Prop. 71 L (2022–2023)

Endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen foreslår Utenriksdepartementet endringer i utenrikstjenesteloven § 3, som angir hvem som er utsendt utenrikstjenestemann, og i lovens § 7, som fastslår hvem som er flyttepliktig ansatt i utenrikstjenesten, regulerer innholdet i plikten til å la seg forflytte, og gir hjemmel for forskrift om beordring av aspirant i utenrikstjenesten.

Forslagene vil forankre vedtak om forflytninger i utenrikstjenesten i ny rotasjonsordning som en særordning og klargjøre denne. Det foreslås også en hjemmel for Kongen til å fastsette forskrift om forflytninger i utenrikstjenesten, blant annet om normering av tjenestetid i stillinger, rammen for hvilke saklige hensyn departementet skal vektlegge, og krav til saksbehandlingen ved vedtak om forflytning. Videre tar forslagene sikte på å klargjøre at eksternt rekrutterte i rotasjonsstillinger ved utenriksstasjon kan gis midlertidig ansettelse i Utenriksdepartementet for den normerte tjenestetid i stillingen. Forskriftsbestemmelsen om beordring av aspirant i utenrikstjenesten foreslås utvidet til også å omfatte gruppeopptak av administrativt personell. Forskriftsbestemmelser vil tilpasse de to ordningene for gruppeopptak og gi en oppdatert regulering av Utenriksdepartementets gruppevise opptak av nye medarbeidere som skal gjennomgå opplæring. Ordningene vil bli samstemt med øvrige relevante arbeidsrettslige regler. Det forslås også å endre tittelen «utenrikstjenestemann» i lovgivningen til kjønnsnøytral tittel «utenrikstjenesteansatt».

Forslagene til endringer i utenrikstjenesteloven berører ikke vilkårene for spesialutsendinger fra andre etater eller lokalt ansatte ved utenriksstasjon.