Prop. 72 L (2016–2017)

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

2.1 Forslag om endringer i reglene om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 20. juni 2016 forslag til endringer i reglene om varsling i arbeidsmiljøloven på høring med høringsfrist 1. oktober 2016.

Høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Statens helsetilsyn

 • Statens jernbanetilsyn

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Fylkesmennene

 • Regjeringsadvokaten

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Østfold

 • Institutt for offentlig rett (UIO)

 • Institutt for privatrett (UIO)

 • Nord universitet

 • Norges Handelshøyskole

 • NTNU

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Oslo kommune

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF

 • AFF AS

 • Akademikerne

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Finans Norge

 • Fritt Ord

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HR Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Junit

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NITO

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fleridrettsforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk olje og gass

 • Norsk PEN

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Virke Produsentforeningen

 • SAFE

 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

 • Senter for seniorpolitikk

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transparency International Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Unio

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringssvar med merknader:

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet (vedlagt uttalelser fra DSB, Kriminalomsorgen og Konfliktrådene)

 • Samferdselsdepartementet (vedlagt uttalelser fra Kystverket, Statens vegvesen og Luftfartstilsynet)

 • Arbeidstilsynet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Regelrådet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Helse Sør-Øst

 • Helse Vest

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • NTNU

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Oslo kommune – Byrådsavdelingen for finans

 • Den Norske Advokatforening

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Finans Norge

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • NITO

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Interne Revisorers Forening

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Politilederlag

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk PEN

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rettspolitisk forening

 • SAFE

 • SAMFO

 • Transparency International Norge

 • Unio

 • Verneombud i Sauherad kommune

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

I tillegg hadde ti privatpersoner merknader til forslagene:

 • Kari E. Breirem, Bitte Vatvedt, Torill Olsen, Natalia Olsen, Heidi Follett (felles uttalelse)

 • Lone Merete Hansen

 • Dag Flater Hwang, Jens Petter Berg (felles uttalelse)

 • Gunnar Sætra

 • Eyvind Tesaker

Høringssvar uten merknader:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Helsedirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Petroleumstilsynet

 • Senter for internasjonalisering av utdanning

 • Skattedirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Høgskolen i Sør Norge

 • Finansforbundet

2.2 Forslag om endringer i reglene om arbeidstid

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 11. november 2016 forslag til endringer i arbeidsmiljøloven § 10-11 på høring med høringsfrist 2. januar 2017.

Høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Forbrukerrådet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Petroleumstilsynet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Statens seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Arbeidsretten

 • Domstoladministrasjonen

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksmekleren

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Østfold

 • Institutt for offentlig rett (UIO)

 • Institutt for privatrett (UIO)

 • Norges Handelshøyskole

 • NTNU

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Oslo kommune

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Forskningsinstituttet IRIS

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF Byggforsk

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • AFF AS

 • Akademikerne

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)

 • Bedriftsforbundet

 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

 • Coop Norge SA Hovedkontor

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Elevorganisasjonen (EO)

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HR Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Junit

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NITO

 • Nordlandsforskning

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • SAFE

 • Samarbeidsforum for norske kollektiv

 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

 • Senter for seniorpolitikk

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Unio

 • Virke

 • Virke Produsentforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringssvar med merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet (vedlagt uttalelse fra Kriminalomsorgsdirektoratet)

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet (vedlagt uttalelse fra Kystverket)

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Riksantikvaren

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Helse Sør-Øst

 • Sørlandet sykehus

 • Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Akademikerne

 • Delta

 • Den norske jordmorforening

 • Fellesorganisasjonen

 • Finans Norge

 • Industri Energi

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • NITO

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Unio

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Den Norske Advokatforening

 • Juss-Buss

 • Rettspolitisk forening

Høringssvar uten merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

Til dokumentets forside