Prop. 45 L (2022–2023)

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og distriktsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden