Prop. 51 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 79 Til disposisjon

Bevilgningen på posten skal dekke nye behov som oppstår i løpet av året og som ikke naturlig dekkes over andre tilskuddsposter. Med bakgrunn i konsekvenser som følge av virusutbruddet foreslås bevilgningen på posten økt med 17 mill. kroner, jf. omtale nedenfor.

Utsettelse av olympiske og paralympiske leker fra 2020 til 2021

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har søkt om å få dekket merkostnader de har hatt i forbindelse med at olympiske og paralympiske leker i Tokyo er blitt utsatt fra 2020 til 2021 som følge av covid-19. Merkostnadene er bl.a. knyttet til behov for ekstra samlinger, utvidet støtteapparat, samt inntektsbortfall for utøvere som må utsette inntektsbringende arbeid i to år som følge av at lekene er utsatt til sommeren 2021.

Regjeringen foreslår med bakgrunn i dette at det bevilges et ekstraordinært tilskudd på 15 mill. kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité til dekning av merutgifter i forbindelse med at olympiske og paralympiske leker er utsatt fra 2020 til 2021.

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Det er behov for å holde møteplasser for ungdom åpne julen 2020, og det må planlegges for tilrettelegging og smittevern på de stedene ungdom allerede møtes. Regjeringen foreslår derfor til sammen 2 mill. kroner til en støtteordning med mål om å holde åpne fritidsaktiviteter for sårbare barn og unge i julen 2020. Midlene foreslås fordelt til Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, som får i oppdrag å fordele midlene til fritidsklubber og ungdomshus. Midlene skal gå til å holde klubbene åpne, til fysisk eller digital aktivitet i juleferien (inkl. utstyr til aktivitet) og nødvendig utstyr til smittevern.

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Bevilgningen på posten skal kompensere for kostnader som idrettslag og foreninger har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter ordningen, mottok 535 søknader om kompensasjon, med et samlet søknadsbeløp på 302 mill. kroner. Bevilgningen på posten ble på grunnlag av innkomne søknader økt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020). Enkelte av de innkomne søknadene ble ikke godkjent. Etter utbetalinger av tilskudd til alle godkjente søknader gjenstår det et ubenyttet beløp på 11,4 mill. kroner på posten. Bevilgningen på posten foreslås som følge av dette redusert med samme beløp.

Kap. 320 Norsk Kulturråd

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Norsk kulturråd. Norsk kulturråd har i 2020 merutgifter som særlig knyttes til forvaltningen av de midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultursektoren i forbindelse med covid-19. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 6 mill. kroner.

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

Post 70 Nasjonale kulturbygg, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke tilskudd til Nasjonale kulturbygg.

Det er gitt tilsagn om samlet statlig medvirkning på 16 mill. kroner til Bymuseet i Bergen for rehabilitering og oppgradering av Bryggens Museum. Det er innvilget et tilskudd på 4 mill. kroner i 2020. Videre er det i forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslått 5 mill. kroner til prosjektet, med tilsagn om 7 mill. kroner i senere år, jf. Prop. 1 S (2020–2021) Kulturdepartementet.

Bymuseet i Bergen har nå varslet at prosjektet vil bli gjennomført raskere enn forventet, med tilhørende økt likviditetsbehov i 2020. Med bakgrunn i dette foreslås det å øke tilskuddet til prosjektet fra 4 mill. kroner til 11 mill. kroner i 2020. Resterende statlig medvirkning på 5 mill. kroner er foreslått dekket innenfor bevilgningen på posten i 2021. Det samlede statlige tilsagnet på 16 mill. kroner til prosjektet vil etter dette være innfridd i 2021.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 7 mill. kroner.

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke driftsutgifter for Riksteatret, husleie for Riksscenens lokaler, samt evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og andre typer fellestiltak på musikk- og scenekunstområdet i departementets regi. Som følge av smitteverntiltak i forbindelse med covid-19 har det vært redusert aktivitet og lavere utgifter enn forventet. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 6 mill. kroner.

Post 77 Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres (ny)

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 mill. kroner. Økningen skal tilfalle institusjoner med over 60 pst. offentlig finansiering, som helt eller delvis er nødt til å stenge ned publikumsrettet virksomhet etter innstramninger i lokale smittevernbestemmelser (som i Oslo og Bergen) for kulturarrangementer i november og desember 2020.

Økningen skal dekke opp for inntektstap som følger av innstramninger i smittevernreglene, samt merutgifter knyttet til omlegging av drift og aktivitet for å opprettholde alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling. Det vil være en forutsetning for tildelingen at driften ved institusjonene opprettholdes i perioden. Midlene vil bli fordelt etter innrapporterte opplysninger fra institusjonene ut fra en samlet vurdering av inntektstap og merutgifter knyttet til de nye innstrammingene, samt digital tilgjengeliggjøring og formidling av kunst- og kulturinstitusjonenes aktiviteter. Med sikte på etterskuddsvis utbetaling foreslås det at bevilgningen på posten tilføyes stikkordet «kan overføres». Utbetaling av tilskudd vil avgrenses til å omhandle aktivitet i november og desember 2020.

Post 78 Ymse faste tiltak

Av bevilgningen på posten er det satt av 22,2 mill. kroner i tilskudd til amatørteaterformål. Et mindre beløp på 410 000 kroner av denne avsetningen vil ikke komme til utbetaling i 2020. Bevilgningen på posten foreslås redusert med samme beløp.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Kulturtanken og enkelte fellestiltak på kulturområdet i departementets regi. Som følge av covid-19-situasjonen er det gjennomført færre fellestiltak enn opprinnelig forutsatt. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 3,8 mill. kroner.

Post 71 Kultur som næring

Under posten er det budsjettert et tilskudd på 15 mill. kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Sykkelrittet måtte avlyses i 2020 som følge av smitteverntiltakene ifb. covid-19. Kulturdepartementet har utbetalt 8 mill. kroner av det avsatte beløpet til dekning av påløpte og uunngåelige utgifter etter avlysningen av arrangementet. Det resterende beløpet vil ikke bli utbetalt. Bevilgningen på posten foreslås som følge av dette redusert med 7 mill. kroner.

Post 75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker i hovedsak utgifter til norsk deltakelse i EUs kultur- og medieprogram, Kreativt Europa 2014–2020. I 2020 var det budsjettert med en utgift på 51,6 mill. kroner til formålet, som skulle dekkes av bevilgningen på posten inkludert overføring av ubrukte midler fra 2019. Den endelige kostnaden til Kreativt Europa ble på om lag 57,6 mill. kroner. Merutgiftene skyldes både valutakursendring og at utgiftene til programmet ble høyere enn forventet. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 6 mill. kroner.

Post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører innen kultursektoren, frivilligheten og idretten ifb. covid-19. Bevilgningen som er stilt til disposisjon for de midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020, er på i alt 5 020 mill. kroner, jf. tabell 2.1. Av dette er 3 120 mill. kroner forutsatt å dekke utgifter til kompensasjonsordningene i perioden 5. mars til 31. august, mens bevilgningsrammen for perioden 1. september til 31. desember er på 1,9 mrd. kroner.

Tabell 2.1  Bevilgninger til kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020

( i 1000 kroner)

Formål

Kompensasjonsordning – frivillighet og idrett

Kompensasjons- og stimuleringsordning – kultur

Samlet ramme

Prop. 67 S, Innst. 216 S

700 000

300 000

Prop. 117 S, Innst. 360 S

320 000

300 000

Prop. 127 S, Innst. 360 S

850 000

650 000

Omdisponering., jf. Prop. 142 S, Innst. 19 S

-392 000

392 000

Samlet ramme, 1. periode (mars–august)

1 478 000

1 642 000

3 120 000

Ny ramme (september–desember), jf. Prop. 142 S, Innst. 19 S

1 000 000

900 000

Samlet ramme, (mars–desember)

2 478 000

2 542 000

5 020 000

Etter forverringer i smittesituasjonen i Norge er det fra begynnelsen av november innført nye nasjonale og lokale smitteverntiltak som får betydelige utslag for arrangementsvirksomhet innen kultur, idrett og frivillighet. De nye innstramningene begrenser publikumsantallet ved arrangementer ytterligere, og i enkelte kommuner er det innført midlertidige forbud mot arrangementer. Dette innebærer økte behov for støtteordningene som skal kompensere for bortfall av inntekter og stimulere til aktivitet innenfor smittevernbegrensningene.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren for perioden 1. september til 31. desember kan i dag kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Med bakgrunn i innføringen av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak foreslås det at ordningen gjøres gjeldende for pålegg gitt av alle offentlige myndigheter.

Det er ikke mulig å gi tilskudd fra stimuleringsordningen til arrangementer som ikke kan gjennomføres. For å ivareta arrangører og underleverandører som vil måtte avlyse i perioden 1. oktober–31. desember, foreslås det at vilkåret om at arrangementet var planlagt før 1. august, endres, jf. også omtale under Orienteringer om avvik fra omtale i tidligere proposisjonsframlegg om kompensasjons- og stimuleringsordningene nedenfor. Ny dato foreslås satt til 5. november.

Det er fra før knyttet stor usikkerhet til søknadsmengden for kompensasjons- og stimuleringsordningene i perioden 1. september til 31. desember 2020. Videre er også anslagene for hva de nye smitteverntiltakene vil kunne innebære av økt søknadsmasse, usikre.

Budsjettrammene som er stilt til disposisjon for perioden fra mars til august, er ikke nyttet fullt ut. Den gjenstående rammen vil kunne dekke opp for merbehovet som følger av de nylige innstramningene i nasjonale og lokale smittevernbestemmelser for arrangementer. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen på posten holdes uendret, men at bevilgningsrammen som er avsatt til å dekke utgifter i ordningene i perioden 5. mars til 31. august, også kan nyttes til å dekke eventuelt merbehov i kompensasjons- og stimuleringsordningene i perioden 1. september til 31. desember. Regjeringen foreslår videre at det kan foretas omdisponeringer mellom de ulike sektorområdene dersom det viser seg å være behov for dette, jf. tilsvarende omtale i Prop. 1 S 142 (2019–2020).

De foreslåtte endringene i kompensasjonsordningen vil måtte godkjennes av ESA før de iverksettes.

Midlene til kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utbetales i etterkant basert på bl.a. regnskap, dette gjelder også dels stimuleringsordningen for kulturarrangementer. Kompensasjonsmidler for siste del av året vil derfor ikke kunne utbetales før tidligst i januar 2021. Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen på posten tilføyes stikkordfullmakten «kan overføres», slik at det kan foretas etterskuddsvis utbetaling av kompensasjons- eller stimuleringstilskudd til tiltak i 2020, jf. forslag til vedtak II. Formålet med stikkordsfullmakten er følgelig kun å sikre at det er mulig å gjennomføre etterskuddsutbetalinger til tiltak som faller innenfor ordningene i gjeldende budsjettår.

Klagenemnd for stimuleringsordningen og kompensasjonsordningene for kultursektoren

Kulturdepartementet etablerer en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager over Kulturrådets enkeltvedtak knyttet til stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for kultursektoren. Klagenemndas vedtak vil være endelige. Nemnda skal knyttes til Klagenemndssekretariatet i Bergen, som vil ha ansvar for saksforberedende og administrativt arbeid knyttet til klagesakene. Utgiftene til klageordningen forutsettes dekket innenfor bevilgningen på posten.

Orienteringer om avvik fra omtale i tidligere proposisjonsframlegg om kompensasjons- og stimuleringsordningene

Prop. 127 S (2019–2020) – OscarsborgOperaen

I Prop. 127 S (2019–2020) ble Stortinget opplyst om at OscarsborgOperaen kan søke om tilskudd i kompensasjonsordningen for kultursektoren:

  • De offentlige tilskuddene til OscarsborgOperaen utgjør mindre enn 60 pst. av inntektene, og denne institusjonen kan i stedet søke kompensasjon for bortfall av billettinntekter under den generelle arrangementsordningen som gjelder for kultursektoren.

Etter dialog med ESA har Kulturdepartementet kommet til at aktører registrert i Frivillighetsregisteret ikke kan velge å søke kompensasjonsordningen for kultursektoren da de allerede er ivaretatt av kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett. Når det gjelder kompensasjon, henvises derfor aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, til kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett. Dette gjelder også for OscarsborgOperaen.

Prop. 142 S (2019–2020) – Stimuleringsordning for kultursektoren

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, ikke vil kunne motta tilskudd fra stimuleringsordningen for kultursektoren. Regjeringen har i ettertid utfra rimelighetshensyn kommet til at kulturaktører som er registret i Frivillighetsregisteret, likevel skal kunne søke stimuleringsordningen for kultursektoren.

Prop. 142 S (2019–2020) – Videreføring av kompensasjonsordning for kultursektoren

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at kompensasjonsordningen for perioden 1. oktober til 31. desember kun vil omfatte helt avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. På grunnlag av høringsinnspill fra kulturbransjen til ordningen ble fristen om planlegging endret fra 12. mars 2020 til 1. august 2020. Ordningen omfatter dermed avlyste arrangementer som var planlagt før 1. august 2020. Denne datoen foreslås nå endret til til 5. november, jf. omtale ovenfor.

Post 82 Nobels fredssenter

Bevilgningen på posten gjelder tilskudd til drift av Nobels Fredssenter. Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020), ble tilskuddet til Nobels Fredssenter økt med 5 mill. kroner for at senterets brukerinteresser kunne ivaretas i forbindelse med en eventuell flytting av senteret til større lokaler i Bankplassen 4. Det vil imidlertid ikke påløpe utgifter i forbindelse med dette i innværende år og bevilgningen på posten foreslås derfor satt ned med 5 mill. kroner.

Post 85 Gaveforsterkningsordning (ny), kan overføres

Gaveforsterkningsordningen ble etablert i statsbudsjettet for 2014 og er et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat finansiering. Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 pst. av gavebeløpet.

I 2020 er ordningen tilført 70 millioner kroner av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. Det er av disse midlene dekket søknader fra tidligere år på 54,4 mill. kroner og 15,6 mill. kroner er nyttet til å dekke søknader fremmet i 2020.

Gaveforsterkningsordningen vil bli videreført i 2021, men den vil bli endret til en rammestyrt ordning som finansieres av spillemidler, jf. omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet. Avsetningen fra spilleoverskuddet til ordningen i 2021 skal kun nyttes til å dekke søknader som er fremmet i 2021.

For å dekke søknader fremmet i 2020, og som ikke allerede er dekket av spillemidlene, foreslås det en særskilt bevilgning på posten på 160 mill. kroner. Det er usikkert hva endelig søknadsbeløp for 2020 vil bli, men det kan anslås til å utgjøre om lag 175 mill. kroner. Med bakgrunn i at 15 mill. kroner er dekket av spillemidlene, vil det være et udekket behov i ordningen på 160 mill. kroner.

Etter gjeldende ordning vil det kunne søkes om tilskudd/forsterkning for private gaver gitt fram til og med 31. desember d.å. Det vil derfor kunne bli fremmet søknader i 2021 for gaver gitt i 2020. Med bakgrunn i dette foreslås det at posten gis stikkordsfullmakten «kan overføres». Fullmakten vil kun gjelde søknader for gaver gitt i 2020. Eventuell udisponert bevilgning etter dette, vil ikke bli nyttet.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker i hovedsak utgifter for Nasjonalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Språkrådet.

For å dekke utgifter ved opprettelsen av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana ble bevilgningen for inneværende år økt med 58,8 mill. kroner på denne posten og med 28,4 mill. kroner på post 45. Investeringsbehovet ved utvidelsen av anlegget, bl.a. til anskaffelse av maskiner, utstyr og oppgradering av digitalt sikringsmagasin, er imidlertid blitt noe høyere enn forutsatt. Bevilgningen på post 01 foreslås med bakgrunn i dette redusert med 5 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap 326, post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. omtale nedenfor.

Post 45 Større utgiftsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke investeringsutgifter for Nasjonalbiblioteket. Med bakgrunn i at investeringsbehovet ved utvidelse av Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana ble noe høyere enn forutsatt, foreslås bevilgningen på posten økt med 5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap 326, post 01, jf. omtale over.

Kap. 328 Museer og visuell kunst

Post 78 Ymse faste tiltak

Bevilgningen på posten skal dekke tilskudd til ulike mottakere på områdene museum, kulturvern og visuell kunst. For å stimulere museer og scenekunstinstitusjoner til aktivitet på tross av sviktende egeninntekter som følge av covid-19, ble tilskuddet til institusjoner med mer enn 60 pst. offentlig finansiering, og som derfor ikke var omfattet av den generelle kompensasjonsordningen for kultursektoren, økt i budsjettet for 2020, jf. Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020). Dette gjaldt imidlertid bare for institusjoner som mottar tilskudd fra Kulturdepartementet.

Samiske museer og scenekunstinstitusjoner får også hovedandelen av sine inntekter ved offentlige tilskudd. For i større grad likebehandle disse med institusjoner som er finansiert på Kulturdepartementets budsjett, forslås bevilgningen på posten økt med 1,6 mill. kroner, hvorav 1,2 mill. kroner gjelder museer og 0,4 mill. kroner scenekunstinstitusjoner. Beløpet vil bli stilt til disposisjon for Sametinget.

Kap. 335 Medieformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Medietilsynet samt mindre utredningsoppgaver på medieområdet. Medietilsynet har økte driftsutgifter i 2020, som i hovedsak er knyttet til forvaltningen av krisepakken til mediene. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 1,6 mill. kroner.

Post 71 Mediestøtte

Bevilgningen på posten omfatter produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, tilskudd til samiske aviser og distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark.

Midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

Under posten er det i 2020 bevilget 300 mill. kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).

Medietilsynet har nå utbetalt 91,9 mill. kroner til medier som kvalifiserte til kompensasjon. Flere medier har ikke kvalifisert til støtte etter forskriften, f.eks. fordi omsetningstapet ikke har vært stort nok i kompensasjonsperioden. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 208 mill. kroner.

Tilskudd til samiske aviser

Medieklagenemda har fattet vedtak om at Medietilsynets avslag på søknad fra Isámi Press om tilskudd til SÁMi magasiidna (Samimag) i 2019 er ugyldig. Det innebærer i praksis at Medietilsynet må godkjenne søknaden, noe som vil utløse et tilskuddsbeløp for 2019 på 9,2 mill. kroner. For å dekke tilskuddsbeløpet på 9,2 mill. kroner til Samimag kan Medietilsynet kreve tilbakebetaling fra de øvrige samiske avisene som mottok tilskudd i 2019. Dette er imidlertid midler som avisene mottok i 2019, og som allerede er brukt. Et tilbakebetalingskrav vil gå ut over disse avisene, som er avhengige av driftstilskuddet de mottar.

Samimag vil i lys av ovenstående også kvalifisere for tilskudd i 2020. Som følge av en forskriftsendring som vil gjelde for 2020, vil imidlertid Samimag i 2020 være berettiget til et lavere tilskuddsbeløp. For å yte et tilskudd til Samimag for 2020 uten at øvrige samiske aviser får mindre tilskudd enn de gjorde i 2019, vil det være nødvendig å øke bevilgningen på posten med ytterligere 1,9 mill. kroner i tillegg til 9,2 mill. kroner for 2019, slik at det samlede bevilgningsbehovet blir på 11,1 mill. kroner.

Med bakgrunn i ovenstående foreslås bevilgningen på posten samlet redusert med 196,9 mill. kroner.

Kap. 339 Pengespill, lotterier og stiftelser

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forvaltningen av kompensasjonsordningen for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet medfører økte driftsutgifter for Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 4 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke utgifter ved oppdrag. Det er forventet at utgiftene og inntektene for Lotteri- og stiftelsestilsynets del av Handlingsplanen mot spillavhengighet i 2020 blir høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 2,2 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 3339, post 07, jf. omtale nedenfor.

Kap. 3323 Musikk og scenekunst

Post 02 Billett- og salgsinntekter

Posten gjelder salg av billetter og program ved Riksteatret. Som følge av smittevernrestriksjonene knyttet til covid-19 er Riksteatrets inntekter fra turnevirksomheten i 2020 betydelig redusert. Riksteatret måtte i mars avslutte to igangsatte turneer. For å opprettholde et teatertilbud ved de regionale kulturhusene gjennomfører Riksteatret i løpet av høsten 2020 forestillinger med smitteverntiltak og et langt lavere publikumstall enn normalt. Som følge av dette forventer Riksteatret at inntektene fra turnevirksomheten vil bli 19 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Det vises også til at utgiftsbevilgningen til turnevirksomheten i 2020 fra før er redusert med 20 mill. kroner, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 19 mill. kroner.

Kap. 3327 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og billettinntekter for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Som følge av at det utenlandske markedet falt bort med bakgrunn i covid-19, har det vært betydelig færre besøkende i Nidarosdomen og Erkebispegården, og lavere omsetning i butikken enn forventet. Det har heller ikke vært mulig å redusere utgiftene siden anleggene har vært åpne for norske turister, samt at smitteverntiltak har vært kostnadsdrivende for den publikumsrettede virksomheten. Tilsvarende har det heller ikke vært mulig eller hensiktsmessig å redusere utgiftene til det løpende vedlikeholdsarbeid, blant annet som følge av at større prosjekter, nytt lysanlegg i Nidarosdomen og ferdigstillelse av Artilleribygget, ble avsluttet i år.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 12,4 mill. kroner, fra 30,7 mill. kroner til 18,3 mill. kroner.

Kap. 3334 Filmformål m.m.

Post 01 Ymse inntekter

Bevilgningen på posten gjelder bl.a. inntekter som Norsk filminstitutt har fra Cinemateket i Oslo og Filmmuseet m.m. Som følge av smitteverntiltakene knyttet til covid-19 er inntektene ved denne virksomheten betydelig redusert i 2020. Norsk filminstitutt har ikke hatt tilsvarende innsparinger på utgiftssiden, blant annet fordi virksomheten har hatt merutgifter i forbindelse med ulike covid-19-tiltak på filmområdet. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 2 mill. kroner.

Kap. 3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

Post 07 Inntekter ved oppdrag

Bevilgningen gjelder inntekter knyttet til oppdragsvirksomheten til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er forventet at utgiftene og inntektene for Lotteri- og stiftelsestilsynets del av Handlingsplanen mot spillavhengighet i 2020 blir høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 2,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 339, post 21 ovenfor.

Kap. 5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet

Post 75 Kino- og videogramavgift

Inntektene på posten omfatter avgift på omsetning av kinobilletter og avgift på omsetning i næring, jf. § 3 i lov om film og videogram. Inntektene fra avgift på omsetning av kinobilletter i 2020 vil som følge av smittevernbegrensninger knyttet til covid-19, bli lavere enn budsjettert. Inntektsbevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 12 mill. kroner.

Til dokumentets forside