Prop. 86 L (2020–2021)

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i sameloven, slik at loven får et eget kapittel om konsultasjoner. Forslaget er en oppfølging av ett av forslagene i samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13. Den nye sameretten. I Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) fremmet regjeringen første gang forslag til lovregler for myndighetenes konsultasjoner med samiske interesser. Stortinget vedtok 9. mai 2019 å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, og anmodet regjeringen om å sende lovforslaget ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling. Bakgrunnen var at det har gått lang tid siden utvalgets utredning var på høring. Regjeringen har fulgt opp Stortingets ønske om en ny høring. På bakgrunn av høringsinnspillene er det foretatt presiseringer i forarbeidene for å gi grundigere avklaringer av innholdet i og omfanget av konsultasjonsplikten. Det er også utarbeidet og hørt en veileder for kommuner og fylkeskommuner i tråd med Stortingets ønske. Regjeringens lovforslag går ut på at det lovfestes overordnede saksbehandlingsregler for konsultasjoner for statlig nivå. Mer detaljerte regler er det aktuelt å gi i forskrift. For kommuner og fylkeskommuner foreslår regjeringen en mer fleksibel løsning, der kun selve konsultasjonsplikten blir forankret i loven. Det innebærer at kommuner og fylkeskommuner selv kan tilpasse gjennomføringen av konsultasjoner til forholdene i sin kommune og til den enkelte sak. Forslaget skal legge til rette for bedre og mer effektive konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget og andre berørte samiske interesser. Lovreglene vil komme til erstatning for Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, stadfestet i kongelig resolusjon 1. juli 2005, og vil i all hovedsak videreføre innholdet i prosedyrene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget