Prop. 63 L (2021–2022)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår flere endringer i helselovene.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 om godkjenningsmodell for fritt brukervalg trådte i kraft 1. september 2021. Opphevelsen av denne bestemmelsen er et eget punkt i Hurdalsplattformen. Regjeringen mener dette er en bestemmelse som gir feil signaler om hvordan kommunene skal organisere sitt tilbud, og som bør oppheves så raskt som mulig. Se kapittel 2.

Videre foreslår departementet en endring i helsepersonelloven § 51 som skal gi en tydelig hjemmel til å fastsette forskrifter om etterutdanning for helsepersonell med spesialistgodkjenning. Se kapittel 3

Departementet foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer i helseregisterloven, pasientjournalloven m.m. Se kapittel 4.