Prop. 52 S (2021–2022)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak1, rettet ved EUT L 212 av 3.7.2020, s. 20, skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU) gjøres følgende endringer:

 • 1. Nytt strekpunkt skal lyde:

  • «– 32019 L 0878: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 (EUT L 150 av 7.6.2019, s. 253), rettet ved EUT L 212 av 3.7.2020, s. 20.»

 • 2. Tilpasning n) oppheves. Tilpasning o) omnummereres til tilpasning s). Tilpasning l) og m) omnummereres til henholdsvis tilpasning n) og o). Tilpasning g) til k) omnummereres til tilpasning h) til l).

 • 3. Etter tilpasning f) skal ny tilpasning lyde:

  • «g) I artikkel 21a nr. 9 skal ordene ‘eller, dersom det gjelder blandede finansielle holdingselskaper etablert i EFTA-statene, til EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ‘europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010,’.»

 • 4. Etter tilpasning l) skal ny tilpasning lyde:

  • «m) I artikkel 109 nr. 4 bokstav a) og b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘andre unionsrettsakter’ forstås som ‘EØS-avtalen’.»

 • 5. Etter tilpasning o) skal nye tilpasninger lyde:

  • «p) I artikkel 129 nr. 2, artikkel 130 nr. 2 og artikkel 134 nr. 2 skal ordene ‘eller, dersom det gjelder en underretning fra en EFTA-stat, til EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’.

  • q) I artikkel 131, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) teksten i nr. 5a skal forstås som:

    ‘Med forbehold for EFTA-statenes faste komités tillatelse som omhandlet i tredje ledd i dette nummeret kan vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten på konsolidert, delkonsolidert eller individuelt grunnlag kreve at hver O-SII har en O-SII-buffer som overstiger 3 % av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. Denne bufferen skal bestå av ren kjernekapital.

    Innen seks uker etter at underretningen omhandlet i nr. 7 i denne artikkelen er mottatt, skal ESRB avgi en uttalelse til EFTA-statenes faste komité om hvorvidt O-SII-bufferen anses for å være passende. EBA kan også avgi en uttalelse til EFTA-statenes faste komité om bufferen.

    Innen tre måneder etter at ESRB har oversendt underretningen omhandlet i nr. 7 til EFTA-statenes faste komité, skal EFTA-statenes faste komité, idet den tar hensyn til ESRBs og eventuelt EBAs vurdering, og dersom den er overbevist om at O-SII-bufferen ikke får uforholdsmessige negative virkninger for hele eller deler av finanssystemet i andre parter i EØS-avtalen eller i EØS som helhet og utgjør eller skaper en hindring for at det indre marked skal fungere på en tilfredsstillende måte, gjøre et vedtak som gir vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten myndighet til å vedta det foreslåtte tiltaket.’

   • ii) i nr. 7 og 12 skal ordene ‘eller, dersom det gjelder en underretning fra en vedkommende eller utpekt myndighet i en EFTA-stat, til EFTA-statenes faste komité,’ tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’.

  • r) I artikkel 133:

   • i) i nr. 9 skal følgende tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’:

    ‘eller, dersom det gjelder en underretning fra en vedkommende eller utpekt myndighet i en EFTA-stat, til EFTA-statenes faste komité’.

   • ii) i nr. 11, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘uttalelse fra Kommisjonen’ forstås som ‘uttalelse fra EFTA-statenes faste komité’.

   • iii) i nr. 11 første og andre ledd og nr. 12 første og tredje ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ‘Kommisjonen’ forstås som ‘EFTA-statenes faste komité’.

   • iv) nr. 11 tredje og fjerde ledd skal lyde:

    ‘Dersom en institusjon som en eller flere systemrisikobuffersatser får anvendelse på, er et datterforetak hvis morforetak er etablert i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten, i underretningen som gis i samsvar med nr. 9, anmode om en anbefaling fra Kommisjonen eller, dersom det gjelder et morforetak etablert i en EFTA-stat, fra EFTA-statenes faste komité og ESRB.

    Kommisjonen eller EFTA-statenes faste komité, alt etter hva som er relevant, og ESRB skal hver for seg framlegge sin anbefaling senest seks uker etter at de mottok underretningen.’

   • v) i nr. 11 femte ledd og nr. 12 andre ledd skal ordene ‘eller EFTA-statenes faste komité, alt etter hva som er relevant,’ tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’.

   • vi) i nr. 12 tredje ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘vedta en rettsakt’ forstås som ‘gjøre et vedtak’.»

 • 6. Etter tilpasning s) skal ny tilpasning lyde:

  • «t) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 159a første ledd lyde:

   ‘Finansielle morholdingselskaper og blandede finansielle morholdingselskaper som allerede eksisterer på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021, skal søke om godkjenning i samsvar med artikkel 21a innen en dato utpekt i henhold til nasjonal lovgivning som ikke skal være senere enn to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021. Dersom et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap ikke søker om godkjenning innen datoen utpekt i henhold til nasjonal lovgivning, skal det treffes egnede tiltak i henhold til artikkel 21a nr. 6.’»

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2019/878, rettet ved EUT L 212 av 3.7.2020, s. 20, på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 301/2021 av 29. oktober 20213 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 10. desember 2021.

For EØS-komiteen

Rolf Einar Fife

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 150 av 7.6.2019, s. 253.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

3.

Ennå ikke kunngjort.

Til dokumentets forside