Prop. 68 L (2016–2017)

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene ble sendt på høring den 11. november 2015.

I høringsbrevet ba Helse- og omsorgsdepartementet høringsinstansene spesielt om å vurdere den foreslåtte modellen for etablering av en undersøkelseskommisjon og lovforslaget knyttet til dette.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Riksrevisjonen

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sametinget

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Innovasjon Norge

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasient- og brukerombudene

 • Pasientskadenemda

 • Personvernnemda

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Regionsentrene for barn og unges psykisk helse

 • Riksadvokaten

 • Senter for medisinsk etikk, SME

 • SINTEF Helse

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Landets private sykehus

 • Anonyme Narkomane, NA

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Kreftforeningen

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 • LAR Nett Norge

 • Mental Helse Norge

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Pasientforening

 • Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • PRO-Sentret

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • DELTA

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Finans Norge

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • KS kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Nettverket for private helsevirksomheter

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk psykologforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PARAT

 • PARAT Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Unio

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Yngre legers forening

Følgende høringsinstanser har hatt kommentarer i høringen:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Akershus Universitetssykehus

 • Akershus universitetssykehus, Brukerutvalget

 • Arbeidstilsynet

 • Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Finnmarkssykehuset HF

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Nord-Trøndelag HF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Kripos

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Oslo politidistrikt

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Oslo universitetssykehus HF, Brukerutvalget

 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • St. Olavs Hospital HF

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Sykehus i Vestfold HF

 • Sørlandet sykehus HF

 • Universitetet i Stavanger, Institutt for Helsefag

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Hå kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune, byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

 • Stavanger kommune

 • Tromsø Kommune, Byrådsavdelingen for Helse og omsorg

 • Trondheim kommune

 • Ål, Flå, Nes, Gol, Hol og Hemsedal kommune

 • Etterlatte etter selvmord i psykisk helsevern

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Kreftforeningen

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Pasientforening

 • Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus

 • Den Norske Advokatforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjon (FO)

 • KS kommunesektorens organisasjon

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Optikerforbund

 • Norsk psykologforening

 • Pensjonistforbundet

Departementet har også mottatt noen innspill fra enkeltpersoner og en underskriftskampanje med krav om bedre ivaretakelse av rettssikkerheten til den enkelte som rammes av alvorlige hendelser og ved mistanke til lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

Til dokumentets forside