Prop. 51 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside