Prop. 52 S (2021–2022)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

Til innholdsfortegnelse

4 Gjennomføringen i norsk rett

CRD4 er det fjerde kapitalkravsdirektivet, og er gjennomført i Norge i finansforetaksloven, finansforetaksforskriften og CRR/CRD IV-forskriften. CRD5 har krevd enkelte tilpasninger i lov og forskrift, og en arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet utredet og foreslo lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre CRD5 sammen med øvrige deler av den såkalte bankpakken (CRR2/BRRD2). Stortinget har med grunnlag i Prop. 147 LS (2020–2021) vedtatt lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre blant annet CRD5, jf. lov av 18. juni 2021 nr. 100 om endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.), jf. Prop. 147 LS (2020–2021) og Innst. 104 L (2020–2021). Loven har ennå ikke trådt i kraft. Loven inneholder supplerende forskriftshjemler til eksisterende hjemler i lov slik at departementet kan fastsette nødvendige forskriftsendringer for å gjennomføre CRD5.

Til dokumentets forside