Prop. 68 L (2018–2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven. Endringsforslagene vil forenkle regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl). 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget