Prop. 73 L (2017–2018)

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 29. juni 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak på høring, med høringsfrist 29. september 2017. I høringsnotatet foreslo departementet følgende endringer i arbeidsmiljøloven: En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer, en ny hjemmel for adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, samt en skisse til forslag om kvote for antall innleide i den enkelte innleievirksomhet rettet mot visse bransjer.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsretten

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksmekleren

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Oslo kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Høgskolen i Østfold

 • Institutt for offentlig rett (UIO)

 • Institutt for privatrett (UIO)

 • NTNU

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet

 • Forskningsinstituttet IRIS

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Nordlandsforskning

 • Norsk institutt for by- og regionforskning

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF Byggforsk

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • Stiftelsen Administrativt Forskningsfond

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)

 • Bedriftsforbundet

 • Coop Norge SA Hovedkontor

 • Delta

 • Advokatforeningen

 • Den norske jordmorforening

 • Elevorganisasjonen (EO)

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HR Norge

 • Junit

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS Kommunesektorens organisasjon

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Luftfartens funksjonærforening

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NITO

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fleridrettsforbund

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileierforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Elektrotekniske Komité

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Film + Tv-produsenters Forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Pensjonistforbundet

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Revisorforeningen

 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Unio

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Virke Produsentforening

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser hadde merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Petroleumstilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Oslo kommune

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Akademikerne

 • Advokatforeningen

 • Den norske jordmorforening

 • Finans Norge

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen (i Bergen)

 • KS

 • KS Bedrift

 • Lederne

 • LO

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NHO

 • NITO

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Rettspolitisk forening

 • SAMFO

 • Spekter

 • Unio

 • Virke

 • YS

 • Adecco Norge

 • Coop Norge SA

 • En privatperson

Til dokumentets forside