Prop. 57 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY)

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning luftfart, bevilges med

6 000 000

(NY)

50

Tilskudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart, bevilges med

6 000 000 000

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 718 100 000 til kr 1 718 100 000

(NY)

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, bevilges med

100 000 000

1600

Finansdepartementet:

(NY)

95

Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond, bevilges med

50 000 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter:

(NY)

50

Tilskudd til tapsavsetning for statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, bevilges med

10 000 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt:

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, nedsettes med

370 000 000

fra kr 86 700 000 000 til kr 86 330 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, nedsettes med

5 000 000

fra kr 2 080 000 000 til kr 2 075 000 000

71

Skatt på overskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 2 460 000 000 til kr 2 450 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

1 590 000 000

fra kr 325 600 000 000 til kr 324 010 000 000

5700

Folketrygdens inntekter:

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

245 000 000

fra kr 202 600 000 000 til kr 202 355 000 000

II

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at det kan gis tilsagn om garantier frem til 1. juli 2022 for lån innenfor en ramme på 6 000 mill. kroner til flyselskaper med norsk AOC flylisens, og innenfor vilkår som settes av Nærings- og fiskeridepartementet. Garantiene skal ha maksimal løpetid på to år.

III

Statslån

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

Til dokumentets forside