Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 65 L (2015–2016)

Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Behovet for et forbud

Bruk av tolketjenester er en nødvendig del av offentlig sektors virksomhet. Kartlegginger gjennomført av IMDi viser at barn blir brukt som tolk i flere offentlige sektorer, som hos fastleger, i barnevernet, i straffesakskjeden, i grunnskolen og ved NAV-kontorene.

Det er i dag ikke lovfestet noe forbud mot bruk av barn som tolk i gjeldende lovgivning. Forvaltningsorganer har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, og skal sørge for at saker er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 11, 16 og 17. Tolkefunksjonen nevnes særskilt i domstolloven og i enkelte andre lover og forskrifter.

Tolking er et fag som det kreves tolkefaglige kvalifikasjoner for å utøve. Barn har ikke disse kvalifikasjonene. Når kvalifisert tolk ikke blir brukt i møte med offentlig forvaltning, kan informasjon misoppfattes av begge parter og man kan risikere at saken ikke blir godt nok opplyst.

Det følger av Grunnloven § 104 annet ledd at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som berører barn. Barnets beste er et grunnprinsipp i FNs barnekonvensjon, jf. artikkel 3. Artikkel 36 lyder: «Partene skal beskytte barnet mot alle former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel.»

Barnekonvensjonen gjelder som norsk rett og skal gå foran annen lovgivning dersom bestemmelsene er i strid med barnekonvensjonens bestemmelser, jf. menneskerettsloven § 2 og § 3. Alle offentlige organer har plikt til å oppfylle og respektere barnets rettigheter etter konvensjonen. Det følger av konvensjonens artikkel 3 at ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Når et barn blir satt til å tolke, eller formidle informasjon mellom et forvaltningsorgan og en privat person, kan barnet bli utsatt for en vanskelig rollekonflikt og en forventning om å ivareta interessene til voksne familiemedlemmer i deres kontakt med forvaltningen. Mange forvaltningssaker gjelder vanskelige sider ved de voksnes livssituasjon som barn ikke bør involveres i eller oppleve noe ansvar for. Det å bruke et barn som tolk vil ofte ikke være til barnets beste.

2.2 Høringsnotatet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 28. mai 2014 ut høringsnotat med forslag om å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk i forvaltningsloven. Høringsfristen var 12. september 2014. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helse Midt RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Oslo Universitetssykehus v/Tolkesentralen

 • Politidirektoratet

 • Sametinget

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statens helsetilsyn

 • Universiteter og høyskoler

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Vox

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Dommerforeningen

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Legeforeningen

 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk

 • Norges døveforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norske Kvinners sanitetsforening

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk tolkeforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Politiets fellesforbund

 • Redd Barna

 • Statsautoriserte tolkers forening

 • Studieforbundet Folkeuniversitetet

 • Tolkeforbundet

 • Tolkebyråenes bransjeforening

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Utdanningsforbundet

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende instanser hadde merknader til forslagene:

 • Kunnskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Domstoladministrasjonen

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Helse Nord RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mangfoldsrådet i Trondheim

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Oslo Universitetssykehus HF

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Sametinget

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sykehuset Østfold

 • Sørlandet Sykehus HF

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Asker barneverntjeneste

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Kreftforeningen

 • NOAS

 • Norges Døveforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk tolkeforening

 • Redd Barna

 • Statsautoriserte tolkers forening

 • Tolkeforbundet

 • Utdanningsforbundet

Følgende instanser uttalte at de ikke ville gi uttalelse i saken eller at de ikke hadde merknader til forslagene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Akershus Universitetssykehus

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Politidirektoratet

Til toppen
Til dokumentets forside