Høring om endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften. Departementet foreslår i høringsnotatet å gjøre unntak fra kravet om tilbud om ansettelse for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever på videregående skole med faget yrkesfaglig fordypning, jf. lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 8. Videre foreslås det at det gjøres unntak fra alderskravet på 18 år for denne gruppen, men at det stilles krav om fremleggelse av politiattest.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.05.2021

Vår ref.: 21/123

Høring om endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften – Skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning og lærlinger i sikkerhetsfaget


Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften. Departementet foreslår i høringsnotatet å gjøre unntak fra kravet om tilbud om ansettelse for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever på videregående skole med faget yrkesfaglig fordypning, jf. lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 8. Videre foreslås det at det gjøres unntak fra alderskravet på 18 år for denne gruppen, men at det stilles krav om fremleggelse av politiattest.

Høringsfristen er 18. mai 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Liv Christina Houck Egseth
konst. avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Endring av vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

1      Høringsnotatets hovedinnhold

I dette høringsnotatet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å gjøre unntak fra alderskravet i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 8 for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever på videregående skole med faget yrkesfaglig fordypning. Videre foreslås det at det gjøres unntak fra krav om tilbud om ansettelse for denne gruppen. Forslaget innebærer at det også stilles krav om fremleggelse av politiattest for disse gruppene.

2      Endringer i vaktvirksomhetsloven

2.1    Gjeldende rett

Etter gjeldende rett må en som skal tilsettes i vaktvirksomhetsforetak for å utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, være fylt 18 år, jf. vaktvirksomhetsloven § 8 første ledd tredje punktum. I tillegg må man for å bli ansatt i stilling i vaktvirksomhet, kunne dokumentere tilfredsstillende vandel ved fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest. Etter forskrift 28. mars 2011 nr. 337 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften) § 5 tredje ledd skal politiattest bare utstedes når det foreligger et konkret tilbud om stilling i vaktvirksomhet.

Alderskravet og kravet om tilbud om ansettelse skaper problemer for lærlinger i sikkerhetsfaget, som ofte kan være under 18 år og heller ikke vil kunne dokumentere tilbud om ansettelse i en sikkerhetsbedrift. Uten at alders- og ansettelseskravet er oppfylt, kan de heller ikke dokumentere tilfredsstillende vandel gjennom fremleggelse av politiattest. De kan likevel ha behov for arbeid og opplæring som lærling i en slik bedrift før fylte 18 år.

Skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning skal, i likhet med læringer, under praksisperioden følge tjenesten i sin helhet og vil da også være omfattet av vaktvirksomhetsloven. Elevene vil imidlertid ikke være ansatt i vaktvirksomhetsselskapet, og de er normalt i aldersgruppen 16-18 år. Som følge av dette vil heller ikke disse være omfattet av dagens hjemmel for å innhente politiattest.

2.2    Behovet for lovendring

Lov 13. mai 1988 nr. 29 om vaktvirksomhet hadde tidligere en forskriftshjemlet dispensasjonsordning for lærlinger. Unntaket fremgikk av daværende forskrift 25. mai 2004 nr. 787 om vaktvirksomhet § 4 siste ledd og ga adgang til å gi dispensasjon fra alderskravet og ansettelseskravet for lærlinger i sikkerhetsbransjen. Der het det at «Personer som er lærlinger under loven om fagopplæring i arbeidslivet behøver ikke oppfylle alderskravet i loven § 7 første ledd (18 år).» Arbeidsgruppen som utarbeidet forslaget til ny vaktvirksomhetslov, foreslo at unntaket for lærlinger, som den gang fremgikk av forskriften, ble tatt inn i loven. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forslaget.

Det daværende Justis- og politidepartementet valgte ikke å følge opp dette, jf. omtalen i Ot.prp. nr. 49 (2008-2009) om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet der det fremgår under punkt 5.5:

«Departementet er uenig med arbeidsgruppen i at man bør flytte unntaket fra alderskravet for lærlinger inn i loven. Departementet mener at unntaksbestemmelsen bør fjernes. Etter departementets syn bør alderskravet på 18 år gjelde for alle som skal utføre ansvarlig tjeneste, det vil si selvstendig tjenesteutførelse uten tilsyn eller oppfølging ved fysisk tilstedeværelse av en godkjent vekter.»

De store selskapene i sikkerhetsbransjen har de senere årene satset mye på lærlingordningen. Dette underbygges ved at veksten i antall løpende lærlingekontrakter har økt jevnt over de siste årene. I 2015 var det 130 løpende lærekontrakter, i 2016 økte dette til 168 og til 184 i 2017. Tilsvarende tall for 2018 var 196 og 219 lærekontrakter i 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet er fra flere hold blitt bedt om å vurdere å gjeninnføre unntaket for lærlinger i sikkerhetsbransjen. Det er vist til at en dispensasjonsordning eller et unntak vil kunne legge bedre til rette for bruk av lærlinger i sikkerhetsbransjen. I motsatt fall vil rekrutteringen kunne bli skadelidende.

Politidirektoratet har også gitt uttrykk for at det bør åpnes for å gjøre unntak fra alderskravet for lærlinger i sikkerhetsfaget og de som er i praksis hvis de skal kunne gjennomføre sikkerhetsfaget på VGS, slik at rekrutteringen av denne type kandidater til vaktvirksomhetsnæringen fortsatt kan opprettholdes. NHO Handel og Service har opplyst at det er behov for at lærlingene kan være med ut på jobb fra fylte 17 år fordi de trenger praktisk opplæring, særlig på VG3 Sikkerhetsfaget. NHO Handel og Service har videre opplyst at de som tar sikkerhetsfaget på videregående skole søker seg lærlingplass på siste året, og at de som får lærlingplass etter dagens praksis vil kunne få politiattest dersom de søker om det. Det er imidlertid også enkelte som har behov for praktisk opplæring før lærlingperioden, og de har da behov for praksisplass. Disse vil ikke oppfylle lovens krav om tilsettelse samt kravet om å være fylt 18 år. Politidirektoratet mener at det er behov for en klarere hjemmel for utstedelse av politiattest for lærlinger.

Justis- og beredskapsdepartementet er på tilsvarende måte bedt om å vurdere å gjøre unntak fra kravet om tilbud om ansettelse, alder og politiattest for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning slik at disse kan utplasseres i praksis i en bedrift. Faget yrkesfaglig fordypning er et tilbud til elever på trinn 1 og 2 i videregående opplæring. Tilbudet går ut på at elever skal få anledning til å bli bedre kjent med nærmere angitte yrkesfag, herunder kunne bli utplassert i praksis i bedrifter innen disse fagene. Fordi elevene vil være på oppdrag hos bransjens kunder, noe som medfører at de vil kunne få tilgang til sensitiv informasjon om kundens sikringsutstyr og rutiner både utenfor og inne på selve objektet, omfattes disse av vaktvirksomhetsloven. Elevene skal gjennom dette høste erfaringer med både oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike yrker innen de utdanningsprogrammene som er omfattet. Elever på første og andre trinn i det videregående opplæringsløpet er normalt i aldersgruppen 16-18 år.

Også skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning får problemer med praksisplass på grunn av dagens krav om tilbud om ansettelse, alder og politiattest. Etter vaktvirksomhetsforskriften § 5 tredje ledd skal politiattest bare utstedes når det foreligger et konkret tilbud om stilling i vaktvirksomhet.

Politidirektoratet viser til at for sikkerhetsbransjen er det å ha elever i praksis gjennom prosjekt fordypning en viktig rekrutteringsarena for lærlinger til sikkerhetsforetakene. Dagens regler gjør at det er en risiko for at vaktvirksomhetsområdet kan miste gode søkere fordi elevene velger andre utdanningsretninger. Hensynet til rekruttering og kompetanse i vaktvirksomhetsnæringen tilsier at det lempes på alderskravet for å kunne utstede vandelsattest for denne gruppen.

2.3    Departementets vurdering

Det fremgår av Ot. prp. nr. 49 (2008-2009) om lov om vaktvirksomhet at det den gang var departementets syn at alderskravet på 18 år burde gjelde for alle som skal utføre ansvarlig tjeneste. Med «ansvarlig tjeneste» menes selvstendig tjenesteutførelse uten tilsyn eller oppfølging ved fysisk tilstedeværelse av en godkjent vekter.

Som et ledd i satsingen for å gi flere ungdommer mulighet til å ta fag- eller svennebrev, utarbeidet regjeringen i 2015 en strategi for å få flere lærlinger i staten. Nye tall fra utdanningssektoren viser at antall lærlingplasser har økt de senere årene. Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med at også de store selskapene i sikkerhetsbransjen har satset mye på lærlingordningen de senere år. Veksten i antall løpende lærlingekontrakter i sikkerhetsbransjen har økt de siste årene og viser en stigning fra 184 løpende lærekontrakter i 2017, 196 i 2018, og til 241 lærekontrakter i 2019.

Med bakgrunn i opplysningene fra bransjen selv og utdanningsmyndighetene, legger Justis- og beredskapsdepartementet til grunn at rekrutteringen av lærlinger til sikkerhetsfaget vanskeliggjøres ved at det stilles krav om at vedkommende må være fylt 18 år og ha tilbud om ansettelse slik at de kan fremlegge politiattest for at de skal få lærlingeplass.

Departementet foreslår at det gjøres unntak fra kravet om å være fylt 18 år for lærlinger i sikkerhetsfaget. Departementet legger til grunn at unntaket fra alderskravet bør gjelde generelt for lærlinger i sikkerhetsfaget, og ser det ikke som hensiktsmessig med en dispensasjonsordning der politiet må vurdere om det skal gis unntak fra alderskravet i det enkelte tilfelle. Det er ikke ønskelig å pålegge politiet flere oppgaver som vil kreve økt ressursbruk. Vi foreslår på denne bakgrunn at det gjøres unntak fra alderskravet i vaktvirksomhetsloven § 8 første ledd for lærlinger i sikkerhetsfaget. Forslaget innebærer at det også stilles krav om politiattest for denne gruppen.

Når det gjelder skoleelever med yrkesfaglig fordypning som har praksis i vaktvirksomhetsforetak, mener Justis- og beredskapsdepartementet at det heller ikke bør gjøres unntak fra kravet om politiattest for denne gruppen. Det vises til Utdanningsdirektoratets uttalelse om at også praksiselever vil være på oppdrag hos bransjens kunder og at de vil kunne få tilgang til sensitiv informasjon om kundens sikringsutstyr osv. Dette tilsier at det bør innhentes politiattest også for denne gruppen elever. Vi viser i den forbindelse til omtalen av å gjøre unntak fra vandelskravet i Ot. prp. nr. 54 (1999-2000) om lov om vaktvirksomhet side 25, med referanse til Innst.O.nr. 52 (1987–1988) side 7 der det bl.a. ble uttalt følgende:

«Komiteen mener at kravet om tilfredsstillende vandel må gjelde alle ansatte i vaktselskaper og ikke bare for ledelsen og vekterne»... .. «Komiteen forutsetter ikke at det skal kunne dispenseres fra nevnte vandelskrav for ansatte i vaktselskaper. Forskriftene må derfor ikke åpne for en slik dispensasjonsadgang. Kravet til god vandel er imidlertid ikke slik å forstå at enhver liten plett på en persons vandel skal diskvalifisere vedkommende fra ansettelse i et vaktselskap. Det må vurderes om forholdet innebærer noen fare for kriminalitet – særlig volds- og vinningskriminalitet – og/eller brudd på den tillit som ansatte i vaktselskaper må ha.»

Justis- og beredskapsdepartementet er enig med Politidirektoratet i at det ikke er et tilfredsstillende alternativ å fjerne kravet om politiattest for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning. Det vises til merknadene til politiregisterloven
§ 37 om bruken av politiattest:

«Etter første ledd nr. 2 kan politiattest brukes for å utelukke personer fra stillinger med videre hvor det vil virke støtende eller motvirke den alminnelige tillit at han får stillingen med videre. Dette vil blant annet gjelde ved ansettelse i politiet, fengselsvesenet og vaktvirksomhetsbransjen. For allmennheten vil det kunne være støtende og by på et tillitsproblem om for eksempel lensmannen i bygda er tidligere straffet, selv om den straffbare handling ligger tilbake i tid og det ikke er noen fare for at han på nytt vil begå straffbare handlinger.»

Departementet vil videre peke på at foretakene uansett ikke vil kunne ta elevene med ut til vaktforetakets kunder fordi kundene har en forventning om at elevene har fremlagt politiattest og at foretaket kan dokumentere dette, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 5 tredje ledd.

Departementet mener at det i stedet bør legges opp til et unntak fra alderskravet og krav om tilbud om ansettelse for elever som gjennomfører faget yrkesfaglig fordypning, på tilsvarende måte som for lærlinger i sikkerhetsfaget. Forslaget innebærer at det også stilles krav om fremleggelse av politiattest for denne gruppen.

Vaktvirksomhetsforskriften § 5 tredje ledd siste punktum avviker fra den generelle regelen om oppbevaring av politiattest i politiregisterforskriften § 37-2 og strykes. I tillegg foreslås § 5 første ledd første punktum og § 5 annet ledd strøket, da dette er gjentakelse av vaktvirksomhetsloven § 8 og anses unødvendig. § 5 første ledd annet punktum foreslås, noe omskrevet, inntatt som nytt tredje ledd i forskriften § 2.

3      Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å innføre krav om politiattest for lærlinger i sikkerhetsfaget og skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mellom 16 og 18 år, vil medføre at det må utstedes noen flere politiattester per år, men antallet antas å ville være lavt og ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for politiet. Eventuelle merkostnader for politiet dekkes innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

Forslagene for øvrig antas ikke å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

4      Forslag til lov- og forskriftsendringer

Vaktvirksomhetsloven § 8 første ledd skal lyde:

Den som skal tilsettes i foretak som omfattes av loven, og som skal utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, må ha tilfredsstillende vandel og være fylt 18 år. Vandelskravet gjelder tilsvarende for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning som har praksis i vaktvirksomhetsforetak. Det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest.

Vaktvirksomhetsforskriften § 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Dersom det kreves tilgang til sensitive opplysninger for å utføre bestemte oppgaver, skal oppgavene regnes som direkte knyttet til vakttjeneste etter vaktvirksomhetsloven § 8.

Dagens tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

Vaktvirksomhetsforskriften § 5 skal lyde:

  • 5 Utstedelse av politiattest og dokumentasjon

Politiattest skal bare utstedes når det foreligger et konkret tilbud om stilling i vaktvirksomhet eller avtale mellom en skole og en opplæringsbedrift. Virksomheten skal kunne dokumentere at politiattest er fremlagt og vurdert før ansettelse, påbegynt læringstid eller oppstart av praksis.

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Departementene

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finans Norge

Forbrukertilsynet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Bank

Norges idrettsforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Juristforbundet

Norsk ArbeidsmandsforbundNorsk SikkerhetsforeningNæringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Parat

Personvernnemda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Sametinget

NHO Service og Handel

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet

Nasjonal Grunnutdanning for Vektere

Virke

Økokrim