Prop. 52 S (2021–2022)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 endrer EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). EØS-komiteens beslutning inneholder en fortale og fire artikler. Fortalen angir rettsakten som blir innlemmet i EØS-avtalen, og hvilket vedlegg til EØS-avtalen som skal endres ved innlemmelsen.

Artikkel 1 lister opp endringene som gjøres i punkt 14 i vedlegg IX til EØS-avtalen. Punkt 14 innlemmer CRD4 i EØS-avtalen, og CRD5 tilføyes som endringsdirektiv i dette punktet.

Det er tatt inn tilpasningstekster i EØS-komitébeslutningen artikkel 1.

Det er tatt inn tilpasninger som tilføyer EØS-spesifikk tekst i direktivbestemmelser, eller som erstatter avsnitt i direktivet slik at EØS-tilpasningen fremgår av en helhetlig tekst i EØS-komitébeslutningen. I tilpasning g tilføyes en henvisning til visse typer foretak etablert i EFTA-statene og til EFTAs overvåkningsorgan i direktivteksten.

Tilpasning m angir at henvisninger i direktivet til unionsretten erstattes med henvisninger til EØS-avtalen.

Tilpasning p tar inn en henvisning til EFTAs overvåkningsorgan. Tilpasning q og r innebærer at henvisninger til EU-kommisjonen i artikkel 131 og 133 for EFTA-statenes del erstattes med henvisninger til EFTA-statenes faste komité. Tilpasning t innebærer at finansforetak i EØS/EFTA-statene gis en tilsvarende overgangsperiode som for finansforetak i EU-statene for etterlevelsen av en bestemmelse i CRD5.

Artikkel 2 bestemmer at teksten til direktiv (EU) 2019/878 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gjelde som autentiske språkversjoner.

Artikkel 3 fastsetter at beslutningen trer i kraft 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, eller den dagen EØS-komitébeslutning nr. 301/2021 av 29. oktober 2021 (som innlemmer CRR2) trer i kraft. Det er det seneste tidspunktet av disse som vil gjelde. Fordi det er tatt konstitusjonelle forbehold for innlemmelsen av CRD5, er det datoen da det siste konstitusjonelle forbehold er meddelt hevet, eller tidspunktet for ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningen for innlemmelse av CRR2 i EØS-avtalen, som avgjør ikrafttredelsestidspunktet.

Artikkel 4 slår fast at EØS-komiteens beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Til dokumentets forside