Prop. 79 L (2021–2022)

Endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Med grunnlag i høringen av NOU 2021: 3 Barneliv foran, bak og i skjermen og høringsnotat om endringer i bildeprogramloven, foreslår Kultur- og likestillingsdepartementet å avvikle den statlige kinofilmkontrollen og Barneombudets formelle klagerett over aldersgrensevedtak i Medietilsynet. Som en konsekvens av avviklingen foreslås også endringer i bestemmelser i straffeloven som henviser til kinofilmkontrollen. Proposisjonen inneholder også et lovforslag for å rette opp en inkurie i diskrimineringsombudsloven § 11 første ledd andre setning.