Prop. 73 L (2017–2018)

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

1 Kildehenvisninger

Alsos, K., M. Bråten & S.C. Trygstad (2016). Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15.

Alsos, K., J. Oldervold & B. Sletvold Øistad (2017). Bare plunder og heft. Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor. Fafo-rapport 2017:26.

Andersen, R. K. & Ødegaard, A.M. (2017) Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-notat 2017:10.

Andersen, R. K. & Jordfald, B. (2016). Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014. Fafo-rapport 2016:39.

Arbeidstilsynet (2016). Ulykker i bygg og anlegg 2015. Kompass Tema nr. 8-2016.

Arbeidstilsynet (2015). Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder. Kompass Tema nr. 4-2015.

Arbeidstilsynet (2015). Arbeidsskadedødsfall i Norge. Utviklingstrekk 2009–2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer. Kompass Tema nr. 3-2015.

Arbeidstilsynet (2013). Tilstandsanalyse i bygg og anlegg. Kompass Tema nr. 4-2013.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2018). Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2017. Bemanningsbransjens utvikling. Utarbeidet i samarbeid med Prognosesenteret.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2016). Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2015/16. Gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Bråten, M., E. Albrechtsen, R. K. Andersen, T. Tovslid & R. Værnes (2014). Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien. Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko. Fafo-rapport 2014:54.

ECON Pöyry (2009). Bemanningsbransjen. Struktur, utvikling og rolle. Rapport 2009-083.

Eldring, L., Alsos, K., Andersen, R. K., Bråten, M. Nergaard, K. & Ødegaard, A.M. (2011) Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:09.

Ellingsen, D., A. Grimsmo, M. H. Ingelsrud, A. Underthun & C. T. Wathne (2016). Jakten på den bærekraftige fleksibiliten. Typologier av ansatte i bemanningsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet FoU-resultat 08:2016.

Elstad, L. (2017). Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017. Rapport utgitt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus (El og IT Forbundet), Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603, Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening avdeling 605 og Fellesforbundet Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601.

Kilskar, S., Skaufel, K., Wasilkiewicz, B. Nygaard & A. Øren (2017). Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Kartlegging av muligheter og utfordringer. SINTEF i samarbeid med IdeThandling, 2017.

Meld. St. 29 (2010–2011). Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit.

Nergaard, K. (2018). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Fafo-notat 2018:04.

Nergaard, K. (2017). Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall 2016. Fafo-notat 2017:12.

Nergaard, K. (2016). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Nullpunktsanalyse. Fafo-rapport 2016:07.

Nergaard, K., K. Alsos, M. Bråten & R. Steen-Jensen (2015). Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2015:10.

Nergaard, K. (2011). Utleie av arbeidskraft 2011. Fafo-rapport 2011:33.

Nesheim, T. (2017). Tilknytningsformer for arbeid. Virksomhetsstudien. SNF – Samfunns- og næringslivsforskning. Arbeidsnotat 07-2017.

Ot.prp. nr. 50 (1993–94) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 24 (2005–2006) Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Proba Samfunnsanalyse (2010). Bemanningsbransjen og sysselsetting. Bidrar arbeid i bemanningsbransjen til utsatt eller raskere overgang til jobb utenfor bransjen? Proba-rapport 2010–06.

Prop. 39 L (2014–2015). Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold).

Prop. 74 L (2011–2012). Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.).

Strøm, M., von Simson, K. & Østbakken, K.M. (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2.

von Simson, K. (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Institutt for samfunnsforskning. Søkelys på arbeidslivet 2016-3.

von Simson, K. (2012). Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring. Institutt for samfunnsforskning. Søkelys på arbeidslivet 2012-1-2.

Til dokumentets forside