Prop. 86 L (2020–2021)

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det gjenoppnevnte samerettsutvalget leverte sin utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten i desember 2007. Utvalget foreslo blant annet en ny lov om saksbehandling og konsultasjoner for tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

Utvalget begrunner lovforslaget med Norges folkerettslige plikt til å konsultere samene i saker som angår dem. Konsultasjonsordningen skal sikre at Sametinget og samene får ta del i beslutningsprosesser i saker som kan få betydning for samiske interesser. Konsultasjoner skal gjennomføres med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak, men uten at det er en plikt til at konsultasjonene må resultere i enighet. En forutsetning for reelle konsultasjoner er tidlig involvering, at partene utveksler informasjon og vurderinger, og at det ikke gjøres realitetsbeslutninger før konsultasjonene tar til.

Dagens prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005. Til grunn for prosedyrene ligger konsultasjonsavtalen mellom daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg og sametingspresident Sven-Roald Nystø, undertegnet 11. mai 2005. Prosedyrene gjelder kun direkte for konsultasjoner med Sametinget, men prinsippene i prosedyrene anvendes også når det er en folkerettslig plikt til å konsultere andre samiske interesser. Sametinget har også inngått egne avtaler om mer spesifikke prosedyrer med enkelte statlige organer og enkelte kommuner og fylkeskommuner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomførte i 2007 en undersøkelse om praktiseringen av og erfaringene med konsultasjonsprosedyrene. Undersøkelsen viste at det har blitt enklere for statlige instanser å kontakte Sametinget i aktuelle saker. De statlige instansene har fått mer kunnskap om samiske forhold, og Sametinget har fått styrket kjennskap til rutiner i statsforvaltningen. Både Sametinget og statlige instanser oppfatter konsultasjonsprosedyrene som relasjonsbyggende. I tillegg viser flere departementer til at regjeringen, i saker der det gjennomføres konsultasjoner, har bedre grunnlag for sine avgjørelser.

Gode konsultasjonsprosedyrer vil kunne sikre en smidigere og raskere gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Beslutninger som mangler legitimitet, enten i lokalsamfunn eller det internasjonale samfunn, vil kunne være vanskelig å få gjennomført. Resultatet av manglende legitimitet vil også kunne være at det blir nødvendig med «ekstrarunder» som forlenger og fordyrer prosessene. Gode konsultasjonsordninger vil også kunne bidra til å styrke Sametingets legitimitet, og vil kunne føre til en bedre forståelse for situasjonen og behovene i samiske samfunn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått en rekke spørsmål som viser at det er behov for å klargjøre hvor langt konsultasjonsplikten rekker, hvem som skal konsulteres, og hvordan konsultasjonene skal gjennomføres. Flere har også i høringen av NOU 2007: 13 pekt på behov for å klargjøre enkelte sider av konsultasjonsordningen.

Departementet ønsker ikke å utarbeide en egen detaljert lov om konsultasjoner og saksbehandling slik utvalget foreslår, men mener det er mer hensiktsmessig å ta inn overordnede bestemmelser om konsultasjoner i et eget kapittel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). For statlig nivå foreslår departementet å lovfeste hovedprinsippene i konsultasjonsplikten, mens de nærmere regler om gjennomføring av konsultasjonene skal gis i forskrift.

For kommuner og fylkeskommuner foreslår departementet en overordnet lovforankring av konsultasjonsplikten. Departementet har utarbeidet en veileder om gjennomføring av konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner. Formålet med veilederen er å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av konsultasjonsplikten etter sameloven. Veilederen er ikke rettslige bindende, og den pålegger ikke kommunene og fylkeskommunene bestemte løsninger, organisering mv. Det er stor variasjon mellom kommuner, sakstyper og om samene er i flertall eller mindretall i kommunen. I veilederen er det derfor tatt høyde for at det kan foretas tilpasninger ut fra ulike behov i kommunene og fylkeskommunene.

Veilederen er utarbeidet i samråd med KS og i konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Departementet har også hatt innspillsmøter med kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag underveis i arbeidet med veilederen.

I departementets lovforslag er flere av utvalgets forslag til bestemmelser ikke tatt med. Det gjelder for eksempel bestemmelser om departementenes og Sametingets rolle i konsultasjonene, og bestemmelser om saker som behandles i regjeringen. Departementets forslag skal legge til rette for mer effektive og bedre konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget og andre berørte samiske interesser. Lovregler og utfyllende bestemmelser i forskrift skal bidra til større forutsigbarhet og mer effektive konsultasjoner. Som nevnt ovenfor vil gode konsultasjoner også kunne sikre de offentlige instansene bedre beslutningsgrunnlag. Lovreglene vil erstatte Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, stadfestet i kongelig resolusjon 1. juli 2005, og vil i all hovedsak videreføre innholdet i prosedyrene.

Hovedinnholdet i konsultasjonsplikten danner grunnlag for disposisjonen i denne proposisjonen. Med unntak av punkt 3, inneholder hvert hovedpunkt i proposisjonen samerettsutvalgets forslag, synspunkter fra høringen, vurderinger av folkeretten, gjeldende konsultasjonsprosedyrer og departementets vurderinger.

Innledningsvis (punkt 2) gir departementet en oversikt over bakgrunnen for lovforslaget. Oversikten inkluderer en presentasjon av hovedforslagene i NOU 2007: 13, en overordnet oversikt over høringsuttalelsene og departementets vurdering av lovforslagets geografiske og saklige avgrensning. Departementet foreslår at reglene om konsultasjoner skal gjelde i saker som kan ha direkte betydning for både de materielle og ideelle sidene ved samisk kultur. Dette er i tråd med de folkerettslige forpliktelsene til å konsultere. For saker som gjelder ideell kulturutøvelse, vil konsultasjonsreglene kunne komme til anvendelse i hele landet. For saker som gjelder naturgrunnlaget for kulturen, foreslår departementet at reglene skal gjelde for tiltak og beslutninger som planlegges iverksatt i tradisjonelle samiske områder, eller som kan få virkning på samisk materiell kulturutøvelse i slike områder.

I punkt 3 beskriver departementet høringsprosessen for Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Her oppsummeres synspunkter fra høringen, utvalgte tema drøftes, og departementet redegjør for sine vurderinger. Departementet omtaler også konsultasjonene med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Videre gir departementet en overordnet oversikt over det folkerettslige grunnlaget for konsultasjonsplikten (punkt 4). Departementet drøfter også konsultasjonsplikten opp mot samenes rett til selvbestemmelse. Retten til selvbestemmelse innebærer noe mer enn en rett til å bli konsultert. Samtidig er retten til å bli konsultert et sentralt element i gjennomføringen av selvbestemmelsesretten, på områder hvor både samer og andre er berørt av det aktuelle tiltaket.

Det første hovedtemaet i proposisjonen er spørsmålet om hvordan konsultasjonsplikten bør reguleres i norsk rett (punkt 5). Folkeretten pålegger ikke staten en plikt til å etablere lovregler om myndighetenes konsultasjoner med representanter for samiske interesser. Det stilles imidlertid krav til «hensiktsmessige prosedyrer». Departementet drøfter en avtalebasert løsning som alternativ til en lovregulering. Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at det er klart mest hensiktsmessig å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i sameloven. Fordelene ved å lovfeste ordningen er blant annet at reglene blir mer tilgjengelige for partene, og at forarbeidene vil gi veiledning om hvordan reglene skal forstås. Videre foreslår departementet en hjemmel for å gi nærmere regler i forskrift.

Dagens konsultasjonsprosedyrer gjelder kun for statlige myndigheter. Samtidig er det klart at staten har en folkerettslig plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner også på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Av den grunn foreslår departementet å innføre en overordnet forankring av plikten til å konsultere for kommuner og fylkeskommuner. Etter departementets vurdering vil konsultasjonsplikten på disse forvaltningsnivåene langt på vei kunne gjennomføres ved justeringer i allerede etablerte medvirkningsordninger og saksbehandlingsprosesser.

Departementet legger også opp til en videreføring av kravet om at konsultasjoner skal gjennomføres i god tro og med formål om å oppnå enighet, slik det følger av gjeldende konsultasjonsprosedyrer og av de folkerettslige forpliktelsene.

Det andre hovedtemaet gjelder hvilke saker det skal konsulteres om, og på hvilket stadium det skal konsulteres (punkt 6). Også her legger departementet opp til en løsning i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser og gjeldende konsultasjonsprosedyrer. På enkelte punkter har departementet gjort presiseringer sammenlignet med dagens konsultasjonsprosedyrer, blant annet når det gjelder forholdet mellom konsultasjoner og innsigelsesbehandling etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

I punkt 6 behandler departementet først spørsmålet om hvilke tiltak som omfattes av «lovgivning og administrative tiltak» etter ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (heretter omtalt som ILO-konvensjon nr. 169) artikkel 6, og om tiltaket «kan få direkte betydning» for samene. Departementet legger opp til at offentlige organers grunneierdisposisjoner og andre privatrettslige disposisjoner som hovedregel ikke skal omfattes av bestemmelsene om konsultasjoner. Grunneierdisposisjoner som får praktisk betydning for samiske interesser, vil som hovedregel kreve en form for tillatelse eller konsesjon. Konsultasjonsplikten vil da inntre for den myndigheten som behandler spørsmålet om tillatelse eller konsesjon (eventuelt gjennom regler om innsigelse, se nedenfor).

Etter folkeretten skal urfolk konsulteres ved tiltak som «kan få direkte betydning» for dem. Konsultasjonsplikten kan med andre ord inntre selv om det ikke er klart at tiltaket vil påvirke urfolket på en direkte måte. Det er tilstrekkelig at tiltaket kan gi en slik virkning. Noen høringsinstanser mener at det kan være behov for en nedre terskel for hvilke tiltak som er omfattet av konsultasjonsplikten. Det er ikke holdepunkter i folkeretten for at bare saker av en viss størrelse er omfattet av konsultasjonsplikten. Departementet legger imidlertid til grunn at folkeretten gir rom for å finne hensiktsmessige løsninger. På dette punktet vurderer departementet at det kan bli aktuelt med presiseringer i forskrift.

På enkelte områder er det etablert ordninger som langt på vei må anses å oppfylle konsultasjonsplikten. Departementet legger til grunn at når Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven skal Sametinget ikke ha konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i tillegg. Departementet foreslår videre at saker om statsbudsjettet skal være unntatt fra reglene om konsultasjoner. I slike saker vil det være egne rutiner for prosess med Sametinget. Det er også gitt en egen omtale av konsultasjoner og dialog i arbeidet med stortingsmeldinger, strategidokumenter mv.

Når det gjelder tidspunktet for konsultasjoner, stiller folkeretten krav til at konsultasjonene må skje tilstrekkelig tidlig til at det er en reell mulighet til å påvirke utfallet av saken. Som regel er det nødvendig med mer enn ett konsultasjonsmøte, og konsultasjonsplikten gjelder som utgangspunkt på alle stadier av en sak.

Det tredje hovedtemaet er spørsmålet om hvem som skal ha konsultasjonsplikt (punkt 7). Regjeringen, departementer, direktorater og andre underliggende organer foreslås omfattet av plikten, noe de også er etter gjeldende ordning. I tillegg legger departementet opp til at statsforetak og private rettssubjekter skal være omfattet av konsultasjonsplikten i de tilfeller hvor de utøver offentlig myndighet. Departementet foreslår også at konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner forankres i en egen bestemmelse i loven.

Samerettsutvalget har i tillegg foreslått at Stortinget skal være omfattet av konsultasjonsplikten. Departementet mener av prinsipielle årsaker at det må være opp til Stortinget selv å vurdere dette spørsmålet. Departementet følger heller ikke opp utvalgets forslag til regulering av konsultasjonsplikt for Sametinget i saker hvor Sametinget opptrer som offentlig myndighetsinstans.

Det fjerde hovedtemaet er spørsmålet om hvem som skal konsulteres (punkt 8). Departementet legger opp til å videreføre det som følger av dagens praksis og konsultasjonsprosedyrer. Det innebærer at Sametinget har konsultasjonsrett i alle saker som omfattes av bestemmelsene. I tillegg legger departementet opp til at andre representanter for berørte samiske interesser, også vil ha konsultasjonsrett. Dette er forutsatt også i dagens konsultasjonsprosedyrer, og i tråd med gjeldende folkerett og forvaltningspraksis, selv om spørsmålet ikke er direkte regulert i prosedyrene. Departementet ser behov for å ha klarere regler, som tydeliggjør eller setter terskler for hvem som har konsultasjonsrett i den enkelte sak. Videre vil det kunne være behov for samordning av konsultasjoner i tilfeller hvor flere samiske interesser har konsultasjonsrett. Slike presiseringer vil kunne gis i forskrift.

Det femte hovedtemaet er spørsmålet om virkningen av brudd på konsultasjonsreglene (punkt 9). Samerettsutvalget foreslo en egen bestemmelse om virkningen av brudd på konsultasjons- og saksbehandlingsreglene. Departementet følger opp forslaget og legger opp til at brudd på konsultasjonsreglene kan gi grunnlag for ugyldighet. Spørsmålet om ugyldighet skal vurderes med utgangspunkt i de alminnelige forvaltningsrettslige prinsippene om ugyldighet. Bestemmelsen er i tråd med gjeldende rett.

Det sjette hovedtemaet omhandler samerettsutvalgets forslag til saksbehandlingsregler mv. (punkt 10). Etter at utvalget leverte sin innstilling, har det kommet flere bestemmelser i sektorlovgivningen om at samiske hensyn skal vektlegges. Etter departementets vurdering vil denne systematikken i de fleste tilfeller kunne gi bedre oversikt over regelverket på det enkelte området enn lovfesting av slike regler på tvers av sektorer. Departementet har ikke foreslått å følge opp utvalgets forslag til saksbehandlingsregler mv. i denne proposisjonen. Samerettsutvalget har også foreslått å lovregulere den materielle grensen for inngrep i samisk kultur som følger av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Departementet vil vurdere denne delen av samerettsutvalgets forslag i en senere prosess.

I punkt 11 redegjør departementet for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget. For statlige myndigheter viderefører forslaget i hovedsak gjeldende konsultasjonsprosedyrer, og forslaget innebærer dermed ubetydelige administrative og økonomiske konsekvenser for staten. For fylkeskommuner og kommuner vil forslaget kunne gi noe økt arbeidsbyrde og saksbehandlingstid i enkelte saker, slik noen høringsinstanser gir uttrykk for. Det er usikkert hvor mange saker det vil omfatte, men omfanget er trolig begrenset. Mange kommuner og fylkeskommuner har allerede etablert ordninger for dialog og samarbeid med samiske interesser. Loven og veilederen vil gjøre plikten klarere og enklere å gjennomføre i praksis. Tidlig involvering av samiske interesser vil kunne føre til mer effektive prosesser, og slik sett bidra til at det samlede arbeidet med en sak blir mindre. Det er derfor usikkert hva som blir nettokostnaden for kommunesektoren. Departementet vil vurdere dette spørsmålet nærmere hvis det viser seg at den samlede arbeidsbyrden øker vesentlig når kommunesektoren får erfaring med hvordan den nye konsultasjonsplikten fungerer.

I punkt 12 har departementet gitt merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

Til slutt i proposisjonen følger departementets forslag til lovbestemmelser.

1.1 Árvalusa váldosisdoallu

Ođđasis nammaduvvon sámi vuoigatvuođalávdegoddi buvttii čielggadusas NOU 2007: 13 Den nye sameretten (Ođđa sámeriekti) juovlamánus 2007.

Lávdegoddi vuođušta láhkaevttohusa Norgga álbmotrievttálaš geatnegasvuođain ráđđádallat sámiiguin áššiin, mat gustojit sidjiide. Ráđđádallanortnet galgá váfistit ahte Sámediggi ja sámit ožžot váldit oasi mearridanproseassaide áššiin, main sáhttá leat mearkkašupmi sidjiide. Ráđđádallamat galget čađahuvvot dainna ulbmiliin, ahte olahit ovttamielatvuođa evttohuvvon doaibmabijuid hárrái, almmá geatnegahtekeahttá ahte ráđđádallamiin galgá válganit ovttamielatvuohta. Duođalaš ráđđádallamiid eaktu lea ahte áššeoasálaččat váldojuvvojit árrat mielde, ahte áššeoasálaččat lonohallet dieđuid ja árvvoštallamiid, ja ahte duođalašvuođa mearrádusat eai dahkkojuvvo ovdal go ráđđádallamat álget.

Dálá ráđđádallanbargovuogit stáhtalaš eiseválddiid ja Sámedikki gaskkas mearriduvvojedje gonagaslaš resolušuvnna bokte suoidnemánu 1. b. 2005. Bargovugiid vuođđun lea dalá gielda- ja guovloministara ja sámediggepresideantta ráđđádallanšiehtadus, mii vuolláičállojuvvui miessemánu 11. b. 2005. Bargovuogit gustojit njuolga dušše ráđđádallamiidda Sámedikkiin, muhto bargovugiid prinsihpat adnojuvvojit maiddái go lea álbmotrievttálaš geatnegasvuohta ráđđádallat eará sámi beroštumiiguin. Sámediggi lea maiddái dahkan sierra šiehtadusaid earenoamáš bargovugiid hárrái eará instánssaiguin, daid gaskkas stáhtalaš orgánaiguin ja muhtin gielddaiguin ja fylkkagielddaiguin.

Bargo- ja searvadahttindepartemeanta čađahii 2007 guorahallama ráđđádallanbargovugiid geavaheami ja dovddiidusa birra. Guorahallan čájehii ahte stáhta instánssaide lea šaddan álkibun váldit oktavuođa Sámedikkiin áigeguovdilis áššiin. Stáhta instánssat leat ožžon eambbo dieđu sámi dilálašvuođain, ja Sámediggi lea buorebut dovdagoahtán stáhtahálddahusa dábiid. Sihke Sámediggi ja stáhta instánssat oaivvildit ahte ráđđádallanbargovuogit nannejit oktavuođaid. Lassin čujuhit máŋga departemeantta ahte ráđđehusas lea, áššiin main ráđđádallojuvvo, buoret vuođus mearrádusaide.

Buorit ráđđádallanbargovuogit sáhttet váfistit ahte áigeguovdilis doaibmabijut čađahuvvojit geabbileappot ja johtileappot. Mearrádusaid, main váilu legitimiteahtta, juogo báikkálaš servodagain dahje riikkaidgaskasaš servodagas, sáhttá leat váttis čađahit. Boađus váilevaš legitimiteahtas sáhttá maiddái dahkat ahte dárbbašuvvojit «liigevuorut», mat guhkidit ja divrudit proseassaid. Buorit ráđđádallanortnegat sáhttet maiddái veahkehit nannet Sámedikki legitimiteahta, ja sáhttet mielddisbuktit buoret áddejumi dili ektui ja sámi servodagaid dárbbuid ektui.

Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta lea ožžon máŋga jearaldaga, mat čájehit ahte lea dárbbašlaš čilget man guhkás ráđđádallangeatnegasvuohta ollá, geaiguin galgá ráđđádallojuvvot, ja movt ráđđádallamat galget čađahuvvot. Máŋggas leat maiddái gulaskuddamis NOU 2007: 13 birra čujuhan ahte lea dárbbašlaš čilget ráđđádallanortnega muhtin beliid.

Departemeanta ii hálit ráhkadit bienalaš lága ráđđádallamiid ja áššegieđahallama birra, nu mo lávdegoddi evttoha, muhto oaivvilda ulbmillaččabun váldit bajit dási mearrádusaid ráđđádallamiid birra sámeláhkii sierra kapihtalin. Stáhta dásis árvaluvvo nannet ráđđádallangeatnegasvuođa váldoprinsihpaid lágas, ja ráđđádallamiid čađaheami birra fas addojuvvojit dárkilut njuolggadusat láhkaásahusas.

Gielddaid ja fylkkagielddaid várás evttohuvvo ráđđádallangeatnegasvuođa bajit dási láhkačanastupmi. Departemeanta lea ráhkadan rávvehusa, man gielddat ja fylkkagielddat sáhttet čuovvut čađahettiineaset ráđđádallamiid. Rávvehusa ulbmil lea fállat gielddaide ja fylkkagielddaide geavatlaš reaiddu, go sii čađahit ráđđádallamiid sámelága vuođul. Rávvehus ii čana rievttálaččat, iige geatnegahte gielddaid ja fylkkagielddaid válljet dihto čovdosiid, organiserema jna. Leat stuorra erohusat gielddaid ja áššešlájaid gaskkas ja das leatgo sápmelaččat unnit- vai eanetlogus gielddas. Rávvehusas leat de váldán vuhtii, ahte rávvagiid sáhttet heivehit gielddaid ja fylkkagielddaid iešguđet dárbbuide.

Rávvehus lea ráhkaduvvon ovttasráđiid KS:in (gielddaid beroštupmeorganisašuvnnain) ja dan hárrái leat ráđđádallan Sámedikkiin ja NBR:in. Departemeanta lea maid rávvehusain barggadettiinis lágidan čoahkkimiid Romssa ja Finnmárkku, Nordlándda ja Trøndelága gielddaiguin ja fylkkagielddaiguin, ja lea guldalan sin oainnuid dain.

Departemeantta láhkaevttohusas leat guođđán eret máŋga mearrádusevttohusa, maid lávdegoddi lei árvalan, ovdamearkka dihte mearrádusaid departemeanttaid ja Sámedikki rollain ráđđádallamiin, ja mearrádusaid áššiin, mat gieđahallojuvvojit ráđđehusas.

Departemeantta evttohus galgá láhčit dili beaktilet ja buoret ráđđádallamiidda almmolaš eiseválddiid ja Sámedikki ja eará guoskevaš sámi beroštumiid gaskkas. Láhkanjuolggadusat ja dievasmahtti mearrádusat láhkaásahusain galget ovddidit stuorát einnostahttivuođa ja beaktilet ráđđádallanproseassaid. Nu go namahuvvon bajábealde, de váfistit buorit ráđđádallamat maiddái almmolaš instánssaide buoret mearridanvuđđosa.

Láhkamearrádusat buhtadit Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget (Stáhta eiseválddiid ja Sámedikki ráđđádallanbargovuogit), mii lea nannejuvvon gonagaslaš resolušuvnnain suoidnemánu 1. b. 2005, ja das doalahit eanaš bargovugiid sisdoalu.

Ráđđádallangeatnegasvuođa sierra oasit leat vuođusin áššegirjji hábmemii. Proposišuvnna iešguhtege oaivečuokkis sisdoallá sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusaid, gulaskuddamis boahtán oainnuid, álbmotrievtti árvvoštallamiid ja gustojeaddji ráđđádallanbargovugiid ja departemeantta árvvoštallamiid.

Álggus (čuoggás 2) departemeanta logahallá láhkaevttohusa duogáža. NOU 2007: 13 váldoevttohusat buktojuvvojit ovdan, gulaskuddancealkámušaid ovdanbuktojit oppalaččat ja departemeanta árvvoštallá láhkaevttohusa geográfalaš ja áššálaš ráddjejumi. Departemeanta evttoha ahte ráđđádallama njuolggadusat galget gustot áššiin, main sáhttá leat njuolgga mearkkahus sihke sámi kultuvrra ávnnaslaš ja jurddalaš beliide. Dat čuovvu álbmotrievttálaš ráđđádallangeatnegasvuođaid. Áššiide mat gustojit jurddalaš kulturgeavaheapmái, bohtet ráđđádallannjuolggadusat atnui miehtá riikka. Áššiide mat gustojit kultuvrra luondduvuđđosii, evttoha departemeanta ahte njuolggadusat galget gustot doaibmabijuide ja mearrádusaide mat plánejuvvojit biddjojuvvot doibmii árbevirolaš sámi guovlluin, dahje mat sáhttet váikkuhit dakkár guovlluid sámi ávnnaslaš kulturgeavaheapmái.

Dasto departemeanta ovdanbuktá ráđđádallangeatnegasvuođa álbmotrievttálaš vuđđosa oppalaččat (čuoggás 3). Departemeanta ságaškuššá maiddái ráđđádallangeatnegasvuođas sámiid iešmearridanvuoigatvuođa ektui. Vuoigatvuohta iešmearrideapmái mielddisbuktá juoidá eanebu go dušše vuoigatvuođa ráđđádallat. Seammás ráđđádallanvuoigatvuohta lea guovdilis oassi iešmearridanvuoigatvuođa čađaheames, áššesurggiin main áigeguovdilis doaibmabidju guoskkaha sihke sámiid ja earáid.

Áššegirjji vuosttas váldofáddá lea gažaldat, guđe láhkai ráđđádallangeatnegasvuohta berre ásahallojuvvot norgalaš rievttis (čuoggás 4). Álbmotriekti ii bija stáhtii geatnegasvuođa ásahit láhkanjuolggadusaid eiseválddiid ráđđádallamiidda sámi beroštumiid ovddasteddjiiguin. Almmatge gáibiduvvojit «ulbmillaš bargovuogit». Departemeanta ságaškuššá šiehtadusvuđot čovdosis, mii livččii molssaeaktu láhkaásahallamii. Departemeanta lea oppalaš árvvoštallamis gávnnahan ahte lea buot ulbmillaččamus lága bokte nannet bajit njuolggadusaid ráđđádallamiid birra sámelágas. Ovdun lága bokte nannejuvvon ortnegis lea ee. ahte njuolggadusat leat buorebut oassebeliid olámuttus, ja ahte ovdabarggut láidestit dasa mo njuolggadusaid galgá áddet. Departemeanta evttoha maid láhkavuođu vái addojuvvojit dárkilet njuolggadusat láhkaásahusa bokte.

Dálá ráđđádallanbargovuogit gustojit dušše stáhta etáhtaide. Seammás lea čielggas ahte stáhtas lea álbmotrievttálaš geatnegasvuohta fuolahit ahte leat ulbmillaš ráđđádallanbargovuogit maiddái gielddaid ja fylkkagielddaid dásis. Dan geažil departemeanta evttoha ásahit gielddaid ja fylkkagielddaid várás bajit dási čanastumi ráđđádallangeatnegasvuhtii. Departemeantta árvvoštallama mielde sáhttá ráđđádallangeatnegasvuohta daid hálddahusdásiin váldoáššálaččat čađahuvvot nu ahte muddejuvvojit mieldeváikkuhanortnegat ja áššegieđahallanproseassat, mat leat juo ásahuvvon.

Departemeanta láhčá vuđđosa ain gáibádussii, man mielde ráđđádallamiid galgá čađahit buori jáhkus ja ulbmilin galgá leat olahit ovttamielatvuođa, nu mo čuovvu gustovaš ráđđádallanvugiin ja álbmotrievttálaš geatnegasvuođain.

Nubbi váldogažaldat lea makkár doaibmabijuid birra galgá ráđđádallojuvvot, ja guđe dásis galgá ráđđádallojuvvot (čuokkis 6). Maiddái dás láhččojuvvo vuođus dakkár čovdosii, mii čuovvu Norgga álbmotrievttálaš geatnegasvuođaid ja gustojeaddji ráđđádallanbargovugiid. Muhtin čuoggáin lea aiddostahttojuvvon eambbo go dálá ráđđádallanbargovugiin, earret eará das mii gusto ráđđádallamiid ja plána- ja huksenlága vuosttaldangieđahallamiid gaskavuhtii.

6. čuoggás departemeanta gieđahallá vuos makkár doaibmabijuid «láhkamearrádusat ja hálddahuslaš doaibmabijut» siskkildit ILO-konvenšuvnna artihkal 6 mielde, ja sáhttágo doaibmabijus «šaddat njuolgga mearkkahus» sámiide. Departemeanta láhčá vuđđosa dasa ahte mearrádusat ráđđádallamiid birra eai galgga váldonjuolggadusa mielde siskkildit almmolaš orgánaid eanaeaiggátháldduid ja eará priváhtarievttálaš háldduid. Eanaeaiggáthálddut main lea geavatlaš mearkkahus sámi beroštumiide, gáibidit váldonjuolggadusa mielde muhtin lágan lobi dahje konsešuvnna. Ráđđádallangeatnegasvuohta šaddá dalle dan eiseváldái mii gieđahallá gažaldaga lobis dahje konsešuvnnas (molssaevttolaččat vuosttaldeami njuolggadusaid bokte, geahča vulobealde).

Álbmotrievtti mielde galgá eamiálbmogiiguin ráđđádallojuvvot go leat doaibmabijut mat «sáhttet njuolgga mearkkahit» sidjiide. Ráđđádallangeatnegasvuohta sáhttá nappo šaddat vaikko ii leat sealvi ahte doaibmabijus lea njuolgga mearkkahus. Muhtin gulaskuddaninstánssat oaivvildit ahte vuolit lassá sáhttá leat dárbbašlaš dasa makkár doaibmabijuid ráđđádallangeatnegasvuohta siskkilda. Álbmotrievttis ii leat doarjja dasa ahte ráđđádallangeatnegasvuohta siskkilda dušše áššiid mat leat dihto sturrodagas. Almmatge adnojuvvo vuođđun ahte álbmotriekti addá vejolašvuođa gávdnat ulbmillaš čovdosiid. Dás sáhttá leat áigeguovdil árvvoštallat vejolaš aiddostahttimiid láhkaásahusa bokte.

Muhtin surggiide leat ásahuvvon ortnegat, maid mealgat muddui sáhttá dadjat deavdit ráđđádallangeatnegasvuođa. Departemeanta atná vuođđun, ahte go Sámedikkis lea vuosttaldanlohpi plána- ja huksenlága mielde, de ii galgga Sámedikkis leat ráđđádallanvuoigatvuohta sámelága njuolggadusaid vuođul vel lassin. Departemeanta evttoha maiddái ahte njuolggadusat ráđđádallamiid birra eai galgga gustot áššiide stáhtabudjeahta birra. Dakkár áššiin leat sierra proseassadagaldumit Sámedikkiin. Lea maiddái addojuvvon sierra máinnašupmi ráđđádallamiin ja gulahallamis stuorradiggedieđáhusaid, strategiijaáššegirjjiid jna. barggu birra.

Mii guoská dasa goas ráđđádallamat galget čađahuvvot, de gáibida álbmotriekti ahte ráđđádallamat galget dáhpáhuvvat dan muttus árrat ahte lea duođalaš vejolašvuohta váikkuhit ášši bohtosii. Dábálaččat lea dárbbašlaš doallat eambbo go ovtta ráđđádallančoahkkima, ja ráđđádallangeatnegasvuohta gusto álgovuolggalaččat ášši buot dásiide.

Njealját váldofáddá lea gažaldat, geas galgá leat ráđđádallangeatnegasvuohta (čuokkis 7). Geatnegasvuohta evttohuvvo siskkildit ráđđehusa, departemeanttaid, direktoráhtaid ja eará vuollásaš orgánaid, nu go dat juo siskkilda gustojeaddji ortnega mielde. Lassin departemeanta láhčá vuđđosa dasa ahte ráđđádallangeatnegasvuohta galgá siskkildit stáhtafitnodagaid ja priváhta riektesubjeavttaid dakkár dáhpáhusain, main dat doibmet almmolaš eiseváldin. Departemeanta evttoha maiddái ahte gielddaid ja fylkkagielddaid ráđđádallangeatnegasvuohta vuođđuduvvo sierra mearrádussii lágas.

Sámi vuoigatvuođalávdegoddi lea lassin evttohan ahte ráđđádallangeatnegasvuohta galgá gustot Stuorradiggái. Departemeanta oaivvilda prinsihpalaš ákkaid geažil Stuorradikki fertet iežas árvvoštallat dán gažaldaga. Departemeanta iige čuovvul lávdegotti evttohusa ásahallat Sámedikki ráđđádallangeatnegasvuođa áššiin, main Sámediggi doaibmá almmolaš eiseváldeinstánsan.

Viđát váldofáddá lea gažaldat geainna galgá ráđđádallojuvvot (čuokkis 8). Departemeanta láhčá vuđđosa joatkit dan mii čuovvu dálá vugiin ja ráđđádallanbargovugiin. Dat máksá ahte Sámedikkis lea ráđđádallanvuoigatvuohta buot áššiin maid mearrádusat siskkildit. Lassin láhččojuvvo vuođus dasa ahte earáin, geat leat ovddasteaddjit áigeguovdilis sámi beroštumiid ovddas, maiddái lea ráđđádallanvuoigatvuohta. Dat lea maiddái ovdehuvvon dálá ráđđádallanbargovugiin, ja čuovvu gustojeaddji álbmotrievtti ja hálddahusgeavada, vaikko vel gažaldat ii leat njuolga ásahallojuvvon bargovugiin. Departemeanta oaidná ahte dárbbašuvvojit čielgaset njuolggadusat, mat čielggasmahttet ja bidjet lasáid dasa geain lea ráđđádallanvuoigatvuohta iešguhtege áššis. Viidáseappot sáhttá leat dárbu ráđđádallamiid oktiiordnet dakkár áššiin, main máŋgga sámi beroštumis lea ráđđádallanvuoigatvuohta. Dakkár aiddostahttimat sáhttet addojuvvot láhkaásahusa bokte.

Guđát váldofáddá lea gažaldat áššemeannudanmeattáhusaid váikkuhusain (čuokkis 9). Sámi vuoigatvuođalávdegoddi evttohii sierra mearrádusa, mii guoská dasa makkár váikkuhusat leat go ráđđádallannjuolggadusaid rihkkot. Departemeanta čuovvula evttohusa ja láhčá vuđđosa dasa, ahte ráđđádallannjuolggadusaid rihkkun sáhttá mielddisbuktit vuođu fámohisvuhtii. Fámohisvuođa árvvoštallama vuođđun galget leat oppalaš hálddahusrievttálaš prinsihpat fámohisvuođa birra. Mearrádus čuovvu gustovaš rievtti.

Čihččet váldofáddá válddáhallá sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusa áššegieđahallannjuolggadusaid jna. birra (čuokkis 10). Maŋŋá go lávdegoddi buvttii iežas árvalusa, de leat sektorláhkamearrádusaide boahtán máŋga mearrádusa, maid mielde sámi deasttat galget deattuhuvvot. Departemeantta árvvoštallama mielde addá dát systematihkka eanaš dáhpáhusain buoret oppalašgeahčastaga njuolggadusaide iešguhtege suorggis, go maid sektoriid gaskasaš njuolggadusaid láhkanannen attášii. Departemeanta ii leat evttohan čuovvulit lávdegotti evttohusa áššegieđahallannjuolggadusaid jna. birra dán árvalusas. Sámi vuoigatvuođalávdegoddi lea maiddái evttohan lága bokte ásahallat sámi kultuvrii bahkkemiid ávnnaslaš ráji, mii lea ON konvenšuvnnas siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaid birra, 27. artihkkalis. Departemeanta áigu árvvoštallat sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusa dán oasi maŋit proseassas.

Čuoggás 11 departemeanta čilge evttohusa ekonomalaš ja hálddahuslaš čuvvosiid. Stáhta eiseválddiid dáfus evttohusas jotket dálá ráđđádallanbargovugiid, nu ahte evttohusas leat de hui unnán ekonomalaš dahje hálddahuslaš čuvvosat stáhtii. Fylkkagielddaide ja gielddaide evttohus mielddisbuktá muhtun veardde stuorát bargonoađi ja áššemeannudanáiggi ovttaskas áššiin, nu mo muhtun gulaskuddaninstánssat leat ovdanbuktán. Ii leat sihkar man ollu áššiide dat guoská, muhto lohku dáidá leat ráddjejuvvon. Ollu gielddat ja fylkkagielddat leat jo ásahan gulahallanortnegiid ja ovttasbargu sámi beroštumiiguin. Láhka ja rávvehus dahket geatnegasvuođa čielgasabbon ja álkibun čađahit geavadis. Go sámi beroštumit fátmmastuvvojit árrat meannudemiide, dat sáhttá beavttálmahttit proseassaid, ja dan láhkai ovddidit ahte ollislaš bargu áššiin šaddá unnit. Danin lea nappo eahpesihkar mii nettogollu gieldasuorggis gártá. Departemeanta árvvoštallá dán gažaldaga dárkileappot jos boahtá ovdan ahte oppalaš bargonoađđi lassána čielgasit, go gieldasuorggis leat vásáhusat das, mo ođđa ráđđádallangeatnegasvuohta doaibmá.

Čuoggás 12 departemeanta lea addán mearkkašemiid láhkaevttohusa iešguhtege mearrádussii.

Árvalusa loahpas lea departemeantta láhkamearrádusaid evttohus.

1.2 Proposisjovnen åejviesisvege

Dïhte orresistie nammoehtamme saemiereaktamoenehtse sov salkehtimmiem NOU 2007:13 Den nye sameretten deelli goeven 2007. Moenehtse gaskem jeatjah aktem orre laakem aamhtesereeremen jïh konsultasjovni bïjre råajvarimmide raeriesti mah maehtieh konsekvensh eatnemevåaroemasse vedtedh aerpievuekien saemien dajvine Nöörjesne.

Moenehtse laakeraeriestimmiem tjïelkeste Nöörjen åålmehrïekteles dïedtine konsultasjovnh saemiejgujmie tjïrrehtidh aamhtesinie mah leah dej bïjre. Konsultasjovneöörnege edtja hoksedh Saemiedigkie jïh saemieh åadtjoeh meatan årrodh sjæjsjalimmieprosessine dejnie aamhtesinie mah maehtieh ulmiem åadtjodh saemien ïedtjide. Edtja konsultasjovnide tjïrrehtidh dejnie ulmine sïemes sjïdtedh dej raeriestamme råajvarimmiej bïjre, men bielelen dïedtem utnedh konsultasjovnh edtjieh sïemesvoetem illedahkine utnedh. Akte krïevenasse jis edtja tjïelke konsultasjovnh tjïrrehtidh lea aareh involveradimmie, guejmieh bïevnesh jïh vuarjasjimmieh juekieh, jïh realiteetesjæjsjalimmieh eah dorjesovvh åvtelen konsultasjovnh aelkieh.

Daan beajjetje konsultasjovnevuekieh staateles åejvieladtji jïh Saemiedigkien gaskem vihtiestamme sjïdti gånkan resolusjovnesne snjaltjen 1. b. 2005. Prosedyjri våarome lea konsultasjovnelatjkoe gaskem don aejkien tjïelte- jïh regijonaaleministere Erna Solberg jïh saemiedigkiepresidente Sven Roald Nystø, vuelietjaaleme suehpeden 11. b. 2005. prosedyjrh leah ajve faamosne ryöktesth konsultasjovnide Saemiedigkine, men prinsihph prosedyjrine aaj åtnasuvvieh gosse lea åålmehrïekteles dïedte jeatjah saemien ïedtjeladtjigujmie råårestalledh. Saemiedigkie aaj jïjtse latjkoeh dorjeme vielie sjïere prosedyjri bïjre jeatjah instaansigujmie, daan nuelesne såemies staateles orgaanh jïh såemies tjïelth jïh fylhkentjïelth.

Barkoe- jïh sjïehtesjimmiedepartemeente aktem goerehtimmiem tjïrrehti 2007 tjïrrehtimmien bïjre konsultasjovneprosedyjrijste jïh dååjrehtimmiej bïjre dejgujmie. Goerehtimmie vuesiehti dejtie staateles instaanside lea aelhkebe sjïdteme Saemiedigkiem gaskesadtedh sjyöhtehke aamhtesinie. Doh staateles instaansh leah vielie daajroem saemien tsiehkiej bïjre åådtjeme, jïh Saemiedigkie lea nænnoesåbpoe daajroem åådtjeme rutijni bïjre staatereeremisnie. Dovne Saemiedigkie jïh staateles instaansh utnieh konsultasjovneprosedyjrh leah naakede mij relasjovnem bigkie. Lissine jienebh departemeenth tjïertestieh reerenasse, dejnie aamhtesinie gusnie reerenasse konsultasjovnh tjïrrehte, buerebe våaromem sov sjæjsjalimmide åtna.

Hijven konsultasjovnevuekieh maehtieh aelhkebe jïh verkebe tjïrrehtimmiem dejstie sjyöhtehke råajvarimmijste hoksedh. Maahta geerve årrodh sjæjsjalimmieh tjïrrehtidh mah legitimiteetem fååtesieh, mejtie lea voenges seabradahkesne jallh gaskenasjonaale seabradahkesne. Faatoes legitimiteeten gaavhtan dle aaj maahta daerpies sjïdtedh «lissie digkiedimmiejgujmie» mah prosesside guhkiedieh jïh dejtie dovresåbpoe darjoeh. Hijven konsultasjovneöörnegh maehtieh aaj viehkiehtidh Saemiedigkien legitimiteetem nænnoestidh, jïh dïhte maahta buerebe goerkesem sjugniedidh guktie tsiehkie lea saemien seabradahkesne jïh daerpiesvoeti bïjre saemien seabradahkesne.

Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente lea gellie gyhtjelassh åådtjeme mah vuesiehtieh lea daerpies tjïelkestidh man gåhkese konsultasjovnedïedte ryöhkoe, giejnie edtja konsultasjovnh tjïrrehtidh jïh guktie edtja konsultasjovnide tjïrrehtidh. Govlehtimmesne NOU:ste 2007:13 dle jienebh aaj daerpiesvoetem tjïertestamme såemies bielieh konsultasjovneöörnegistie tjïelkestidh.

Departemeente ij sïjhth sjïere veele laakem konsultasjovne- jïh aamhtesereeremen bïjre darjodh, naemhtie guktie moenehtse raereste, men veanhta maerelesommes bijjemes njoelkedassh konsultasjovni bïjre meatan vaeltedh jïjtse kapihtelisnie saemielaakesne. Staateles daltesasse raereste åejvieprinsihpide konsultasjovnedïedtesne laakine vihtiestidh, mearan doh lïhkebe njoelkedassh tjïrrehtimmien bïjre edtjieh mieriedimmesne vadtasovvedh.

Tjieltide jïh fylhkentjïeltide aktem bijjemes laakevïedteldimmiem konsultasjovnedïedteste raereste. Departemeente lea bïhkedimmiem dorjeme tjïrrehtimmien bïjre konsultasjovnijste tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Ulmie bïhkedimmine lea tjïeltide jïh fylhkentjïeltide aktem praktihkeles viehkievierhtiem vedtedh juktie konsultasjovnedïedtem tjïrrehtidh saemielaaken mietie. Bïhkedimmie ij naan rïekteles vïedteldimmiem utnieh, jïh ij tjïeltide jïh fylhkentjïeltide stillh vihties vuekieh, öörnemh jïh vielie nuhtjedh. Stoerre jeerehtse gaskem tjïelth jïh aamhtesesåarhth jïh mejtie saemieh leah jienebelåhkosne jallh unnebelåhkosne tjïeltesne. Bïhkedimmie dan åvteste krööhkeste sjïehtedimmieh dorjesuvvieh dej ovmessie daerpiesvoeti mietie tjïeltine jïh fylhkentjïeltine.

Bïhkedimmie lea rååresjimmesne dorjesovveme KS:ine (tjïelti ïedtjesiebrie) jïh konsultasjovnine Saemiedigkine jïh NBR:ine. Departemeente aaj lahtestimmietjåanghkoeh åtneme tjïeltigujmie jïh fylhkentjïeltigujmie Romsesne jïh Finnmarhkesne, Nordlaantesne jïh Trööndelagesne mearan bïhkedimmine barkeme.

Departemeenten laakeraeriestimmesne jienebh moenehtsen njoelkedasseraeriestimmijste eah meatan vaaltasovveme. Vuesiehtimmien gaavhtan njoelkedassh departemeenten jïh Saemiedigkien råållan bïjre konsultasjovnine, jïh njoelkedassh aamhtesi bïjre mejtie reerenasse gïetede. Departemeenten raeriestimmie edtja radtjoesåbpoe jïh buerebe konsultasjovnide sjïehteladtedh byögkeles åejvieladtji jïh Saemiedigkien jïh jeatjah sjyöhtehke saemien ïedtjeladtji gaskem. Laakenjoelkedassh jïh lissienjoelkedassh mieriedimmesne edtjieh viehkiehtidh guktie stuerebe veanhtadihksvoete sjædta jïh konsultasjovneprosessh radtjoesåbpoe sjidtieh. Goh bijjielisnie neebnesovveme dle hijven konsultasjovnh aaj maehtieh hoksedh doh byögkeles instaansh buerebe sjæjsjalimmievåaromem åadtjoeh. Laakenjoelkedassh sijhtieh sijjeste båetedh Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, vihtiestamme gånkan resolusjovnesne snjaltjen 1.b. 2005, jïh sijhtieh åajvahkommes sisvegem prosedyjrine jåerhkedh.

Åejviesisvege konsultasjovnedïedtesne våaromem biejieh disposisjovnese daennie tjaatsegisnie. Fïerhtene åejvietsiehkesne proposisjovnesne, bielelen 3. tsiehkie, saemiereaktamoenehtsen raeriestimmie, vuajnoeh govlehtimmeste, vuarjasjimmieh almetjereakteste jïh sïejhme konsultasjovneprosedyjrh jïh departemeenten vuarjasjimmieh.

Aalkoelisnie (2. tsiehkie) departemeente aktem bijjieguvviem vadta laakeraeriestimmien våaromen bïjre. Åejvieraeriestimmieh NOU:sne 2007: 13 åehpiedehteme sjidtieh, akte bijjemes bijjieguvvie govlehtimmielahtestimmijste vadtasåvva, jïh departemeente aktem vuarjasjimmiem laakeraeriestimmien geografeles jïh saakeles gaertjiedimmeste vadta. Departemeente raereste njoelkedassh konsultasjovni bïjre edtjieh faamosne årrodh dejnie aamhtesinie mah maehtieh ryöktesth ulmiem utnedh dovne dejtie materijelle jïh ij-materijelle bielide saemien kultuvresne. Daate lea dej åålmehrïekteles åeliedimmiej mietie konsultasjovni bïjre. Dejtie aamhtesidie mah leah ij-materijelle kultuvrevuekien bïjre, konsultasjovnenjoelkedassh maehtieh åtnose båetedh abpe laantesne. Dejtie aamhtesidie mah leah kultuvren eatnemevåaromen bïjre, departemeente raereste njoelkedassh edtjieh faamosne årrodh råajvarimmide jïh sjæjsjalimmide mejgujmie soejkesjeminie nïerhkedh aerpievuekien saemien dajvine, jallh maehtieh saemien materijelle kultuvrem baajnehtidh dagkerh dajvine.

3. tsiehkesne departemeenten govlehtimmieprosessem buerkeste Prop. 116 L (2017–2018) Jarkelimmieh saemielaakesne jïh vielie (konsultasjovnh). Daesnie vuajnoeh govlehtimmeste iktede, vaeljehke teemah digkede, jïh departemeente sov vuarjasjimmieh tjïelkeste. Departemeente aaj konsultasjovnide Saemiedigkine jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrine (NBR) ållermaahta.

Departemeente aaj aktem bijjemes bijjieguvviem vadta konsultasjovnedïedten åålmehrïekteles våaroemasse (4. tsiehkie). Departemeente aaj konsultasjovnedïedtem digkede saemiej jïjtjenænnoestimmiereaktan vööste. Jïjtjenænnoestimmiereakta lea mij akt vielie goh reakta meatan årrodh konsultasjovnine. Seamma tïjjen reakta meatan årrodh konsultasjovnine akte vihkeles biehkie juktie jïjtjenænnoestimmiereaktam tjïrrehtidh, dejnie suerkine gusnie dïhte sjyöhtehke råajvarimmie dovne saemide jïh mubpide baajnehte.

Voestes åejvieteema tjaatsegisnie lea gyhtjelasse guktie konsultasjovnedïedte byöroe stuvresovvedh nöörjen reaktesne (5.tsiehkie). Åålmehreakta ij staatem stillh laakenjoelkedassh tseegkedh åejvieladtji konsultasjovni bïjre saemien ïedtjeladtjigujmie. Læjhkan krïevenassh «maereles prosedyjri bïjre» bïejesuvvieh. Departemeente aktem raeriem viehkine latjkojste digkede goh alternatijve akten laakestuvrehtæmman. Akten tjåenghkies vuarjasjimmien mietie departemeente meala lea ellen maerelesommes bijjemes njoelkedassh laakine vihtiestidh konsultasjovni bïjre saemielaakesne. Aevhkieh gosse öörnegem laakine vihteste, leah gaskem jeatjah njoelkedassh tjyölkehkåbpoe sjidtieh guejmide, jïh åvtebarkoeh sijhtieh bïhkedidh guktie edtja njoelkedasside guarkedh. Departemeente aaj aktem laakevåaromem raereste juktie lïhkebe njoelkedassh mieriedimmesne vedtedh.

Daan beajjetje konsultasjovnevuekieh leah ajve faamosne staateles etaatide. Seamma tïjjen tjïelke staaten akte åålmehrïekteles dïedte hoksedh maereles konsultasjovneprosedyjrh tseegkesuvvieh aaj tjïelten jïh fylhkentjïelten daltesisnie. Dan gaavhtan departemeente raereste aktem bijjemes vïedteldimmiem konsultasjovnedïedteste sjïehtesjidh tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Departemeenten vuarjasjimmien mietie dle maahta konsultasjovnedïedtem daejnie reeremedaltesinie tjïrrehtidh ajve viehkine såemies staeriedimmijste dejnie laavenjostoeöörneginie jïh aamhtesereeremeprosessine mah joe leah tseegkesovveme.

Departemeente aaj sjïehteladta krïevenassem jåerhkedh mij jeahta tjïrrehtimmie konsultasjovnijste edtja hijven jaahkosne dorjesovvedh jïh dejnie aajkojne sïemes sjïdtedh, guktie daate lea faamosne dej sïejhme konsultaprosedyjri jïh åålmehrïekteles åeliedimmiej mietie.

Mubpie åejvieteema lea mej råajvarimmieh bïjre guejmieh edtjieh konsultasjovnh tjïrrehtidh jïh man boelhken konsultasjovne edtja årrodh (6.tsiehkie). Aaj daesnie aktem raeriem sjïehteladta Nöörjen åålmehrïekteles åeliedimmiej jïh sïejhme konsultasjovneprosedyjri mietie. Muvhtine tsiehkine tjïertestimmieh leah dorjesovveme viertiestamme daan beajjetje konsultasjovneprosedyjrigujmie, gaskem jeatjah tsiehkien bïjre konsultasjovni jïh nyöjhkemegïetedimmien gaskem laaken mietie ruffien 27.v. 2008 nr. 71 soejkesjimmien jïh bigkemeaamhtesegïetedimmien bïjre (soejkesje- jïh bigkemelaake).

6. tsiehkesne departemeente voestegh gyhtjelassem digkede mah råajvarimmieh mah feerhmesuvvieh «laakijste jïh reereles råajvarimmijste» ILO-konvensjovnen mietie nr. 169, aalkoeåålmegen jïh krirriealmetji bïjre jïjtjeraarehke staatine (daehtie raejeste ållermaahteme goh ILO-konvensjovne nr. 169) jïh mejtie råajvarimmie «maahta ryöktesth ulmiem åadtjodh» saemide. Departemeente sjïehteladta guktie byögkeles orgaani dajve-aajhteredisposisjovnh jïh jeatjah privaaterïekteles disposisjovnh åejvienjoelkedassine eah edtjh njoelkedassijste feerhmesovvedh konsultasjovni bïjre . Dajve-aajhteredisposisjovnh mah praktihkeles ulmiem saemien ïedtjeladtjide åadtjoeh, sijhtieh åejvienjoelkedassine aktem såarhts luhpiem jallh konsesjovnem krïevedh. Dellie konsultasjovnedïedte sæjhta faamoem åadtjodh dan åejvieladtjese mij gyhtjelassem luhpien jallh konsesjovnen bïjre gïetede (eventuelle njoelkedassi tjïrrh nyöjhkemen bïjre, vuartesjh vuelielisnie).

Åålmehreaktan mietie edtja konsultasjovnh tjïrrehtidh aalkoeåålmegigujmie dejnie råajvarimmine mah «maehtieh ryöktesth ulmiem åadtjodh» dejtie. Konsultasjovnedïedte maahta jeatjah baakoejgujmie åtnose båetedh jalhts ij leah tjyölkehke råajvarimmie sæjhta ryöktesth ulmiem åadtjodh. Såemies govlehtimmieinstaansh veanhta lea daerpies aktem vöölemes njieptjiem utnedh mij muana mah råajvarimmieh mah leah feerhmesovveme konsultasjovnedïedteste. Ij leah mij akt åålmehreaktesne mij jeahta ajve aamhtesh aktede vihties stoeredahkeste leah feerhmesovveme konsultasjovnedïedteste. Læjhkan våaroemasse bïejesåvva åålmehreakta nuepiem vadta maereles raerieh gaavnedh. Daesnie maahta sjyöhtehke årrodh vuarjasjidh mejtie gåarede dam mieriedimmesne tjïertestidh.

Muvhtine suerkine öörnegh leah tseegkesovveme mah naa gåhkese tjuerieh vuajnalgidh leah konsultasjovnedïedtem illeme. Departemeente våaroemasse beaja gosse Saemiedigkien lea nyöjhkemeluhpie soejkesje- jïh bigkemelaaken mietie, Saemiedigkie ij edtjh konsultasjovnereaktam njoelkedassi mietie saemielaakesne lissine utnedh. Departemeente aaj raereste aamhtesh staatebudsjedten bïjre eah edtjh meatan årrodh njoelkedassine konsultasjovni bïjre. Dagkerh aamhtesinie sæjhta jïjtsh rutijnh årrodh prosessese Saemiedigkine. Akte jïjtse ållermaehteme konsultasjovnijste jïh govlesadtemistie aaj vadtasovveme barkosne stoerredigkiebïevnesigujmie, strategijetjaatsegigujmie j.n.v.

Gosse lea tïjjemierien bïjre konsultasjovnide, åålmehreakta kreava konsultasjovnh tjuerieh dan aareh dorjesovvedh guktie lea tjïelke nuepie illedahkem aamhtesinie baajnehtidh. Åajvahkommes dle daerpies vielie goh aktem konsultasjovnetjåanghkoem utnedh, jïh konsultasjovnedïedte lea faamosne åajvahkommes gaajhkine njieptjine aktede aamhtesistie.

Gåalmede åejvieteema lea gyhtjelasse gie edtja konsultasjovnedïedtem utnedh (7.tsiehkie). Daesnie raereste reerenasse, departemeenth, direktoraath jïh vueliegællan orgaanh daam dïedtem utnieh, naakede maam dah aaj daaletje öörnegen mietie utnieh. Lissine departemeente sjïehteladta ihke staateles gïehtelimmieh jïh jeatjah reaktasubjekth edtjieh konsultasjovnedïedtem utnedh dej veajkoej dah byögkeles faamoem nuhtjieh. Departemeente aaj raereste tjïelti jïh fylhkentjïelti konsultasjovnedïedte jïjtse nænnoestimmesne laakesne gårresåvva.

Saemiereaktamoenehtse lea lissine raeriestamme Stoerredigkie edtja konsultasjovnedïedtem utnedh Departemeente meala prinsihpeles fåantoej gaavhtan dle Stoerredigkie jïjtje mij edtja daam gyhtjelassem vuarjasjidh. Departemeente ij darhkh moenehtsem raeriestimmien dåarjoeh stuvrehtimmien bïjre Saemiedigkien konsultasjovnedïedteste, dejnie aamhtesinie Saemiedigkie lea byögkeles åejvieladtjeinstaanse.

Njealjede åejvieteema lea gyhtjelasse giejnie edtja konsultasjovnh tjïrrehtidh (8.tsiehkie). Departemeente sjïehteladta jåerhkedh dam mij daan beajjetje praksisen jïh konsultasjovneprosedyjri mietie. Daate sæjhta jiehtedh Saemiedigkien lea konsultasjovnereakta gaajhkine aamhtesinie mah nænnoestimmijste feerhmesuvvieh. Lissine sjïehteladta ihke mubpieh mah leah representatijve daej sjyöhtehke saemien ïedtjeladtji åvteste, aaj sijhtieh konsultasjovnereaktam utnedh. Dam aaj tsihkestahteme daan beajjetje konsultasjovneprosedyjrine, jïh lea sïejhme åålmehreaktan jïh reeremepraksisen mietie, jalhts gyhtjelasse ij leah ryöktesth stuvrehtamme prosedyjrine. Departemeente vuajna daerpies tjïelkebe njoelkedassh utnedh, mah tjyölkehkåbpoe darjoeh jallh gaertjiedimmieh biejieh gïeh konsultasjovnereaktam utnieh fïerhtene aamhtesinie. Sæjhta aaj daerpies årrodh konsultasjovnh iktedidh dej veajkoej gusnie jienebh saemien ïedtjeladtjh konsultasjovnereaktam utnieh. Maahta dagkerh tjïertestimmieh mieriedimmesne vedtedh.

Vïjhtede åejvieteema lea gyhtjelasse konsekvensen bïjre dej veajkoej konsultasjovnenjoelkedasside mïedtele (9.tsiehkie). Saemiereaktamoenehtse aktem jïjtse nænnoestimmiem raeriesti konsekvensen bïjre jis konsultasjovne- jïh aamhtesereeremenjoelkedasside miedtele. Departemeente raeriestimmiem bæjjese fulkie jïh departemeenten mïelen mietie dle konsultasjovne maahta luhpehts sjïdtedh jis konsultasjovnenjoelkedasside miedtele. Edtja gyhtjelassem luhpehtsvoeten bïjre vuarjasjidh dej sïejhme reeremerïekteles prinsihpi mietie luhpehtsvoeten bïjre. Njoelkedasse lea sïejhme reaktan mietie.

Govhtede åejvieteema lea saemiereaktamoenehtsen raeriestimmien bïjre aamhtesereerijenjoelkedasside j.n.v. (10. tsiehkie). Mænngan moenehtse sov raeriestimmiem deelli, jienebh nænnoestimmieh leah båateme suerkielaakine mah jiehtieh edtja leavloem bïejedh saemien krööhkemidie. Departemeenten vuarjasjimmien mietie dle daate systematihke jeenjemasth sæjhta buerebe bijjieguvviem vedtedh njoelkedassi bijjeli fïereguhtene suerkesne, goh dagkerh njoelkedassh laakine vihtiestidh suerkiej dåaresth. Departemeente ij leah raeriestamme moenehtsen raeriestimmiem aamhtesereeremenjoelkedasside j.v. bæjjese fulkedh daennie proposisjovnesne. Saemiereaktamoenehtse aaj raeriestamme laakine stuvrehtidh dam materijelle raastem skilkehtasside saemien kultuvresne mah leah EN:n konvensjovnen mietie sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre artihkele 27. Departemeente sæjhta daam bieliem saemiereaktamoenehtsen raeriestimmeste vuarjasjidh aktene minngebe prosessesne.

11. tsiehkesne departemeente dej ekonomeles jïh reereles konsekvensi bïjre raeriestimmeste reekteste. Staateles åejvieladtjide raeriestimmie åajvahkommes dejtie konsultasjovneprosedyjrine jåarhka mah leah faamosne daelie, jïh dan gaavhtan raeriestimmie ajve naa smaave reereles jïh ekonomeles konsekvensh staatese vadta. Fylhkentjïeltide jïh tjïeltide raeriestimmie sæjhta ånnetji lissie barkoeveahkam jïh aamhtesereeremetïjjem vedtedh såemies aamhtesinie, guktie aaj naan govlehtimmieinstaansh tjïertestieh. Ånnetji jueriedisnie man gellide aamhtesidie daate sæjhta baajnehtidh, men seapan akte onne låhkoe. Gellie tjïelth jïh fylhkentjïelth leah joe öörnegh tseegkeme govlesadtemasse jïh laavenjostose saemien ïedtjeladtjigujmie. Laaken jïh bïhkedimmien gaavhtan dïedte sæjhta tjyölkehkåbpoe sjïdtedh jïh sæjhta aelhkebe dam rïektesisnie tjïrrehtidh. Aareh involveradimmie saemien ïedtjeladtjijste sæjhta radtjoesåbpe prosessh sjugniedidh, jïh naemhtie viehkiehtidh guktie tjåenghkies barkoe aktine aamhtesinie unnebe sjædta. Dan åvteste jueriedisnie mij tjïeltesuerkien netto-åasa sjædta. Departemeente sæjhta daam gyhtjelassem lïhkebe vuarjasjidh jis vååjnoe goh tjåenghkies barkoeveahka tjarke læssesne gosse tjïeltesuerkie dååjrehtimmiem åådtje guktie dïhte orre konsultasjovnedïedte jåhta.

12.tsiehkesne departemeente mïerhkesjimmieh vadteme fïerhten njoelkedassese laakeraeriestimmesne.

Proposisjovnen minngiegietjesne lea departemeenten raeriestimmie laakenjoelkedasside.

1.3 Proposisjåvnå oajvvesisadno

Ådåsisnammadum sámeriektájuogos vattij ietjas tjielggidusáv NOU 2007: 13 Den nye sameretten javllamáno jagen 2007. Nammadus oajvvadij duola dagu ådå lágav ássjegiehtadallama hárráj ja rádudallamijt dåjmajda ma vájkkudahtti luonndovuodusav guovdásj sáme guovlojn Vuonan.

Nammadus tjielggi láhkaoajvvadusáv Vuona rijka álmmukriektá vælggogisvuodajn rádudallat sámij ássjijn ma sámijda guosski. Rádudallamårnik galggá sihkarasstet vaj Sámedigge ja sáme galggi bessat oassálasstet mierredimprosessajda ássjijn ma li ájnnasa sidjij. Rádudallama tjadáduvvi ulmijn jåksåt avtamielakvuodav oajvvaduvvam dåjmajda, vájku ij le vælggo rádudallama boados sjaddá avtamielakvuodajn. Gájbbádus almma rádudallamij le árabut oasev válldet vaj oassálasste lånudi diedojt ja árvustallamijt, ja váj e dagá almma mærrádusá åvddål gå rádudalli.

Udnásj rádudallamvuoge stáhta oajválattjaj ja Sámedikke gaskan mierreduvvin gånågisá resolusjåvnå baktu snjilltjamáno 1. biejve jagen 2005. Rádudallamvuogij vuodon le rádudallamsjiehtadus dallusj suohkan- ja guovllominisstarijn Erna Solberg ja sámedikke presidentajn Sven-Roald Nystø moarmesmáno 11. biejves 2005. Vuoge gulluji njuolgga rádudallamijda Sámedikkijn, valla prinsihpa rádudallamvuogijn aneduvvi aj dalloj gå le vælggo álmmukriektá milta rádudallat ietjá sáme berustimij. Sámedigge le aj dahkam sierra sjiehtadusájt vissa vuogij hárráj muhtem ietjá stáhta orgánaj ja muhtem ájnegis suohkanij ja fylkasuohkanij.

Barggo- ja sebrudahttemdepartemænnta tjadádij jagen 2007 guoradallamav gåktu rádudallamvuoge doajmmi ja daj åtsådallama. Guoradallam vuosedij álkkep lij sjaddam stáhta instánsajda guládallat Sámedikkijn ájggeguovddelis ássjijn. Stáhta instánsajn le sáme ássjij máhtto låpptånam, ja Sámedigge le nannim diedojt stáhtaháldadime barggovuogij hárráj. Sámedigge ja stáhta instánsa mielas le rádudallamvuoge sæbrástallamav nannim. Duodden tsuojggiji moadda departementa jut ráddidus ássjijn gånnå rádudalli, oadtju buorep vuodov gå galggi mærrádusájt dahkat.

Buorre rádudallamvuoge vaddi másjkedap ja jåhtelap tjadádimev ájggeguovddelis dåjmajs. Mærrádusá ma e bájkálasj sebrudagás jali rijkajgasskasasj sebrudagás dåhkkiduvá, le gássjela tjadádit. Ja gå e dåhkkiduvá, de sjaddá dárbbo ådåsis álgget mij vas prosessajt guhket ja divrrot. Buorre rádudallamvuoge vaddi aj Sámediggáj stuoráp dåhkkidimev, ja vaddi buorep dádjadusáv sáme sebrudagáj dilijda ja dárbojda.

Suohkan- ja ådåsmahttemdepartemænnta le oadtjum måttijt gatjálvisájt ma vuosedi dárbov tjielgadit man guhkás rádudallamvælggo jåkså, gejna galggá rádudallat, ja gåktu rádudallamijt galggi tjadáduvvat. Moattes li aj NOU 2007:13 guláskuttadijn vuosedam dárbov tjielgadit muhtem bielijt rádudallamvuoges.

Departemænnta ij sidá dahkat dárkkelap lágav rádudallamij ja ássjegiehtadallamij hárráj nav gåktu nammadus oajvvat, valla oajvvelt le buorep válldet badjásasj mærrádusájt rádudallamij hárráj sierra kapihttalin lágan biehtsemános 12. biejve 1987 nr 56 Sámedikke ja ietjá sáme riektádilij hárráj (sámelágan). Stáhtalasj dásen oajvvat departemænnta lága baktu mierredit oajvveprinsihpajt rádudallamvælgon, madin lagáp njuolgadusá rádudallamij tjadádime hárráj vatteduvvá láhkatjállagin.

Suohkanij ja fylkasuohkanij hárráj oajvvat departemænnta badjásasj láhkatjanástahka rádudallamvælgo hárráj. Departemænnta le dahkam bagádustjállagav suohkanijda ja fylkasuohkanijda gåktu rádudallamijt tjadádit. Bagádustjállaga ulmme le vaddet suohkanijda ja fylkasuohkanijda praktihkalasj viehkkenævov gå galggi rádudallamav tjadádit sámelága milta. Bagádustjála ij le riektá hárráj gájbbedahtte, ja ij ga vatte suohkanijda ja fylkasuohkanijda vissa mierredum tjoavddusijt, organiserimav jnv. Gávnnuji stuorra ieredusá suohkanij gaskan, ássjesuorgij hárráj ja jus sáme li ieneplågon jali binneplågon suohkanin. Bagádustjállagin le suohkanijda ja fylkasuohkanijda vattedum máhttelisvuoda hiebadimijda duon dán dárbo diehti.

Bagádustjála le tjáledum avtajrádij KS:ajn (suohkanij berustiddjeorganisasjåvnnå) ja rádudaládijn Sámedikkijn ja NRL:ajn. Departementan li aj læhkám tjåhkanime suohkanij ja fylkasuohkanij Råmsån ja Finnmárkon, Nordlándan ja Trøndelágan dalloj gå li bagádustjállagijn barggam.

Departementa láhkaoajvvadusán ælla divna oajvvadusá nammadusás váldedum maŋen. Dát guosská duola dagu mierredime departementa ja Sámedikke rållaj hárráj rádudaládijn, ja mierredime ássjij hárráj ma ráddidusán giehtadaláduvvi. Departementa oajvvadus galggá láhtjet dilev buorep ja dåbmarap rádudallamijda Sámedikke ja almulasj oajválattjaj gaskan ja ietjá guoskavasj sáme berustimij gaskan. Láhkanjuolgadusá ja duodde mærrádusá láhkatjállagin galggá vaddet stuoráp árvvedahttemav ja dåbmarap rádudallamprossesajt. Gåktu åvdebut nammadum sjaddi buorre rádudallama aj vaddet almulasj instánsajda buorep mierredimvuodov. Láhkanjuolgadusá båhti sadjáj Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, dåhkkiduvvam gånågis resolusjåvnån snjilltjamáno 1. biejve 2005, ja sjaddá ienemusát joarkket sisanov dajs vuogijs.

Oajvvesisadno rádudallamvælgon vaddá vuodov disposisjåvnnåj dán proposisjåvnån. Juohkka oajvvetjuokkan ietján gå goalmát tjuokkan proposisjåvnån li oajvvadusá sámeriektájuohkusis, vuojno guláskuddamis, árvustallama álmmukriektás ja guoskavasj rádudallamvuogijs ja departementa árvustallama.

Álgon (tjuogga 2) vaddá departemænnta diedojt láhkaoajvvadusá duogátja hárráj. Gå oajvveoajvvadusá NOU 2007:13 åvddån biejaduvvi, vatteduvvá badjásasj gåvvå guláskuddamjavllamusájs, ja departemænnta vaddá árvustallamav láhkaoajvvadusá ráddjimis guovloj ja ássjij hárráj. Departemænnta oajvvat njuolgadusá rádudallama hárráj galggi guosskat ássjijda sáme kultuvran gånnå le njuolgga ávkke sihki ájádus ja almma bielijda. Dát tjuovvu álmmukriektá vælggogisvuodajt rádudallama hárráj. Ássjijn mij guosská almma kultuvradåjmadibmáj, máhtti rádudallamnjuolgadusá boahtet adnuj åbbå rijkan. Ássjijn mij guosská kultuvra luonndovuodusij, oajvvat departemænnta vaj njuolgadusá galggi doajmmat dåjmajda ja mærrádusájda ma plániduvvi jåhtuj biejaduvvat guovdásj sáme guovlojn, jali ma sjaddi vájkkudit sáme almma kultuvra dåjmadibmáj dakkár guovlojn.

Goalmát tjuokkan tjielggi departemænnta guláskuddamprosessav Prop. 116L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (rádudallama). Dánna tjoahkkájbiejaduvvi vuojno guláskuddamis, tjuoldedum tiemá dágástaláduvvi, ja departemænnta tjielggi ietjas árvustallamijt. Departemænnta nammat aj rádudallamijt Sámedikkijn ja Vuona boatsojsámij rijkasiebrijn (NRL).

Duodden vaddá departemænnta badjásasj gåvåv álmmukriektá rádudallamvælgo vuodos (tjuogga 4). Departemænnta dágástallá aj rádudallamvælgov sámij iesjmierredime riektá hárráj. Riektá iesjmierredibmáj sisadná ienebuv gå dåssju riektá rádudallamij. Sæmmi båttå le riektá rádudallat guovdásj elemænnta iesjmierredimriektá tjadádattijn, ássjijn gånnå sáme ja aj iehtjáda guoskadalli ájggeguovddelis dåjmajs.

Vuostasj oajvvetiebmá proposisjåvnån le gatjálvis gåktu rádudallamvælggo bierri hiebaduvvat vuona riektán (tjuogga 5). Álmmukriektá ij bieja stáhttaj vælggogisvuodav ásadit láhkanjuolgadusájt oajválattjaj rádudallamijda sáme berustimij åvdåstiddjij. Valla huoman gájbbeduvvi «hiebalgis vuoge». Departemænnta árvvaladdá lihtudibmáj tjanádum tjoavddusav alternatijvvan láhkahiebadibmáj. Departemænnta le árvustallama maŋŋela gávnadam hiebalgamos le lága baktu nannit badjásasj njuolgadusájt rádudallamij hárráj sámelágan. Lága baktu mierredit årnigijt le ávkken dajna gå njuolgadusá sjaddi ienebut ávkálattjan oassálasstijda, ja álggobarggo vaddá bagádallamijt gåktu njuolgadusá galggi dádjaduvvat. Duodden oajvvat departemænnta láhkaloahpádusáv gånnå vatteduvvi lagáp njuolgadusá láhkatjállagin.

Udnásj rádudallamvuoge gulluji dåssju stáhta oajválattjajda. Sæmmi båttå le tjielgas stáhtan le álmmukriektá baktu vælggogisvuohta gávnnat hiebalgis vuogijt rádudallama hárráj aj suohkana ja fylkasuohkana dásen. Dan diehti oajvvat departemænnta ásadit badjásasj tjanástagáv mij vuoset suohkanijda ja fylkasuohkanijda vælggogisvuodav rádudallat. Departementa árvustallama milta sjaddá rádudallamvælggo dájn háldadimdásijn máhttet tjadáduvvat hiebadimij baktu vájkkudimårnigij ja ássjegiehtadallamprosessaj ma li juo vuododuvvam.

Departemænnta sihtá aj joarkket dajna gájbbádusájn vaj rádudallama galggi tjadáduvvat buorre ájggomusájn ja ulmijn jåvsådit semasvuohtaj, mij tjuovvu guoskavasj rádudallamvuogijt ja ulmusjriektá vælggogisvuodajt.

Nuppen oajvvetiemán le sáhka makkár ássjijn galggi rádudallat, ja makkir dásen galggi rádudallat (tjuogga 6). Departemænnta sihtá dánna aj gávnnat tjoavddusijt mij tjuovvu Vuona álmmukriektá vælggogisvuodajt ja guoskavasj rádudallamvuogijt. Muhtem tjuokkan la departemænnta buktám dárkkelap tjielggidusájt jus buohtastahttá udnásj rádudallamvuogijt, duola dagu dasi mij gullu rádudallama ja tsuojggidusáj aktijvuodan lága milta biehtsemános 27. biejve 2008 nr. 71, mij guosská pládnabargguj ja tsiekkadusássjij giehtadallamij (pládna- ja tsiekkadusláhka).

Gudát tjuokkan giehtadallá departemænnta vuostak gatjálvisáv makkir dåjma gulluji «láhkaj ja háldadimdåjmajda» ILO-konvensjåvnnå nr. 169 milta, mij guosská iemeálmmugijda ja máddoálmmugijda iesjrádálasj stáhtájn (dan maŋŋela gåhtjodum ILO-konvensjåvnnå nr. 169) artihkel 6, ja jus dåjman la «njuolgga vájkkudus» sámijda. Departementa mielas e almulasj orgánaj ednamæjgátdisposisjåvnå ja ietjá priváhta riektá disposisjåvnå galga guoskadallat mærrádusájs ma rádudallamij gulluji. Ednamæjgátdisposisjåvnå ma praktihkalattjat guoskadahtti sáme berustimijt, galggi degu oajvvenjuolgadussan gájbbedit loahpádusáv jali konsesjåvnåv. Rádudallamvælggo boahtá de dan oajválattjaj guhti giehtadallá loahpádusá jali konsesjåvnå gatjálvisáv (jus dárbbo njuolgadusáj baktu tsuojggidusáj hárráj, gehtja vuollelin).

Álmmukriektá milta galggi álggoálmmugij rádudallat dåjmaj hárráj ma «njuolgga vájkkudi» sidjij. Rádudallamvælggo máhttá doajmmagoahtet vájku ij le tjielgas jus barggo njuolgga iemeálmmugav vájkkudahttá. Nuoges le jus doajmma máhttá buktet dakkár vájkkudusáv. Muhtem guláskuddaminstánsaj mielas le dárbbo vuolemus sjielmmáj dåjmajda ma guoskadalli rádudallamvælgos. Ij gávnnu duodastus álmmukriektán jut dåssju ássje ma li vehi stuorábu guoskadalli rádudallamvælgos. Departementa mielas le huoman álmmukriektán máhttelisvuohta hiebalgis tjoavddusijt gávnnat. Dánna le departementa bieles máhttelis árvustallat dárkkelap tjielggidusájt láhkatjállagin.

Muhtem suorgen li ásaduvvam årniga ma juo vissa mærráj rádudallamvælgov ållidi. Departementa mielas le gå Sámedikken le vuosteldimriektá pládna- ja tsiekkaduslága milta, de ij galga Sámedikken liehket rádudallamriektá sámelága njuolgadusáj milta vil lassen. Departemænnta oajvvat vijddábut jut ássje stáhtabudsjehta hárráj e galga rádudallamnjuolgadusájt tjuovvot. Dakkár ássjijn li sierra vuoge gå le prosæssa Sámedikkijn. Gávnnu aj sierra giehtudis rádudallamijda ja dialåvggåj gå le barggamin stuorradiggediedádusáj, strategijjadokumentaj jnv.

Mij gullu rádudallamij ájggáj, buktá álmmukriektá gájbbádusájt jut rádudallama vierttiji dáhpáduvvat árabut vaj sjaddá ássjen almma máhttelisvuohta mærrádusáv vájkkudahttet. Dábálattjat le dárbbo ienep gå avta rádudallamtjåhkanibmáj, ja rádudallamvælggo le vuodon ássjáj juohkka dásen.

Goalmát oajvvetiemán le gatjálvis gænna le rádudallamvælggo (tjuogga 7). Ráddidus, departementa, direktoráhta ja ietjá vuollásasj orgána oajvvaduvvi gullut dan vælgo vuolláj, ja nav le aj udnásj årniga milta. Duodden sihtá departemænnta jut stáhtadåjma ja priváhta riektásubjevta galggi gullut rádudallamvælgo vuolláj dalloj gå almulasj fábmodusáv dåjmadi. Departemænnta oajvvat aj jut rádudallamvælgo suohkanij ja fylkasuohkanij hárráj tjanáduvvá sierra mærrádussaj lágan.

Sámeriektájuogos le duodden oajvvadam Stuorradikkev rádudallamvælgo vuolláj. Departementa mielas bierri Stuorradigge prinsihpalasj siváj diehti iesj dav ássjev árvustallat. Departemænnta ij ga tjuovo juohkusa oajvvadusáv hiebadit rádudallamvælgov Sámediggáj ássjijn gånnå Sámedigge doajmmá almulasj oajválasj instánssan.

Nælját oajvvetiebmá le gatjálvis gejna galggá rádudallat (tjuogga 8). Departemænnta sihtá joarkket udnásj barggamvuogijt ja rádudallamvuogijt. Dat merkaj Sámedikken le rádudallamriektá divna ássjijn ma mærrádusájs guoskadalli. Duodden le departementa ájádusá jut ietjá åvdåstiddje guoskadalle sáme berustiddjijs oadtju aj rádudallamriektá. Dát boahtá åvddån aj udnásj rádudallamvuogijn, ja tjuovvu doajmme álmmukriektáv ja háldadimdábijt, vájku ássje ij le njuolgga hiebaduvvam vuogijn. Departemænnta vuojnná dárbov tjielggasap njuolgadusájda, ma tjielggasin dahki jali sjielmájt biedji gænna le rádudallamriektá ájnegis ássjijn. Vijddábut máhttá liehket dárbbo rádudallamijt aktidit dalloj goassa moatten sáme berustimijn le rádudallamriektá. Dakkár dárkkelap tjielggidus máhttá vatteduvvat láhkatjállagin.

Vidát oajvvetiemán le sáhka vájkkususájs rádudallamnjuolgadusáj doadjemis (tjuogga 9). Sámeriektájuogos oajvvadij sierra mærrádusájt vájkkudusájda hárráj gå rádudallam- ja ássjegiehtadallamnjuolgadusá doajeduvvi. Departemænnta gåtset oajvvadusáv ja ájádallá jut rádudallamnjuolgadusáj doadjem máhttá fámoduhttet rádudallamav. Gatjálvis fámoduhttema hárráj galggá árvustaláduvvat dábálasj háldadimriektá prinsihpaj milta mij åvddånboahtá fámoduhttema hárráj. Mærrádusá tjuovvu doajmme riektáv.

Gudát oajvvetiemán le sáhka sámeriektájuohkusa oajvvadusás ássjegiehtadallama njuolgadusájda jnv. (tjuogga 10). Maŋŋela gå juogos vattij ietjas árvvalusáv, le ienep mærrádusá suorggeláhkaásadusán ma tsuojggiji sáme berustime galggi dættoduvvat. Departementa árvustallama milta sjaddá dat vuogádahka ienemus bálij vaddet buorep gåvåv njuolgadusájs ájnegis suorgen ienni gå láhkanannidibme dajs njuolgadusájs doarrás suorgij. Departemænnta ij le oajvvadam tjuovvot juohkusa oajvvadusájt ássjegiehtadallama njuolgadusáj hárráj jnv. dán proposisjåvnån. Sámeriektájuogos le aj oajvvadam lágajn hiebadit almma rájáv sáme kultuvra ráddjima hárráj mij le tjielggiduvvam AN:a konvensjåvnån sivijla ja politihkalasj riektáj hárráj artihkal 27. Departemænnta sjaddá árvustallat dav oasev sámeriektájuohkusa oajvvadusás maŋep prosessan.

Lågenanvuostasj tjuokkan tjielggi departemænnta ekonomalasj ja háldadime båhtusijt oajvvadusás. Stáhta oajválattjaj hárráj tjuovvu oajvvadus ienemusát udnásj rádudallamvuogijt, ja oajvvadus ij buvte stáhttaj bárep båhtusijt ja rievddadimijt háldadime ja ekonomijja hárráj. Fylkasuohkanijda ja suohkanijda buktá oajvvadus ienep bargov ja ássjegiehtadallamájgev muhtem ássjijn, gåktu åvddånboahtá muhtem guláskuddamijn. Ij la álkke javlav man galle ássjáj dát gullu, valla jáhkedahtte ælla nav moadda. Moatte suohkana ja fylkasuohkana li juo ásadam vuogijt dialåvggåj ja gåktu aktanbarggat sáme berustimij. Láhka ja bagádustjála dahká vælgov tjielggasabbon ja álkkebun praktihkalattjat tjadádit. Árra guládallam sáme berustimij vaddá dåbmarip prosessajt, ja nav dahkat vaj barggo ássjijn sjaddá álkkep. Dan diehti ep máhte javllat mij nettogållådibme sjaddá suohkanijda. Departemænnta sihtá árvustallat dáv gatjálvisáv lagábut jus vuojnná barggorahtjamus viehka lassán, dalloj gå suohkana li oadtjum lagáp åtsådallamijt gåktu dát ådå rádudallamvælggo doajmmá.

Lågenannuppát tjuokkan le departemænnta vaddám tsuojggidusájt ájnegis mærrádusájda láhkaoajvvadusán.

Maŋemusát proposisjåvnån tjuovvu departementa ietjas oajvvadus láhkamærrádusájda.

Til dokumentets forside