Prop. 51 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, forhøyes med

17 000 000

fra kr 14 810 000 til kr 31 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

11 351 000

fra kr 301 000 000 til kr 289 649 000

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 190 051 000 til kr 196 051 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 294 600 000 til kr 301 600 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 99 384 000 til kr 93 384 000

(NY)

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres, bevilges med

60 000 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

410 000

fra kr 331 654 000 til kr 331 244 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter, nedsettes med

3 800 000

fra kr 74 703 000 til kr 70 903 000

71

Kultur som næring, nedsettes med

7 000 000

fra kr 65 940 000 til kr 58 940 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, forhøyes med

5 961 000

fra kr 40 000 000 til kr 45 961 000

82

Nobels Fredssenter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 37 890 000 til kr 32 890 000

(NY)

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres, bevilges med

160 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 723 775 000 til kr 718 775 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 52 800 000 til kr 57 800 000

328

Museum og visuell kunst

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 600 000

fra kr 179 380 000 til kr 180 980 000

335

Medieformål

01

Driftsutgifter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 54 138 000 til kr 55 738 000

71

Mediestøtte, nedsettes med

196 900 000

fra kr 715 530 000 til kr 518 630 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 86 342 000 til kr 90 342 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 200 000

fra kr 5 780 000 til kr 7 980 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3323

Musikk og scenekunst

02

Billett- og salgsinntekter m.m., nedsettes med

19 000 000

fra kr 28 772 000 til kr 9 772 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Ymse inntekter, nedsettes med

12 400 000

fra kr 30 710 000 til kr 18 310 000

3334

Filmformål m.m.

01

Ymse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 5 969 000 til kr 3 969 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

07

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

2 200 000

fra kr 6 988 000 til kr 9 188 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75

Kino- og videogramavgift, nedsettes med

12 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 20 000 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes til bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

Til dokumentets forside