Prop. 78 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 53 om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

For å gjennomføre tiltak i integreringspakke II, foreslås det endringer i bestemmelsene om utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk i lovens kapittel 1, slik at flere deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap omfattes av tiltakene.