Prop. 66 L (2022–2023)

Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)

Det har lenge vært et mål å gi flere ungdommer mulighet til å ta fag- eller svennebrev, og sikkerhetsbransjen har satset mye på lærlingeordningen. Erfaringer de senere år viser at rekrutteringen av lærlinger vanskeliggjøres ved at det i praksis stilles et 18-års alderskrav. I proposisjonen foreslås det innført en særregel i vaktvirksomhetsloven § 8 for lærlinger i sikkerhetsfaget for å tydeliggjøre i loven at lærlinger kan tilsettes og utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste før de er fylt 18 år. Det foreslås videre at vandelskravet skal gjelde tilsvarende for lærlinger i sikkerhetsfaget, uavhengig av om de er tilsatt i vaktvirksomhetsforetaket der de har lærlingeplass. Også skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning som har praksis i et vaktvirksomhetsforetak, må ha tilfredsstillende vandel. Formålet med endringsforslaget er å gjøre det enklere for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever på videregående skole (VGS) med faget yrkesfaglig fordypning å få henholdsvis lærlingeplass og praksisplass.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget