Prop. 59 L (2019–2020)

Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven som skal forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Helsepersonell som tidligere har tatt del i undersøkelse eller behandling av en pasient kan, for egen læring eller kvalitetssikring av helsehjelpen, ha behov for å gjøre seg kjent med hvordan det har gått med pasienten. Dette vil typisk gjelde der helsepersonellet ønsker å få avklart om de vurderingene og tiltakene som ble gjort, var riktige. Det er et gode for pasientene at helsepersonell stadig lærer og kvalitetssikrer sine vurderinger.

Taushetsbelagte opplysninger kan etter særskilt anmodning gjøres tilgjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, jf. helsepersonelloven § 29 c. Formålet må være kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring.

Departementet foreslår å fjerne kravet om at helsepersonell må særskilt anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har ytt helsehjelp til. Helsepersonell kan dermed på vanlig måte søke opp opplysninger i tidligere pasienters journal, for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring.

Departementet foreslår å erstatte § 29 c siste punktum med en mer pedagogisk oversikt over hvilken informasjon som må dokumenteres når helseopplysninger tilgjengeliggjøres for helsepersonellets læring- og kvalitetssikring.

I tillegg foreslår departementet at tilgangen til opplysninger om tidligere pasienter skal gjelde for helsepersonell med autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 eller lisens etter § 49.

I proposisjonen foreslår departementet også å rette opp feile lovhenvisninger i pasient- og brukerrettighetsloven, bioteknologiloven, pasientskadeloven og spesialisthelsetjenesteloven. Endringene er av teknisk karakter.