast, blir redusert med

6 800 000

frå kr 1 525 758 000 til kr 1 518 958 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet, blir auka med

350 000

frå kr 66 600 000 til kr 66 950 000

79

Velferdsordningar, kan overførast, blir redusert med

350 000

frå kr 3 830 000 til kr 3 480 000

Inntekter:

Kap.

Post

Nemning

Kroner

4100

Landbruks- og matdepartementet:

40

Sal av eigedom, blir løyva med

60 000 000

frå kr 0 til kr 60 000 000

4115

Mattilsynet:

01

Gebyr m.m., blir redusert med

15 800 000

frå kr 199 828 000 til kr 184 028 000

4141

Haustbare viltressursar:

01

Jegerprøve, gebyr m.m., blir redusert med

1 000 000

frå kr 4 500 000 til kr 3 500 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

85

Marknadsordninga for korn, blir auka med

700 000

frå kr 50 000 til kr 750 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

70

Forskingsavgift på landbruksprodukt, blir auka med

5 000 000

frå kr 170 000 000 til kr 175 000 000

72

Jeger- og fellingsavgifter, blir redusert med

6 500 000

frå kr 81 000 000 til kr 74 500 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Oppheving av fullmakt til å overskride løyving

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementets fullmakt for 2020 til å overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, blir oppheva. Fullmakta til å overskride løyvinga gjeld beløp som svarer til meirinntektene frå sal av fast eigedom, avgrensa oppover til 25 mill. kroner.

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar ut over gitte løyvingar

III

Endring av tilsegnsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at tilsegnsfullmakta på kap. 1148, post 71, blir endra. Landbruks- og matdepartementet kan i 2020 gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

99,7 mill. kroner

Andre fullmakter

IV

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan overførast» blir tilført kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket, post 76 Ekstraordinære tiltak i skogbruket.

Til forsida av dokumentet