Forsida

Prop. 79 L (2016–2017)

Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Til innhaldsliste

2 Høyring

Kunnskapsdepartementet sende forslaga om endringar i opplæringslova på høyring i to omgangar. Forslaget om oppstart av grunnskoleopplæring blei sendt på høyring 23. juni 2016 med høyringsfrist 12. september 2016. Forslaga om rett til vidaregåande opplæring for dei med utanlandsk opplæring og overgangen mellom ungdomsretten og vaksenretten til vidaregåande opplæring blei sende på høyring 14. november 2016 med høyringsfrist 16. januar 2017. Begge høyringane gjekk ut til desse instansane:

 • Departementa

 • Fylkesmennene

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Kompetanse Noreg

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking

 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

 • Senter for IKT i utdanninga

 • Språkrådet

 • Statlege grunnskolar og vidaregåande skolar

 • Statlege høgskolar

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombodsmannen

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Amnesty International i Noreg

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Elevorganisasjonen

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fagleg forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Fellesorganisasjonen

 • Flyktninghjelpa

 • Forum for friskoler

 • Friskolar

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk studentorganisasjon

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen mot offentleg diskriminering

 • Private høgskolar

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for studiar av Holocaust og livssynsminoritetar

 • Skoleleiarforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Utdanningsforbundet

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Noreg

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Vaksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

I tillegg gjekk forslaget om oppstart av grunn- skoleopplæring ut til desse instansane:

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Sentraleininga for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemma

 • Blindeforbundet

 • Dysleksi Norge

 • Døveforbundet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar

 • Noregs Handikapforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Private grunnskolar

 • Redd Barna

 • Raudekrossen

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Stiftelsen barnas rettigheter

Desse høyringsinstansane har gitt innspel med merknader til eitt eller fleire av lovforslaga:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Sametinget

 • Akershus fylkeskommune

 • Arendal kommune

 • Arendal videregående skole

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Bergen kommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Bybroen videregående skole

 • Drammen kommune

 • Elev- og lærlingomboda i Akershus, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder og Østfold fylkeskommunar

 • Fagleg råd for elektrofag

 • Telemark fylkeskommune

 • Fredrikstad kommune

 • Giske kommune

 • Gjerdrum kommune

 • Harstad kommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Kristiansand kommune

 • Larvik kommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Oppfølgingstenesta for Ålesund

 • Oslo kommune

 • Oslo voksenopplæring Sinsen

 • Randaberg kommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Skedsmo kommune

 • Skedsmo videregående skole

 • Sarpsborg kommune

 • Skiptvet kommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Stord kommune

 • Sunndal videregående skole

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Trondheim kommune

 • Ullensaker kommune

 • Veiledningssenteret Asker og Bærum

 • Veiledningssenteret Romerike

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Åsane videregående skole

 • Abelia – Forum for friskoler

 • Akademikerne

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Blå Kors Norge

 • Byggenæringens landsforening

 • Danielsen Intensivgymnas

 • Danielsen Videregående Skole

 • Dysleksi Norge

 • Elevorganisasjonen

 • Fleksibel utdanning Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handel og Kontor i Noreg

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kompetanse Noreg

 • Kompetansesenter rus – region sør

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • Nasjonalt råd for lærarutdanning

 • Nelfo

 • Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

 • Norsk lektorlag

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk Reggio Emilia Nettverk

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Press – Redd barna ungdom

 • Redd Barna

 • Unge funksjonshemmede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • UNICEF Noreg

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

I tillegg har desse høyringsinstansane gitt tilbakemelding om at dei ikkje har merknader til lovforslaga:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utanriksdepartementet

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

 • Utlendingsnemnda

 • Askim kommune

 • Meldal kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Industri Energi

 • Rudolf Steinerhøyskolen

Til forsida av dokumentet