Prop. 68 L (2016–2017)

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Til innholdsfortegnelse

16 Økonomiske og administrative konsekvenser

Arianson-utvalget har i NOU 2015: 11 Med åpne kort vurdert mulig organisering og budsjett for etableringen av undersøkelseskommisjonen. Deres vurdering er basert på at undersøkelseskommisjonen kun undersøker noen få utvalgte saker. Utvalget presiserer at direktøren for undersøkelseskommisjonen selv bør ha ansvaret for å bemanne kommisjonen. Utvalget har likevel kommet frem til noen betraktninger om bemanning og ressursbehov.

På et generelt grunnlag mener utvalget at en organisatorisk minstenivå bør være en stab bestående av minimum 20 ansatte. Organisasjonen må være robust og det må være et stort nok faglig miljø og fagkompetanse. Undersøkelseskommisjonen bør bemannes med inspektører med solid helsefaglig bakgrunn fra forskjellige yrkesgrupper (leger, sykepleiere, radiografer, utstyrspesialister mv.). Inspektørene må skoleres innen granskingsmetodikk. I tillegg bør kommisjonen bestå av en stab med spesialister innen organisasjon/ ledelse, pasientsikkerhet, risikostyring, juss, arbeidsmiljø og psykologi, og en administrasjon. Departementet slutter seg til dette.

Utvalget mener det er vanskelig å anslå kostnader ved etablering og drift av undersøkelseskommisjonen. I utarbeidingen av anslaget har utvalget skjelt til budsjettene til undersøkelsesenheten ved Statens helsetilsyn og Statens havarikommisjon for transport. Det forventes at antall varsler vil overstige antall varsler som undersøkelsesenheten hos Statens helsetilsyn har mottatt. I 2015 utgjorde det over 500 varsler. Utvalget anslår at en kommisjon med 20 fulltidsansatte vil kunne gjennomføre opp mot om lag 20 til 25 undersøkelser i året, med et årlig budsjett på minst 40 mill. kroner.

Lovforslaget vil medføre merkostnader for staten og iverksettelsestidspunktet vil en komme tilbake til i budsjettsammenheng.

Til dokumentets forside