Prop. 45 L (2022–2023)

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for proposisjonen

2.1 Bakgrunnen for forslaget til ny lov

Det forrige valglovutvalget la i 2001 frem sin utredning NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte. Utvalget la vekt på at loven skulle være mindre detaljert, slik at det ville bli enklere å praktisere loven og at det ikke skulle være nødvendig med så mange endringer i loven. Isteden fikk departementet hjemmel på flere områder til å fastsette forskrifter med mer detaljerte regler. Til tross for denne intensjonen, har valgloven siden den ble vedtatt i 2003 vært endret en rekke ganger. Det viste seg at det var behov for lovfesting av flere områder og kommunene har etterspurt tydeligere regulering.

Siden 2001 har det skjedd store endringer i hvordan valg gjennomføres, og lovverket er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset den teknologiske utviklingen. Utviklingen av et statlig elektronisk valggjennomføringssystem, elektronisk manntall og økt bruk av maskinell opptelling er noen eksempler på denne utviklingen.

Departementet så også behov for å utrede klageordningen ved valg. Bakgrunnen for behovet var kritikk fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og en uttalelse fra Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving (Veneziakommisjonen), Europarådets lovtolkningsorgan i demokratispørsmål, om at Norge må endre sin klageordning for å sikre velgerne klageadgang til en domstol. Videre hadde departementet i flere år sett behov for å innføre en lovhjemmel til å utsette valgdagen grunnet katastrofer eller liknende hendelser som vil hindre velgerne i å stemme. Dette spørsmålet ble aktualisert først i forbindelse med 22. juli 2011 og på nytt under pandemien.

Som en følge av ny fylkesstruktur mente departementet også at det burde gjøres en helhetlig gjennomgang av valgordningen, der konsekvensene av ny fylkesstruktur ble utredet.

Alle disse forholdene gjorde at departementet mente det var behov for en helhetlig gjennomgang av valgloven i form av et lovutvalg. Hensynet til en åpen, forutsigbar og tillitvekkende utredning tilsa også at et offentlig utvalg var en passende måte å utrede disse spørsmålene på.

2.2 NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – ny valglov

Regjeringen oppnevnte 21. juni 2017 et lovutvalg som skulle utarbeide et helhetlig forslag til ny valglov. Regjeringen la vekt på at utvalgsarbeidet skulle legge til rette for fortsatt høy tillit til valgordningen og gjennomføringen av valg i årene fremover, og sikre gode rammevilkår for valgdemokratiet også i kommende år. Med så politiske temaer var det naturlig at utvalget hadde medlemmer fra de politiske partiene, i tillegg til tung fagkompetanse knyttet til statsvitenskap, juss, informasjonssikkerhet og praktisk valggjennomføring.

Utvalget fikk i oppdrag å se på alle sider av valggjennomføringen og vurdere om det er behov for endringer i valgordningen. Mandatet la også vekt på behovet for å utrede hvordan den nye fylkesstrukturen påvirker valgordningen. Utvalget ble spesielt bedt om å se på personvalgordningen ved stortingsvalg. I tillegg ble utvalget bedt om å utrede problemstillinger knyttet til klageordningen for valg.

Utvalget skulle fremme et helhetlig forslag til ny valglov. Hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet skulle stå sentralt i utarbeidelse av lovteksten. Det skulle også legges vekt på å skape klare regler som er enkle å praktisere, og sørge for at bestemmelsene i størst mulig grad er teknologiuavhengige. Det fremgikk av mandatet at utvalget skulle vurdere hvilke bestemmelser som bør ligge i Grunnloven og hva som kan reguleres i valgloven.

Valglovutvalget arbeidet fra høsten 2017 til våren 2020, og avga sin utredning, NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov, 27. mai 2020.

2.3 Høringen

Departementet sendte NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov på høring 3. juni 2020. Høringsfristen var 31. desember 2020.

Departementet mottok 104 høringssvar med merknader. Av disse var om lag 50 fra kommuner og fylkeskommuner. Resten av høringsuttalelsene kom hovedsakelig fra ulike statlige organer, organisasjoner og medieaktører. Det kom også noen få høringsuttalelser fra privatpersoner. Alle høringssvarene er tilgjengelige på regjeringen.no.

Om lag 20 av høringsinstansene støtter utvalgets forslag i sin helhet, uten at de har konkrete kommentarer til forslagene. Det er også en rekke høringsinstanser som kun har merknader til enkelte av lovforslagene. Når departementet redegjør for høringsinstansenes syn i tilknytning til de enkelte forslagene, vil antall høringsinstanser som på generelt grunnlag har uttrykt støtte til forslaget som hovedregel ikke fremkomme. Under de aktuelle lovforslagene vil departementet vise til de høringsinstansene som konkret har kommentert det aktuelle forslaget. Departementet vil understreke at det har lagt vekt på den generelle overordnede støtten til lovforslagene i forbindelse med departementets vurderinger.

Departementet mottok få høringssvar som gjelder utvalgets forslag om praktisk valggjennomføring. Det ble derfor gjennomført innspillsmøter med både små og store kommuner og enkelte fylkeskommuner i desember 2021 og i august 2022. Departementet har brukt innspillene til å utfylle høringssvarene, og for å få mer kunnskap om de praktiske konsekvensene av utvalgets forslag som gjelder den praktiske valggjennomføringen. Innspillene fra møtene er omtalt under de aktuelle lovforslagene.

2.4 Høringsinstansene

Utredningen ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arkivverket

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene (nå statsforvalterne)

 • Helsedirektoratet

 • Høyesterett

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Medietilsynet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nordem – Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter

 • Norges forskningsråd

 • Partilovnemnda

 • Skatteetaten

 • Statens kartverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard (nå Sysselmesteren på Svalbard)

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Valgdirektoratet

 • Nord universitet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

 • Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet

 • Senter for likestilling ved Universitetet i Agder

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Ombudsmannen for Forsvaret (nå del av Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret)

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sametingets ungdomspolitiske utvalg

 • Sivilombudsmannen (nå Sivilombudet)

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Den norske kirke

 • Norsk rikskringkasting AS

 • Posten Norge AS

 • Aftenposten

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR

 • Dagbladet

 • Dagens Næringsliv

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Elevorganisasjonen

 • Faglig forum for formannskapssekretærer

 • Forum for Kontroll og Tilsyn

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • IKT-Norge

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Institutt for Samfunnsforskning

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Likestillingssenteret

 • MiRA-senteret

 • NORCE Norwegian Research Centre

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rådmannsforum (nå Norsk Kommunedirektørforum)

 • Norsk Studentorganisasjon

 • Norsk Telegrambyrå AS

 • Pensjonistforbundet

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Senteret for et aldersvennlig Norge

 • Tietoevry

 • TV 2 AS

 • Valgforum

 • Verdens Gang AS

 • Alliansen – Alternativ for Norge

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene (nå Norgesdemokratene)

 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (nå Folkets parti)

 • Fremskrittspartiet

 • Helsepartiet

 • Høyre

 • Industri- og næringspartiet

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Liberalistene

 • Miljøpartiet De Grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Partiet De Kristne (nå Konservativt)

 • Pensjonistpartiet

 • Piratpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • SV – Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

Disse instansene hadde merknader til utredningen:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Brønnøysundregistrene

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkesmannen i Innlandet

 • Høyesterett

 • Likestillings– og diskrimineringsombudet

 • Medietilsynet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Skatteetaten

 • Statens kartverk

 • Valgdirektoratet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Stortinget

 • Innlandet fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune v/Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Asker kommune

 • Askvoll kommune

 • Askøy kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Bodø kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Eigersund kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gjerstad kommune

 • Gjøvik kommune

 • Hammerfest kommune

 • Harstad kommune

 • Hol kommune

 • Hole kommune

 • Hå kommune

 • Kvam herad

 • Larvik kommune

 • Lillestrøm kommune

 • Lindesnes kommune

 • Lindesnes kommune v/ Barne- og ungdomsrådet

 • Marker kommune

 • Midt-Telemark kommune

 • Molde kommune

 • Namsos kommune

 • Nesodden kommune v/Eldrerådet

 • Nordre Follo kommune

 • Oppdal kommune

 • Oslo kommune

 • Oslo kommune v/Sentralt ungdomsråd

 • Porsgrunn kommune

 • Rælingen kommune

 • Råde kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Sula kommune

 • Tana kommune

 • Tolga kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Vaksdal kommune

 • Vefsn kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Norsk rikskringkasting AS

 • Posten Norge AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Human-Etisk Forbund

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Telegrambyrå

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Schibsted

 • Senior Norge

 • TV 2 AS

 • Unge funksjonshemmede

 • Valgforum

 • Akershus Senterparti

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Østfold Arbeiderparti

 • Bjørg Svedbergh

 • J.K. Baltzersen

 • Jon H. Fiva og Askill H. Halse

 • Leif W. Erichsen

 • Svein Tore Marthinsen

 • Vidar Sætre

 • To privatpersoner som ikke har oppgitt navn

Disse høringsinstansene har uttalt at de ikke har merknader til utredningen:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sametinget

 • Den norske kirke – Kirkerådet

Til forsiden