Prop. 90 L (2019–2020)

Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram to forslag om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), og redegjør for fem endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Del 1 av denne proposisjonen er en lovproposisjon som omhandler forslag til endring av naturmangfoldloven § 17 andre ledd om nødverge til forsvar for bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe og forslag om ny bestemmelse om etablering av Rovviltklagenemnda i naturmangfoldloven § 19 a.

Del 2 av denne proposisjonen er en meldingsdel som redegjør for endringer i antall forvaltningsregioner for rovvilt, føringer om regionalt samarbeid om forvaltningsplaner, at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelse til regionale forvaltningsplaner for rovvilt, og at kommuner gis adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av rovvilt, kvote for lisensfelling av rovvilt og kvote for kvotejakt på gaupe fattet med hjemmel i rovviltforskriften. Disse endringene gjennomføres av Klima- og miljødepartementet i rovviltforskriften. Videre omhandler meldingsdelen to nye virkemidler ved lisensfelling av jerv. Disse endringene gjennomføres av Klima- og miljødepartementet i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Meldingsdelen inneholder i tillegg en orientering om vurderinger av lisensfellingsperioden for ulv.

1.2 Oppsummering av proposisjonsdel

1.2.1 Hovedtrekk i departementets forslag

1.2.1.1 Nødverge til forsvar for bufe, tamrein mv.

Klima- og miljødepartementet foreslår følgende:

Det gjøres to endringer i naturmangfoldloven § 17 andre ledd andre punktum. For det første inntas et vilkår om at avliving av vilt til forsvar for bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe etter bestemmelsen kan skje «når det må anses påkrevd». For det andre endres ordlyden fra «under direkte angrep» til «på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep».

1.2.1.2 Rovviltklagenemnda

Klima- og miljødepartementet foreslår følgende:

Det opprettes en ny § 19 a i naturmangfoldloven, som hjemler Rovviltklagenemnda.

Rovviltklagenemnda behandler klager på vedtak om kvoter for kvotejakt på gaupe, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger.

Rovviltklagenemnda skal bestå av fagpersoner uten organisasjons- og partstilknytning. Medlemmene skal ha kompetanse om rovvilt, husdyr, reindriftsfag og samisk kultur- og naturgrunnlag. Klagenemnda skal ledes av en jurist. Medlemmer av Rovviltnemnda blir utnevnt av Kongen i statsråd.

Klima- og miljødepartementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker.

I ny § 19 a i naturmangfoldloven etableres det en hjemmel for Kongen til å gi nærmere regler i forskrift om Rovviltklagenemndas sammensetning, organisering og saksbehandling mv.

1.3 Oppsummering av meldingsdel

1.3.1 Hovedtrekk i departementets forskriftsendringer

1.3.1.1 Antall forvaltningsregioner for rovvilt og regionalt samarbeid om forvaltningsplaner

Klima- og miljødepartementet foretar følgende endringer knyttet til forvaltningsregioner for rovvilt:

Antall forvaltningsregioner for rovvilt reduseres fra åtte til seks forvaltningsregioner med følgende geografiske avgrensning:

  • Region 1: Troms og Finnmark

  • Region 2: Nordland

  • Region 3: Møre og Romsdal og Trøndelag

  • Region 4: Innlandet

  • Region 5: Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

  • Region 6: Agder, Rogaland og Vestland

Klima- og miljødepartementet flytter i tillegg tre ynglinger av gaupe fra nord til sør i Norge, blant annet av hensyn til samisk tamreindrift.

Klima- og miljødepartementet foretar følgende endringer knyttet til økt samarbeid ved utarbeidelse og revisjon av regionale forvaltningsplaner for rovvilt:

I utarbeidelsen av forvaltningsplaner skal rovviltnemnden samarbeide med tilgrensende forvaltningsregioner. Ved utarbeidelse og revidering av forvaltningsplaner skal rovviltnemnder i berørte forvaltingsregioner få saken på alminnelig høring, og dersom høringen viser at det er uenighet skal det være en dialog mellom de aktuelle nemndene med siktemål om å komme til enighet. Dersom aktuelle nemnder ikke kommer til enighet, kan en rovviltnemnd i en berørt forvaltningsregion bringe den aktuelle forvaltningsplanen inn for Klima- og miljødepartementet som fastsetter forvaltningsplanen.

Forslaget i den alminnelige høringen om felles bestandsmål for Nord-Norge og Sør-Norge frafalles.

1.3.1.2 Om Landbruksdirektoratets rolle i arbeidet med regionale forvaltningsplaner for rovvilt

Klima- og miljødepartementet foretar følgende endring:

Landbruksdirektoratet gis rett til å uttale seg til regionale forvaltningsplaner for rovvilt før planen vedtas av rovviltnemnden. Landbruksdirektoratet skal gjennom sin uttalelse bidra med kunnskap om forvaltning av sau og tamrein, hvordan den geografiske differensierte forvaltningen best kan ivaretas og hvordan landbrukets virkemidler eventuelt kan benyttes for å redusere tapene av sau og tamrein til rovvilt i de rovviltprioriterte områdene.

1.3.1.3 Kommuners adgang til å klage på vedtak etter rovviltforskriften

Klima- og miljødepartementet foretar følgende endring:

Kommuner gis adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av rovvilt, kvote for lisensfelling av rovvilt og kvote for kvotejakt på gaupe fattet med hjemmel i rovviltforskriften.

1.3.1.4 Nye virkemidler ved lisensfelling av jerv

Klima- og miljødepartementet foretar følgende endringer:

Det åpnes for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på jerv, der jakten skjer som del av lisensfelling. Det stilles krav om rapportering ved bruk av dette virkemiddelet.

Det åpnes for at tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking kan erstatte fysisk tilsyn av fangstbås ved lisensfelling av jerv. Det stilles nærmere vilkår for slikt tilsyn.

1.3.2 Lisensfellingsperioden for ulv

Klima- og miljødepartementet har merket seg at det på nytt er foreslått at det gjennomføres en vurdering av lisensfellingsperioden for ulv etter at denne ble endret i 2019. Det har også blitt reist spørsmål om det er gjort konkrete vurderinger av lisensfellingsperioden innenfor ulvesona. Klima- og miljødepartementet ser det derfor hensiktsmessig å gi Stortinget en nærmere orientering om saken i et eget punkt i meldingsdelen.

1.4 Oversikt over proposisjonens innhold

Del 1 av proposisjonen er en lovproposisjon. Forslaget til endring i naturmangfoldloven § 17 andre ledd andre punktum om nødverge presenteres i punkt 4 og forslag til etablering av Rovviltklagenemnda i ny § 19 a i naturmangfoldloven presenteres i punkt 5. Under hvert av punktene gis det en beskrivelse av bakgrunnen for forslaget, gjeldende rett, og en oppsummering av Klima- og miljødepartementets vurderinger og forslag i høringsnotatene. Deretter følger en beskrivelse av hovedtrekk fra innspillene fra den alminnelige høringen og Klima- og miljødepartementets vurderinger knyttet til forslaget. En vurdering av de administrative og økonomiske konsekvensene av forslagene og forslag til spesialmerknader til bestemmelsene finnes i punkt 11 og 12.

Del 2 av proposisjonen er en meldingsdel. Punkt 6 omhandler endringer i antall forvaltningsregioner for rovvilt og føringer om regionalt samarbeid om forvaltningsplaner. Punkt 7 omhandler Landbruksdirektoratets rolle i arbeidet med regionale forvaltningsplaner for rovvilt. Punkt 8 omhandler kommuners adgang til å klage på vedtak etter rovviltforskriften. Punkt 9 omhandler to nye virkemidler ved lisensfelling av jerv. Punkt 10 omhandler lisensfellingsperioden for ulv.

Til dokumentets forside