Prop. 62 S (2019–2020)

Vilje til beredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om Vilje til beredskap – evne til forsvar – Langtidsplan for forsvarssektoren i samsvar med et vedlagt forslag.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om Vilje til beredskap – evne til forsvar – Langtidsplan for forsvarssektoren i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside