Prop. 47 LS (2018–2019)

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

I denne Prop. LS foreslås det en lov om gjennomføring i norsk rett av en overgangsperiode i forbindelse med at Storbritannia trer ut av EU. I tillegg bes det om Stortingets samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer overgangsperioden for Norges avtaler med EU. Overgangsperioden kommer som en konsekvens av den overgangsperiode som EU og Storbritannia har fremforhandlet seg imellom, i avtalen om Storbritannias utmelding av EU. Utmeldingsavtalen gjelder mellom EU og Storbritannia. For Norge er det viktig at bestemmelsene i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og andre relevante avtaler gjelder i Norges forhold til Storbritannia i en eventuell overgangsperiode på samme måte som i forholdet til EU. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett, og det er dette proposisjonen omhandler. Det er foreløpig ikke avklart om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en avtale. Trer Storbritannia ut av EU uten en utmeldingsavtale, vil loven ikke settes i kraft.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget