Prop. 60 L (2019–2020)

Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som forslaget skal legge til rette for, vil innvirke på etatenes ressursbruk og vil etter departementets syn ha positive samfunnsmessige konsekvenser.

I første omgang vil Arbeidstilsynet etablere et system for å kunne motta opplysninger og dokumenter fra Statens vegvesen hvor opplysningene underlegges en manuell behandling. Denne løsningen vil kreve noe utvikling av etatens systemer, men vil kunne komme på plass relativt raskt. Opplysninger og dokumenter vil oversendes via E-dialog slik at delingen kan skje sikkert og raskt. For å oppnå en effektiv innhenting av dokumenter og en sikker metode for dokumentasjonsoverføring vil Statens vegvesen ha behov for å utvikle sitt kontrollverktøy VaDIS.

For å få en optimal gevinst av regelverksendringen og samarbeidet etatene i mellom bør det på sikt utredes om det kan lages en løsning med direkte tilgang eller automatisk oversendelse fra Statens vegvesen.

Hvordan det konkrete samarbeidet skal være, må avtales etatene imellom, og denne avtalen vil påvirke den faktiske ressursbruken.

Det forutsettes at etatene ved utformingen av samarbeidet legger vekt på at informasjonsinnhenting i størst mulig grad skal integreres i Statens vegvesens alminnelige kontrollvirksomhet og dimensjoneres under hensyn både til informasjonens nytteverdi for Arbeidstilsynet og kostnadene for Statens vegvesen. Departementet legger videre til grunn at mye av kostnadene vil være knyttet til samarbeidets oppbyggingsfase.

Etablering av en ordning der Statens vegvesen innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon på vegne av Arbeidstilsynet, vil styrke tilsynet med allmenngjøringsforskriftene og dermed bidra til at særlig utenlandske virksomheter i større grad etterlever disse bestemmelsene. Store forskjeller mellom sjåførenes betingelser mht. lønn og diett bidrar i vesentlig grad til ulikhet i konkurransevilkår mellom norske og utenlandske virksomheter. En større etterlevelse av de kravene allmenngjøringsforskriftene stiller, vil dermed kunne gi et viktig bidrag til likere konkurransevilkår i transportnæringen og mindre press på norske arbeidstakeres vilkår, samtidig som utsendte arbeidstakere sikres likeverdige og lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Til dokumentets forside