Prop. 60 L (2015–2016)

Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). I henhold til § 19 annet ledd utnevnes visepolitimesterene i politidistriktene som embetsmenn i faste embeter. Dette foreslås endret, slik at visepolitimesterene utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet til gjenoppnevning en gang i en periode på seks år.