Prop. 78 L (2016–2017)

Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)

Kunnskapsdepartementet foreslår flere endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven. Det foreslås blant annet å innføre et krav i friskoleloven om at kommuner og fylkeskommuner likebehandler friskoler og offentlige skoler med hensyn til dekning av utgifter til spesialundervisning. Videre foreslås å lovfeste et krav om at friskoler skal ha vedtekter som angir at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. For å kunne begrense andelen elever uten fast tilhørighet til Norge ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 foreslås å innføre en hjemmel til å regulere dette i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget