Prop. 60 L (2019–2020)

Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Til innholdsfortegnelse

4 Merknader

Til allmenngjøringsloven § 11 tredje ledd andre og tredje punktum

Bestemmelsen i andre punktum innebærer at Statens vegvesen, skal ha samme myndighet som Arbeidstilsynet til å kunne kreve fremlagt opplysninger som er nødvendig for tilsyn med allmenngjøringsforskrifter for veitransport. Innhenting av opplysninger kan skje både ved kontroll langs vei og i andre kontrollsammenhenger og overfor både utenlandske og norske virksomheter.

Bestemmelsen gir grunnlag for overføring både av taushetsbelagte og ikke taushetsbelagte opplysninger. Se under punktene 2.6.4 og 2.6.6 for en nærmere beskrivelse av hvilke typer opplysninger det antas å være mest aktuelt å innhente og utlevere. Bestemmelsen gir grunnlag for overføring av opplysninger som Statens vegvesen innhenter med det formål å bidra til Arbeidstilsynets tilsyn med allmenngjøringsbestemmelser for veisektoren eller der det å bidra til dette tilsynet er et av flere formål. Overføring kan skje uten tilknytning til en bestemt sak eller et konkret krav fra Arbeidstilsynet, og ved at Arbeidstilsynet gis tilgang til en felles database, portal eller lignende.

Til allmenngjøringsloven § 11 fjerde ledd

Bestemmelsene er flyttet fra gjeldende tredje ledd uten at det innebærer noen realitetsendring.

Til allmenngjøringsloven § 11 femte ledd

Som følge av at det er fastsatt et fjerde ledd i bestemmelsen, er henvisningene til de bestemmelser som fastsetter tilsynsansvar og myndighet for Petroleumstilsynet endret.

Til dokumentets forside